אמנות מס - מבוא

מס הכנסה|מדינות|סעיף 196|דיני המס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: ינואר 2010
עדכון: מרץ 2013

אמנת מס היא הסכם בינלאומי בין שתי מדינות המשקף את הסכמתן, בין היתר, בדבר חלוקת זכויות המיסוי לגבי סוגים שונים של הכנסה ומניעת כפל מס. בסיטואציה של עסקאות בינלאומיות, עלול להיווצר מצב של כפל מס, אם יותר ממדינה אחת תממש את זכותה להטיל מס על אותה ההכנסה מכוח זיקתה לאותה הכנסה. ישראל חתומה על כ-50 אמנות מס. לרשימה המלאה, ראו: אמנות המס של ישראל.

מטרת האמנות היא לגרום לכך שסכום המס המרבי שיחול על העסקה לא יעלה על סכום המס הגבוה מבין שתי המדינות. הרציונל בכך הוא שאמנה מביאה לנייטרליות מבחינת המס בין פעילות של הנישום במדינת התושבות לפעילות במדינה בה צמחה ההכנסה (מדינת המקור). אמנות המס משמשות גם להעברת מידע בענייני מס בין המדינות. להרחבה בעניין זה, ראו: חילופי ידיעות על פי אמנות המס של ישראל.

מתן הקילה לפי אמנה (Treaty Relief) אינה הדרך הבלעדית להקל על מצב זה של כפל חיוב במס. דרך נוספת היא מתן הקילה חד-צדדית (Unilateral Relief). הקילה חד-צדדית היא הקילה שאינה מותנית ביחס גומלין מצד המדינה האחרת. ההקלה, בין באמצעות האמנה ובין בדרך חד-צדדית, מתבטאת בקביעת שיעור-מס מוגבל או בפטור ממס לגבי ההכנסה הנדונה או בזיכוי מלא או חלקי בגין המס ששולם במדינה האחרת.

כניסה לתוקף של אמנות מס

אמנות המס נחתמות בדרך כלל על ידי שר החוץ, ולעיתים על ידי שגריר ישראל במדינה הרלוונטית. האמנות הן באנגלית ובשפת המדינה עמה נחתמת האמנה. לאחר חתימה על אמנת מס, היא מתורגמת לעברית ומתפרסמת בקובצי אמנה רשמיים של מדינת ישראל לצד הנוסח באנגלית.

השלב הבא הוא הליך אשרור בשתי המדינות המתקשרות. האמנה מובאת לעיון הכנסת, הממשלה מאשרת, ושר האוצר מפרסם צו הניתן מכוח סעיף 196 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

לאחר פרסום הצו, האמנה מקבלת תוקף, כלשון סעיף 196: "על אף האמור בכל חיקוק"; למעשה, לאמנת מס יש תוקף של חוק מועדף. עם זאת, אף שמדובר בחוק מועדף, אין בכוח האמנה כדי להחמיר יותר מדיני המס הפנימיים.

תכנון מס

אמנות מס משמשות ככלי חשוב בתכנון מס בינלאומי. לעניין זה, ראו: תכנון מס בינלאומי באמצעות שימוש באמנות המס. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי רשות המסים עשויה לתקוף את תכנוני מס האלה. לעניין זה, ראו: תקיפת תכנוני מס העושים שימוש באמנות מס.

ראו גם:
מדריך אמנות מס (Tax Treaties)
אמנות המס של ישראל – עדכון 2015

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים