חברה להחזקת נכסי נאמנות - החלטת מיסוי

סעיף 75ג לפקודה|יוצר|נהנה|מס הכנסה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2013

החלטת מיסוי 6359/12 עוסקת בהכרה בחברה כחברה להחזקת נכסי נאמנות (Underlying Company) כהגדרתה בסעיף 75ג לפקודה. החלטת המיסוי פורסמה בקובץ החלטות המיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. נאמנות פלונית (להלן: "הנאמנות") הוקמה על ידי תושב חוץ לאחר תיקון 147 לפקודה.

2. כל היוצרים וכל הנהנים בנאמנות הם תושבי חוץ.

3. הנאמן בנאמנות הוא תושב ישראל והנאמנות פתחה תיק מס הכנסה בישראל.

4. בסמוך להקמת הנאמנות ולהגשת הבקשה, הקים הנאמן בנאמנות חברה שהתאגדה בישראל (להלן: "חברת ההחזקה") וזאת לצורך החזקת והפעלת נכסי הנאמן בנאמנות בלבד.

להרחבה בעניין זה, ראו:
חברה לאחזקת נכסי נאמנות
חברה להחזקת נכסי נאמנות - 2014

5. מיום הקמתה חברת ההחזקה פעלה כאמור בסעיף 4 לעיל.

6. כל הון המניות של חברת ההחזקה מוחזקות על ידי הנאמן.

7. בהתאם לתקנון חברת ההחזקה, החברה תהיה רשאית להחזיק ולנהל את נכסי נאמנות בלבד ולא תהיה רשאית לעסוק בכל פעילות אחרת או לנהל נכסים שאינם נמנים על נכסי הנאמנות.

הבקשה

נתבקשנו לאשר כי חברת ההחזקה תסווג כחברה להחזקת נכסי נאמנות כהגדרתה בסעיף 75ג לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. חברת ההחזקה סווגה כ"חברה להחזקת נכסי נאמנות" (Underlying Company) כהגדרתה בסעיף 75ג לפקודה החל ממועד התאגדותה ואילך.

2. הנאמן או מי מטעמו לא יוכלו לחזור מסיווג חברת ההחזקה כחברה להחזקת נכסי נאמנות. הערה – לא ברור מהו הבסיס החוקי לדרישה זאת.

3. בהתאם להוראות סעיף 75טז(ב) לפקודה, חברת ההחזקה תהא פטורה מהגשת דו"ח לפי סעיף 131 כאמור בסעיף. לעניין זה, ראו: חובת הדיווח על נאמנויות בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה

4. לצורך חישוב המס, שיעור המס וקיזוז ההפסדים וכן לעניין פטורים ממס, תיחשב הכנסתה החייבת של החברה, כהכנסתו או הפסדו של הנאמן בנאמנות. העברת נכס על ידי הנאמן או היוצר לחברת הנאמנות לא תיחשב כמכירה לעניין חלק ה לפקודה.

5. רווחים שיחולקו מהכנסות החברה לנאמן לא יהוו הכנסה אירוע מס.

6. הקנייה לחברת ההחזקות תחשב כהקניה לנאמנות.

7. ההחלטה לא דנה במקום המושב של הנאמנות.

8. חברת ההחזקה לא תחשב לתושב ישראל לצורך מס ולא תהיה זכאית לקבל אישור מפקיד השומה או מרשות המסים בדבר היותה תושב ישראל.

9. ההחלטה דנה בחברת ההחזקה בלבד. הוסכם שהנאמן יהיה רשאי לפנות בעתיד לרשות המסים לצורך הקמתן של חברות להחזקה לנכסי נאמנות נוספות.

10. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים