פטור ממס על הכנסות מרבית על פיקדון במטבע חוץ לעולה חדש ותושב חוזר

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 9/2011) ביחס לפטור ממס על הכנסות מרבית על פיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל, מתוך חוזר מס הכנסה חלק ב': פרשנות רשות המסים להוראות תיקון 168 לפקודה.

ראו גם:
פרשנות רשות המסים והחלטות מיסוי
חוזר מס הכנסה- חלק א': פרשנות תיקון 168 לפקודה.
חוזר מס הכנסה- חלק ב': פרשנות תיקון 168 לפקודה.

עולה חדש

ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל פטורה ממס בידי עולה חדש למשך 20 שנה מיום עלייתו לישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף שהיו ליחיד בטרם שהיה לתושב ישראל. הטבה זו ניתנת מכח צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002. הטבה זו תינתן בהתקיים כל התנאים שנקבעו בתקנות, שעיקרם הם:

א. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לעולה החדש מחוץ לישראל, לפני שהיה תושב ישראל.

ב. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברת הכסף לישראל.

ג. העולה החדש מסר לבנק בתוך 14 יום ממועד הפקדת סכומים בפיקדון, הצהרה בטופס 2402, על היותו עולה חדש.

ד. ההכנסה מרבית אינה הכנסה עסקית בידיו של העולה החדש.

ה. הפיקדון אינו משמש כבטוחה למתן הלוואה לקרובו, שהוא תושב ישראל, של העולה החדש.

מובהר בזאת, כי יראו את התנאים הקבועים בסעיפים א' ו-ב' לעיל (סעיפים 2(1) ו-2(2) לצו הרלוונטי), כמתקיימים, גם במקרים בהם עולה חדש מפקיד בפיקדון האמור, סכומי כסף שהיו ברשותו בעת שהיה תושב חוץ והיו מופקדים טרם עלייתו בפיקדון במטבע חוץ אשר חלו עליו הוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדונות תושבי חוץ), התשמ"א-1981.

כמו כן מובהר, כי הוראות צו זה אינן חלות על תושב חוזר ותיק.

תושב חוזר, לרבות תושב חוזר ותיק

ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל פטורה ממס בידי תושב חוזר למשך 5 שנים מיום שחזר לישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף שנוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל. הטבה זו ניתנת מכח צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003. הטבה זו תינתן בהתקיים כל התנאים שנקבעו בתקנות, שעיקרם הם:

א. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל, שמקורם אינו ממכירת נכסים בישראל, ואשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

ב. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברתם לישראל, לאחר שהיה תושב חוזר או בעת שהיה תושב חוץ.

ג. התושב החוזר מסר לבנק בתוך 14 יום ממועד הפקדת סכומים בפיקדון, הצהרה בטופס 2409, על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור.

ד. ההכנסה מרבית אינה הכנסה עסקית בידיו של התושב החוזר.

ה. הפיקדון אינו משמש כבטוחה למתן הלוואה לקרובו של התושב החוזר.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים