קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס

ד"ר אבי נוב

כתיבה: ינואר 2008
עדכון:   יוני 2013

ההפסדים הרבים שנגרמו לישראלים כתוצאה מהמפולת בשווקים בישראל ובעולם מהווים "נכס" בעל ערך כלכלי רב, ואם פועלים נכון - ניתן לקזז את ההפסדים כנגד ההכנסות. ניצול יעיל של הפסדים, תלוי ביישום נכון של הוראות החקיקה המסדירות את נושא קיזוז ההפסדים, הידועים במורכבותם הרבה.
 
קיזוז הפסדים הוניים
 
סעיף 92 לפקודה עוסק בקיזוז הפסדי הון. בהתאם לסעיף 92, קיים הבדל בין הפסד הון שוטף מניירות ערך (באותה שנת מס) לבין הפסד הון מועבר מניירות ערך.

בהתאם לסעיף 92 (א), ובעקבות תיקון 147 לפקודה, הפסד הון שוטף בידי יחיד או חברה, אשר נוצר לאחר מימוש נייר הערך, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי, בין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בחו"ל, לרבות נייר ערך הנסחר בחו"ל, ובין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בישראל, לרבות נייר ערך הנסחר בישראל. אפשרות הקיזוז כאמור כפופה לכך שהפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל צריך להיות מקוזז תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.

בנוסף, ניתן לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים גם כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית, הנובעים מאותו נייר ערך שמומש. כמו כן, ניתן לקזז הפסד הון שוטף כאמור גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים, (סחירים ושאינם סחירים) בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

מאידך, בהתאם לסעיף 92 (ב), הפסד הון מועבר יקוזז ככל הפסד הון אחר, היינו שיותר בקיזוז מכל רווח הון בלבד (אין אפשרות לקזז את ההפסד המועבר מהכנסות מריבית/דיבידנד על ניירות ערך, כפי שניתן לעשות עם הפסד שוטף).
 
אציין כי עמדת רשות המיסים היא שיש בתחילה לקזז את הפסדי ההון כנגד רווחי ההון, ורק לאחר מכן כנגד דיבידנד וריבית. אולם, לדעתי עמדה זאת אינה נכונה, ובפרט שאין לעמדה זאת אחיזה בלשון החוק. 
 
הפרקטיקה של קיזוז הפסדי הון מניירות ערך
 
קיזוז הפסדי הון מניירות ערך מבוצע בבנקים בהתאם לכללים הבאים:

עד סוף שנת 2011 הבנקים פעלו לפי הכללים הבאים: אם לאחר הקיזוזים שבוצעו במהלך החודש הסתיים החודש ברווח המס שנוכה במקור (לאחר הקיזוז) הועבר לשלטונות המס, ולא ניתן היה להחזיר את המס כנגד הפסד הון שיווצר לאחר אותו חודש. כלומר, מס שנוכה במקור מרווחים מניירות ערך הוחזר ללקוח רק אם ללקוח נוצרו הפסדי הון במועד מאוחר יותר באותו החודש. 

אולם, החל מתאריך 1.1.2012 הבנקים פועלים בהתאם לכללים הבאים:  ניתן לקזז רווחים מניירות ערך ומעסקאות עתידיות כנגד הפסדי הון במהלך שנת המס, גם כאשר הרווחים נוצרו בחודשים שקדמו להפסדים. המשמעות היא שרווחים שנצברו ללקוח בתום החודש לא יאופסו בקופת הקיזוזים אלא יקוזזו כנגד הפסדים שיווצרו ללקוח במהלך כל השנה ויבוצע החזר מס.

נישום המעוניין לקזז הפסדים שנוצרו בשנה מסוימת כנגד רווחים שיווצרו בשנים מאוחרות יותר, יכול לפנות לרשויות המס לצורך התחשבנות, ובלבד שהגיש דו"ח לגבי השנה שבה נוצרו ההפסדים. 

המלצות לאופן קיזוז הפסדים בשוק ההון

קיימות אפשרויות רבות ומגוונות לקיזוז ההפסדים אשר נוצרו בשוק ההון, כמפורט להלן:

א: במידה ולנישום היו ריווחים במהלך השנה ואשר בגינו שולם מס באמצעות ניכוי במקור על ידי בשיעור של 20% מהרווחים, וקיימים גם הפסדים אשר ניתן לקזז כנגד אותם רווחים, יש להגיש דוח שנתי לפקיד השומה בשל אותה שנה ולדרוש בחזרה את המס אשר נוכה במקור.

נניח כי היו לנישום בתחילת השנה רווחים של 50,000 ₪ מניירות ערך, ובגינם שולמו למס הכנסה 10,000 ₪. כעת נניח כי הנישום הפסיד לקראת סוף השנה 40,000 ₪. לסיכום יוצא כי הרווחים הכוללים לשנת 2008, הם 10,000 ₪, שעליהם יש לשלם 2,000 ₪ בלבד. במקרה כזה, יש לגשת לפקיד השומה ולדרוש בחזרה 8,000 ₪.

ב: במידה וצפויים רווחים על ניירות ערך מסוימים העומדים בפני מימוש, או שהנישום צפוי לקבל ריבית מניירות הערך, וקיימים הפסדים לקיזוז כנגד אותם רווחים, יש לפנות לפקיד השומה על מנת לקבל פטור מניכוי במקור על הרווחים מניירות הערך שעתידים להיות ממומשים ברווח.

ג: היות וניתן לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווחי הון, ובכלל זה שבח ממכירת מקרקעין, יש לשקול מימוש נכסים והשקעות בשנת המס בריווח, ולקזז את ההפסדים מרווחי המימוש.

ד: יש לשקול לממש את ההפסדים עד סוף השנה, אף באם לא צפוי להם ניצול באותה שנת מס, שכן ניתן להעביר הפסדים לקיזוז מרווחים בשנים הבאות ללא הגבלת זמן.

ה: במידה ויש לנישום חשבונות ניירות ערך בכמה בנקים, יש לפנות לפקיד השומה ולבקש אישור פטור מניכוי במקור או מס מופחת לפי חשבון הקיזוז. 
 
מומלץ בכל מקרה לקבל חוות דעת משפטית בטרם ביצוע פעולות שונות.
  
ראו גם: החזר מס שנוכה במקור בבורסה.

להרחבה בעניין קיזוז הפסדים, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס.
 
להרחבה בעניין מיסוי השקעות בבורסה, ראו: השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

logo בניית אתרים