הצעת חוק הרווחים הכלואים

פטור ממס|השקעות הון|מס חברות

ד"ר אבי נוב, עו"ד*

ספטמבר 2012

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 23 בספטמבר 2012 לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לעידוד השקעות הון, או חוק "הרווחים הכלואים", במסגרתה נקבעה הוראת שעה לפיה חברות יחויבו במס חברות מוטב על רווחים שמקורם במסלול פטור ממס, בהתאם לשיעור ההפשרה של הרווחים מתוך כלל הכנסת החברה ממסלול זה. בטור קודם סקרתי את תזכיר החוק בנושא רווחים כלואים. ראו גם: החלטת שר האוצר בנושא זה.

חוק הרווחים הכלואים, אמור לעודד חברות רבות לעשות שימוש בכספי רווחים שצברו, זאת בתמורה לתשלום שיעורי מס מופחתים והתחייבות להשקעת עד 50% מהרווחים בארץ. הצעת החוק קובעת מנגנון של תמריץ בשיעור משתנה, כך שככל ששיעור ההפשרה של הרווחים גבוה יותר כך שיעור ההטבה גבוה יותר.

חוק הרווחים הכלואים מעניק הטבות מס בשיעורים של 40%-70% לחברות שירצו לשלם מס בגין רווחיהן. שיעורי המס נעים בין 6% ל-17.5%, לעומת 10%-25% בנוסח הקיים של החוק לעידוד השקעות הון.

רווחים כלואים

חוק הרווחים הכלואים טרם תיקונו בתיקון מספר 68 לעידוד השקעות הון מיום 6 בינואר 2011, קבע מסלול פטור ממס על רווחים שהופקו במפעל תעשייתי או מוטב. עם זאת, החוק קבע כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס חברות, תהיה חייבת החברה, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד במס החברות שהייתה חייבת בו אילולא הייתה פטורה ממנו בשנה שבה הופקה ההכנסה. מצב זה גרם לכך שחברות שקיבלו פטור ממס לפי החוק, נמנעו מחלוקת דיבידנדים מאותם רווחים על מנת שלא לשאת במס החברות בעת החלוקה

ביום 6 בינואר 2011 פורסם תיקון 68 לחוק, אשר ביטל את המתווה המתואר לעיל וקבע כי במקומו יחולו שיעורי מס קבועים של 6% או 12% (תלוי באזור הפיתוח), החל משנת המס 2015, וללא קשר לשיעור השקעת החוץ בחברה. החוק החדש לא חייב את החברות לעבור למסלול הקבוע בו. חוק הרווחים הכלואים מציע לחייב את אותם רווחים פטורים בשיעור מס מוטב בהתאם לשיעור ההפשרה של אותם הרווחים, כך ששיעור ההטבה ינוע בין 30% ל-60%, ובהתאם שיעור המס שתשלם החברה ינוע בין 40%-70% משיעור המס המקורי אותו הייתה אמורה לשלם, אך לא פחות מ-6% (שיעור מס החברות המוטב המינימאלי).

בנוסף, חוק הרווחים הכלואים קובע חובת השקעה בישראל בגובה עד מחצית מהטבת המס שניתנה לחברה (גם זאת באופן התלוי בשיעור ההטבה שקיבלה החברה), כאשר ההשקעה תהיה במפעל תעשייתי בנכסים המשמשים את המפעל, במו"פ או בשכר של עובדים חדשים.

חוות דעת של משרד המשפטים

בדיון על הצעת חוק הרווחים הכלואים בוועדת הכספים עלתה הסוגיה של מיסוי חברות אשר הוציאו כספים לחו"ל, בין היתר, במטרה לרכוש חברות. השאלה היא האם מדובר בחלוקת דיבידנד הכפופה למיסוי. משרד המשפטים טען בדיון בוועדת הכספים כי חלק מכספי הרווחים של החברות יצא החוצה לחו"ל מבלי ששולם מס, וכפי הנראה, רשות המסים איננה יודעת כמה כסף כבר יצא החוצה וכמה נשאר.

עוד נטען על ידי משרד המשפטים כי רשות המסים לא הוציאה שומות לחברות, אף שבפועל הוצאו כספים, ומומשו הרווחים על-ידי רכישת חברות-בנות בארץ ובחו"ל. בדיון נאמר כי בקרוב תפורסם חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה. אין ספק כי פרסום חוות הדעת המשפטית תגרום להוצאת שומות לחברות רבות ולדיונים בבתי המשפט בסוגיה זאת.

להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך למיסוי רווחים כלואים
 
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
2all - בניית אתרי אינטרנט