המטרות של החוק לעידוד השקעות הון
 

ייצור|כלכלה|תחרות|פרשנות 

ד"ר אבי נוב, עו"ד* 

אפריל 2013 

מטרות החוק לעידוד השקעות הון נקבעו בסעיף 1 לחוק. עד תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון, מטרות החוק היו כדלקמן: 

"מטרת חוק זה היא משיכת הון לישראל ועידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון‑חוץ והון מקומי לשם ‑

(1)   פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, ניצול יעיל של אוצרותיה ויכלתה הכלכלית וניצול מלא של כושר ייצורם של מפעלים קיימים;

(2)   שיפור מאזן התשלומים של המדינה, הקטנת היבוא והגדלת היצוא;

(3)   קליטת עליה, חלוקה מתוכננת של האוכלוסיה על פני שטח המדינה ויצירת מקורות עבודה חדשים." 

בתיקון 68 לחוק תוקן סעיף מטרות החוק, מתוך תפיסה כי נדרשת התאמה בין מטרות החוק לעידוד השקעות הון למציאות הכלכלית החדשה, ובין היתר, לאתגרי הגלובליזציה (תחרות בשווקים הבינלאומיים) [ראו לעניין זה, דברי ההסבר להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, ה"ח 541, עמ' 108-107].

ראו גם: השינויים העיקריים בתיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון.
 

מטרות החוק לעידוד השקעות הון, הוגדרו בתיקון 68 לחוק כדלקמן: 

"מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם -

(1)   פיתוח כושר הייצור של משק המדינה;

(2)   שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין‑לאומיים;

(3)   יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני‑קיימא."

 

פרשנות מטרות החוק

בתי המשפט לא דנו לעומק בשאלת פרשנות המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק לעידוד השקעות הון, ובשאלת היחס בין מטרות החוק לבין הוראות הדין שנקבעו בו (מענקים, פטורים, הנחות, הקלות והיתרים). 

עם זאת, ניתן ללמוד על מגמת הפרשנות מפסק דין בעניין ע"א 5264/91 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' עיט ציוד ליבוא בע"מ ("מיסים" י/1 (פברואר 1996) ה-3), שם נחלקו השופטים בשאלת היחס שבין מטרות החוק להוראות הדין שנקבעו בו. 

דעת הרוב הייתה שיש לפרש את סעיף המטרות בחוק לעידוד השקעות הון באופן רחב, מתוך "פרספקטיבה כלכלית: 

"לא רק לשון החוק מביאתני אני למסקנה הנ"ל אלא גם תכליתו עושה כן. תכלית החוק ומטרתו, כפי שבוטאה בסעיף 1 לו, היא משיכת הון לישראל ועידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון חוץ והון מקומי. האמצעים להגשמת התכלית הם ‑ לפי סעיף 2 לחוק העידוד ‑ בין השאר, הענקת מענקים, פטורים, הנחות, הקלות והיתרים. אין ספק שהאמצעי נועד לשרת את המטרה, אלא שאין בכך כדי להמעיט מחשיבות ההטבות כאמצעי ומכאן מתבקשת פרשנות על דרך ההרחבה ולפחות לא על דרך הצמצום". 


להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: 
מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים