דיווחים שוטפים לרשות המסים

חברה|יחיד|טופס|הודעה|פקיד שומה

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2012

דיני המס מחייבים את הנישומים להגיש הודעות, טפסים וכן הצהרות שונות לרשות המסים, וזאת בנוסף לדו"ח השנתי. מדובר לא רק בנטל בירוקראטי עצום, אלא במיוחד בחשיפה של האזרח להליכים פליליים במידה והוא לא מגיש את אחד המסמכים לפקיד השומה. לעניין זה, ראו: עבירות מס בהתאם לסעיף 220 לפקודה.

ברשימה להלן אסקור מצבים שונים בהם קיימת חובה להגיש הודעות ומסמכים לפקיד השומה בהתאם לדיני המס. שימו לב - הסקירה היא כללית ואינה מטפלת בכל המצבים בהם נדרשים הנישומים למסור הודעות ומסמכים לפקיד השומה. להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

חברה משפחתית

אם החלטתם להפוך את החברה שלכם לחברה משפחתית, יש להגיש הודעה על כך לפקיד השומה. הודעה על הפיכת חברה רגילה לחברה משפחתית יש למסור עד 30 בנובמבר 2012 לגבי שנת המס 2013. להרחבה בעניין חברה משפחתית, ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס.

ככלל, יש להגיש את ההודעה לגבי שנת המס 2013 עד ליום 30 בנובמבר 2012, באמצעות טופס 4431 של רשות המסים.

חישוב נפרד

הודעה על בקשת בני זוג לחישוב נפרד של המס על הכנסתם צריכה להימסר לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס, אלא אם שוכנע פקיד השומה כי לא ניתן היה למסור את ההודעה עד למועד האמור. ככלל, יש להודיע את ההודעה לגבי שנת המס 2013 עד ליום 30 בנובמבר 2012. להרחבה בנושא חישוב נפרד, ראו הטור שפרסמתי ב Ynet - חישוב מס הכנסה נפרד לזוג נשוי. זה אפשרי?

בן זוג רשום

בהתאם להוראת סעיף 64ב(א) לפקודת מס הכנסה, רשות המסים יכולה לקבוע מי מבין בני הזוג יהא "בן זוג רשום". בדרך כלל, נפתח תיק מס הכנסה על שם הבעל ולא על שם האישה. אולם, סעיף 64ב(ב) לפקודה, מאפשר לבני הזוג להודיע לפקיד השומה כי הם בוחרים שבן זוג אחר ייחשב כבן זוג רשום.

כדי לבצע שינוי בנושא "בן הזוג הרשום", יש להעביר לפקיד השומה הודעה ביחד, בכתב, שלושה חדשים לפני תחילת שנת המס. התנאי להפעלת הסעיף הנו כי הכנסת בן הזוג המבקש שהתיק ייפתח על שמו הייתה לפחות בגובה 25% מהכנסת בן זוגו בשנת המס שקדמה לשנה בה נתנה ההודעה. את ההודעה יש להגיש באמצעות טופס 4435 של רשות המסים.

רווח הון מניירות ערך סחירים

אדם המוכר מניות ואשר חייב בהגשת דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה, חייב לדווח לפקיד השומה ולשלם מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל או בחו"ל. חובת הדיווח והתשלום חלה רק באותם מקרים בהם לנישום נוצר רווח הון בעת מכירת נייר ערך, ולא נוכה מלוא המס במקור. חובת הדיווח ותשלום המקדמה נעשית פעמיים בשנה, בתאריכים 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנת מס בגין מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש הדיווח. ראו גם: קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס. להרחבה בעניין קיזוז הפסדים, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס.

הדיווח יכלול את הנתונים הבאים:

  • סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה;
  • סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה;
  • סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו במהלך התקופה;
  • סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים);
  • סכום המקדמה לתשלום כפי שעלה מהפירוט.

במקביל להגשת הדיווח כאמור לפקיד השומה, יש לשלם מקדמה בהתאם לנתונים שפורטו לעיל באמצעות שובר מיוחד המופק על ידי רשות המסים.

רווח הון כללי

מי שהיה לו ריווח הון חייב להגיש הודעה לפקיד השומה על רווח הון לרבות הפסד הון (למעט שבח מקרקעין) תוך 30 ימים מיום המכירה, וזאת בהתאם לסעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה.

תכנון מס החייב בדיווח

קיימת רשימה של תכנוני מס החייבים בדיווח בתחומי מס ההכנסה, מיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף. מי שערך תכנון מס המופיע ברשימה חייב להגיש טופס מספר 1213. שימו לב, סעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה קובע כי אי-דיווח על תכנון מס החייב בדיווח נחשב לעבירה פלילית שדינה שנת מאסר או קנס או שניהם כאחד.

הרשימה של תכנוני המס פורסמה בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח). להלן דוגמא לתכנון מס המחייב בדיווח: תושב ישראל אשר רכש או מחזיק ב 25% לפחות בחברה זרה ששיעור המס החל עליה נמוך מ-20%, חייב לדווח על כך בטופס 1213 האמור. להרחבה בנושא תכנון מס החייב בדיווח, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי").

מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

אם עשיתם עסקה בינלאומית, אתם חייבים להגיש טופס 1385 הנקרא "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה". הטופס הזה מהווה נספח לדו"ח המס השנתי והוא כולל פרטים לגבי אופי העסקה, פרטי הצד הקשור לעסקה ומחיר העסקה.

הטופס כולל הצהרת מנהלים כי העסקה המדווחת נערכה בהתאם לתנאי שוק, כפי שהוגדרו בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה והתקנות הנלוות. העמדה של רשות המיסים היא שיש גם חובה לערוך חקר תנאי שוק ותיעוד מתאים. מדובר בעוד נטל בירוקראטי שרבים אינם מודעים לו. להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה כולל המלצות לתכנוני מס.

העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות

כאשר מעבירים נכסים בתמורה להקצאת מניות בהתאם לסעיף 104 לפקודה, יש להודיע תוך 30 יום ממועד ההעברה לפקיד השומה ולצרף את הנספחים המתאימים.

שנת הבחירה

חברה המעוניינת בהטבות מס של "מפעל מוטב" בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, צריכה להודיע לפקיד השומה על "שנת הבחירה" בהודעה שתגיש, בהתאם לסעיף 51ד לחוק, במועד הגשת הדוח השנתי, ובכל מקרה לא יאוחר מתום 12 חודשים מתום אותה שנת המס.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס.

אישור מראש לגבי מפעל מוטב

חברה המבקשת לקבל הטבה במסלול החלופי בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, רשאית לפנות למנהל רשות המסים בבקשה לקבלת אישור מראש, לא יאוחר מתום שישה חודשים מתום שנת הבחירה.

דוח מאוחד לצרכי מס לפי חוק לעידוד התעשיה

"חברת אם" בהתאם להגדרתה בחוק לעידוד התעשיה (מיסים), רשאית להגיש דוח מס מאוחד עם חברות בנות שבשליטתה, בכפוף לאמור בחוק, בתנאי שהחברות הודיעו לפקיד השומה בכתב תוך שנת המס לגביה מוגש דוח המס המאוחד הראשון על כוונתן לעשות כן.

דיווחים והצהרות על נאמנויות

חובת הדיווח חלה בעיקרון רק על נאמן בנאמנות או על יוצר או נהנה שבחר להיות בר השומה ובר החיוב. ביחס ליוצר ונהנה שהם תושבי ישראל, הומרה חובת הדיווח השנתי בחובת הודעה בלבד. להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל  avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט