תכנון מס לסוף שנת 2013 

תכנון מס|מס הכנסה|חברות|ישראל 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2013 

סוף שנת המס ותחילת שנת מס חדשה מחייבים היערכות במסים, ובחינת אפשרויות של תכנון מס, בין היתר, לאור החוקים החדשים שהתקבלו בעקבות החוק לשינוי סדרי עדיפויות, חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014. 

מס חברות

העלאת מס החברות החל מינואר 2014 היא בתוקף, ולפיכך מס החברות יעלה החל מינואר  2014 מ- 25% ל- 26.5%. רצוי לבחון הקדמת הכנסות של החברה לשנת 2013 כדי ליהנות משיעורי מס הכנסה נמוכים יותר, וכן דחיית הוצאות לשנת 2014. 

הטבות מס

שיעורי המס החלים על חברות שונות במשק לפי החוק לעידוד השקעות הון, לרבות חברות תוכנה ואפליקציות, עולים משיעור מס של 6% ל-9% באזור עדיפות א' ומ-12% ל-16 באזור אחר. כמו כן, שיעור המס החל על דיבידנד ממפעל מועדף עולה משיעור מס של 15% לשיעור מס של 20%. לאור האמור, יש לשקול להקדים חלוקות דיבידנד בחברות זכאיות לשנת 2013.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו:מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס. 

נאמנויות

במסגרת חוק ההסדרים בוצעה רפורמה במשטר מיסוי הנאמנויות שייכנס לתוקפו בתחילת 2014. בהתאם לרפורמה, נאמנות עם רווחים צבורים בניירות ערך, שנצברו על פני מספר שנים ולא ימומשו עד סוף שנת 2013, ישלמו, בניגוד להיגיון, החל מ 2014 מס על כל הרווח שנצבר לאורך השנים. לפיכך, יש לשקול מכירה וקנייה של ניירות הערך, וכך ליצור עלות חדשה לאותם ניירות ערך שמוחזקים בנאמנות.

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס. 

גילוי מרצון

ישראלים שהם בעלי הכנסות ונכסים בחו"ל אשר לא דווחו לרשויות המס, יכולים בתנאים מסוימים, להגיש בקשה לרשות המסים לגילוי מרצון לפי הנוהל פורסם בשנת 2005. התנאים העיקריים הם שהפנייה בתום לב, הגילוי מרצון לא נעשה בשל חקירה או בדיקה של רשות שלטונית וכי אין בידי רשות שלטונית מידע קודם, בדבר הגילוי מרצון. מומלץ לבצע את ההליך באמצעות עורך דין מומחה למיסים.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר. כמו כן, ראו: כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון. 

קיזוז הפסדים

הפסדים שלא קוזזו בשנת המס, יועברו לשנים הבאות ללא הגבלת זמן. ניתן יהא לקזז את הפסדי ההון מרווח הון שייווצר בשנים הבאות ולקבל החזר מס. הפסדים בבורסה ניתן לקזז כנגד הכנסות שונות, לרבות דיבידנד וריבית בתנאים מסוימים. ההפסדים בשוק ההון אמורים להיות מקוזזים על ידי הבנקים במהלך השנה. נישום המעוניין לקזז הפסדים אשר לא קוזזו בשנת 2013, צריך להגיש דו"ח לרשות המסים במהלך שנת 2014.

להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך לקיזוז הפסדים

הכנסות מחו"ל באמצעות חברות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה תיקונים ביחס לחברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה. מדובר בתיקונים דרמאטיים אשר ישפיעו על תושבי ישראל המחזיקים בחברות זרות. לפיכך, מוצע לבחון את השלכות המס כתוצאה מתיקוני החקיקה בנושאים אלה.

להרחבה בנושאים אלה, ראו: הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה, וכן - שינויים בכללי חברת משלח יד זרה 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

2all - בניית אתרי אינטרנט