תנאים לקבלת הטבות מס בהתאם לתיקון מס' 60

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2008

חברה שבשנת מס כלשהי במהלך תקופת ההטבות, לא התקיים בה תנאי מהתנאים המנויים בהגדרת "חברה מוטבת", או שלא התקיים במפעל שבבעלותה תנאי מהתנאים המנויים בהגדרת "מפעל מוטב", לא תהא זכאית לתבוע הטבות במס באותה שנת מס, אולם לא ימנע ממנה לחזור ולתבוע הטבות במס בעתיד, במהלך תקופת ההטבות אם יחזרו להתקיים התנאים המזכים.

 
"חברה מוטבת"

· התאגדה בישראל

· השליטה והניהול נעשים מישראל

· בבעלותה "מפעל מוטב" (ראו ההגדרה להלן)

· מנהלת פנקסים קבילים

· החברה או בעל תפקיד בה לא הורשעו בעשר השנים שקדמו ל"שנת הבחירה" (ראו ההגדרה להלן) בעבירות מס

· אינה חברה משפחתית

· אינה חברה שקופה

· אינה קיבוץ

 
"הכנסה מוטבת"

· הכנסה מ"מפעל מוטב" (ראו ההגדרה להלן)

· הושגה מ"מפעל תעשייתי" (ראו ההגדרה להלן)

· הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו במפעל (לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר) ומשירות נלווה למכירות הנ"ל

 
"מפעל מוטב"

· "מפעל תעשייתי" (ראו ההגדרה להלן)

· תורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה
 
· "בר תחרות" (ראו ההגדרה להלן)

· תורם לתוצר המקומי הגולמי

· לשם הקמתו / הרחבתו היתה "השקעה מזערית מזכה" (ראו ההגדרה להלן)

· המפעל החדש / החלק שנוסף למפעל אינו "מפעל מאושר"

 
"מפעל בר תחרות"

· עיקר פעילותו היא בתחום הביוטכנולוגיה / ננוטכנולוגיה

· הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל בשוק מסויים אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס

· 25% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל הן ממכירות בשוק מסויים המונה 12 מליון תושבים לפחות

 
"מפעל תעשייתי"

· ממוקם בישראל

· עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית

 
"מפעל קשור"

מפעל יהיה קשור למפעל אחר אם קיימים קשרי קרבה בין הבעלים של שני המפעלים כמפורט להלן:

· מפעל בבעלות חדשה שיש לה, או שהיה לה מפעל אחר נוסף הפועל באותו תחום

· מפעל שהוא בבעלות חברה אשר בעל השליטה בה הוא גם בעל השליטה בחברה אחרת אשר יש לה או שהיה לה מפעל אחר נוסף הפועל באותו תחום

· מפעל שהוא בבעלות חברה אשר בעל השליטה בה היה בעל שליטה בחברה אחרת אשר יש לה או שהיה לה מפעל אחר נוסף הפועל באותו תחום

לא יחשב "מפעל קשור" אף אם עוסקים באותו תחום כאשר:

· מייצר מוצר השונה באופן משמעותי מהמוצר שמייצר המפעל האחר

· מייצר בטכנולוגיה שונה מזו המשמשת את המפעל האחר

· ממוקם בנפרד מהמפעל האחר (כאשר מדובר במפעל תעשייתי שאין עיסוקו בייצור תוכנה, אפשר שהמפעלים ימוקמו באותו אתר, אם כל הלקוחות וכל הנכסים הייצרניים של המפעל הם לקוחות ונכסים יצרניים חדשים)

· 60% או יותר מעובדיו, אך לא פחות מעשרה עובדים הם עובדים חדשים

 
"השקעה מזערית מזכה"

· השקעה ברכישת נכסים יצרניים (ראו ההגדרה להלן), בסכום של 300,000 שקלים.

· מבוצעת במהלך תקופה שאינה עולה על שלוש שנות מס ומסתיימת בתום שנת הבחירה

· לשם הקמת מפעל חדש או לשם הרחבת מפעל

 
"נכסים יצרניים"

· בניינים (לא במפעל תעשייתי)

· מכונות וציוד שלא נעשה בהם שימוש קודם בישראל או באזור

· מבנים וציוד המצויים בתחומי המפעל ומשמשים מרכזי הכשרה מקצועית / בתי ספר תעשייתיים / מעונות יום לילדי העובדים

· הנכסים האמורים אינם כלולים בתכנית שאושרה ע"י המנהלה

 
"שנת הבחירה"

על כל התנאים הבאים להתקיים:

· החברה השקיעה השקעה מזערית מזכה בתקופה של עד שלוש שנות מס המסתיימות בתום שנת המס שיראוה כשנת הבחירה

· בהרחבה- חלפה תקופה בת שלוש שנים מתחילת שנת הבחירה של ההרחבה הקודמת או של ההקמה, אולם אם נעשתה ההשקעה המזערית המזכה של ההרחבה הנוכחית במהלך שנתיים המסתיימות בשנת הבחירה- חלפה תקופה בת שנתיים מתחילת שנת הבחירה הקודמת

· בהרחבת מפעל קיים שהתקבל בגין הקמתו / בגין הרחבה אחרת שלו מענק- חלפו ארבע שנים מתום שנת ההפעלה של התכנית שבשלה התקבל המענק

· שנת הבחירה המוקדמת ביותר יכולה להיות 2004

· חברה שביקשה למפעל שלה הטבות לפי המסלול החלופי קודם לביטולו במסגרת תיקון מס' 60 לחוק, לא תהא רשאית לבחור כשנת בחירה שנת מס שטרם חלפו לגביה שלוש שנים משנת ההפעלה שלו.
 

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים