תיקון מס 60 לחוק לעידוד השקעות הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2008

בפרק י' של הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, הוצעו שינויים משמעותיים בחוק לעידוד השקעות הון. מטרת התיקון לחוק הייתה לייעל את מתכונת הפעלת החוק באופן שנישומים, שיעמדו בתנאים שייקבעו בחוק, יהיו זכאים לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק, וזאת מבלי שיהיה עליהם לקבל את אישורה המקדמי של מינהלת מרכז ההשקעות ו/או גוף שלטוני אחר. כל זאת, כדי לעודד את המשק הישראלי להשתלב בתחרות הגלובלית ולהגדיל את הצמיחה.

לפני התיקון לחוק, עוגנו במסגרת החוק שני מסלולים לקבלת הטבות מס, האחד, מסלול המענקים, והשני, מסלול ההטבות החלופי. במסגרת התיקון לחוק, נקבעו תחת מסלול ההטבות החלופי שלושה מסלולי הטבות מס חדשים (מסלול חלופי או מסלול אירלנד או מסלול אסטרטגי).

עוד נקבע כי הטבות המס אינן מצריכות את אישורם המקדמי של מינהלת מרכז ההשקעות ו/או רשות המיסים, וכי נישום העומד בקריטריונים שנקבעו בחוק יהא רשאי לתבוע את הטבות המס בשומה העצמית שהוא מגיש לרשות המיסים – בבחינת "מסלול ירוק". עד לתיקון לחוק, לא צויינו בחוק תנאי זכאות בסיסיים, וההחלטה אם לאשר השקעה במפעל תעשייתי או בבית-מלון נקבעה במינהלת מרכז ההשקעות לפי נהלים פנימיים שניסחה, המסתמכים על מטרות החוק לעידוד השקעות הון.

במקביל לתיקון האמור, נכנס גם "מסלול תעסוקתי" (בדרך של מכרז), שבו תסבסד המדינה את שכר העובדים של מפעלים שיזכו במכרז על-סמך עמידה בכמה קריטריונים, ובהם המרחק ממרכז הארץ, שכר העובדים ומספר העובדים שיועסקו.

סעיף 44 להצעת החוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, קובע כי בסעיף 18 לחוק לעידוד השקעות הון ייתוסף סעיף קטן (א1), וייקבע בו כי מינהלת מרכז ההשקעות לא תאשר תוכנית או חלק ממנה בעבור מפעל תעשייתי או בית-מלון, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או בית-המלון יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי. לעניין זה ייחשב מפעל תעשייתי או בית-מלון למפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם יתקיים בו בכל שנת מס אחד מאלה:

(א) פעילותו העיקרית היא בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה;

(ב) הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות המפעל בשנת המס הם ממכירות בשוק מסוים שבו 12 מיליון תושבים לפחות.

המשמעות של תנאי הזכאות שנקבעו היא שמפעל שאינו בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה ואינו מייצא לפחות 25% מהמכירות שלו, לא יהיה זכאי להגיש בקשה לאישור תוכנית ההשקעה שלו ולקבל סיוע ממשלתי בדרך של מענק או של הטבות מס.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

‏ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
logo בניית אתרים