תזכיר חוק בנושא רווחים כלואים

הכנסה צבורה|מס הכנסה|השקעה מיועדת

 
א. שם החוק המוצע

חוק לתיקון חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' והוראת שעה), התשע"ב-2012.

ב. עיקרי החוק המוצע והצורך בו

חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן "החוק", או "חוק עידוד"), טרם תיקונו בתיקון מס' 68 מיום 6 בינואר 2011, קבע בסעיף 47 את שיעורי המס החלים על חברה בעלת מפעל מאושר. סעיף 47(א)(5)לחוק קובע תקופת פטור של שנתיים מתשלום מס חברות, לחברה בעלת מפעל מאושר באזור פיתוח א', בהתאם לתנאי הסעיף. סעיף 47(א1) לחוק קובע תקופת פטור דומה ממס חברות לגבי חברת משקיעי חוץ שהיא בעלת מפעל מאושר באזור פיתוח א'.

יחד עם זאת, סעיף 47(א2) לחוק קובע, כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס חברות לפי סעיפים 47(א)(5) או (א1), תהיה חייבת החברה, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק, בשיעור מס החברות שהייתה חייבת בו אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה שבה הופקה ההכנסה.

סעיף 51א לחוק קובע את שיעורי המס החלים על חברה מוטבת (בעלת מפעל מוטב). סעיף קטן(א), פסקאות (1)-(3), קובע תקופות פטור מתשלום מס חברות, בהתאם לאזור הפיתוח שבו נמצא המפעל (בין שנתיים לעשר שנים).

יחד עם זאת, בדומה לסעיף 47(א2), סעיף 51ב (ובדומה גם סעיף 51ח טרם תיקונו בתיקון מס' 60 לחוק), קובע כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס לפי סעיף 51א(א), תהיה חייבת החברה, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק, בשיעור מס החברות שהייתה חייבת בו לפי הוראות סעיף 47, אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה שבה הופקה ההכנסה.

המצב המתואר לעיל גרם לכך שחברות שקיבלו פטור ממס לפי החוק, נמנעו מחלוקת דיבידנד על מנת שלא לשאת במס החברות בעת החלוקה. ראו גם: החלטה בעניין הרווחים הכלואים.

ביום 6 בינואר 2011 פורסם תיקון מס' 68 לחוק (להלן- תיקון 68), אשר שינה משמעותית את חוק עידוד, כך שבוטל המתווה המתואר לעיל ובמקומו יחולו שיעורי מס קבועים של 6% ו-12%, החל משנת המס 2015, וזאת בהתאם לאזורי הפיתוח שבהם מצויים המפעלים (אזור פיתוח א' או ב'), וללא קשר לשיעור השקעת החוץ בחברה.

תיקון מס' 68 לא חייב את החברות לעבור למסלול הקבוע בו ואף לא קבע הוראות מעבר לגבי הרווחים הצבורים של חברות שיבחרו לעבור למסלול זה.

בתזכיר חוק זה מוצע לחייב הכנסה שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס כאמור לעיל בשיעור מס מוטב, וזאת בתקופת ההטבה בלבד. התקופה שמיום פרסום החוק ועד ליום 31 בדצמבר 2013. על הכנסות פטורות שלא ישולם עליהם מס לפי הצעת חוק זו, ישולם בעתיד מס חברות בהתאם לשיעורים הקבועים בסעיף 47.

מטרת ההצעה היא לסייע למשק הישראלי בעת הזו, בהתחשב גם בתיקון מס' 68 והמעבר למסלול חדש בחוק עידוד.

לסעיף 1

סעיף קטן (א)

הגדרת "הכנסה צבורה"- מוצע לקבוע כי הכנסה אשר תזכה לשיעור מס מוטב היא הכנסה פטורה. כמו כן מוצע לקבוע כי ההכנסה נצברה עד ליום 31 בדצמבר 2010, הואיל והדוחות לשנה זו כבר הוגשו. כן מוצע לקבוע כי החברה טרם חויבה במס בגינה לפי סעיפים 47, 51 כנוסחו עד תיקון מס' 60 ו-51ב.

הגדרת "יחס הפשרה"- הגדרה זו נועדה על מנת לזהות את חלק ההכנסה שעליו מעוניינת החברה לשלם את מס החברות המוטב.

הגדרות "מס חברות מוטב", "מקדם המס" ו"שיעור ההטבה"-

בהצעת החוק מוצע כי ישולם מס חברות מוטב על הכנסתה הפטורה של החברה, עליה היא מבקשת לשלם מס חברות. מס החברות המוטב ייקבע בהתאם לחלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר, ביחס לכלל ההכנסה הפטורה של החברה. ככל שהחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה, כך תגדל הטבת המס לה תזכה. שיעור ההטבה המזערי שלו תזכה החברה הינו 40% (כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של 60% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם לולא הוראת השעה), בעוד שהשיעור המרבי יהיה 70% (כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של 30% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם לולא הוראת השעה).

לסעיף קטן (ב)

מוצע כי חברה שהייתה לה בשנת המס הכנסה מיועדת, תשלם עליה מס חברות מוטב, על פי בקשתה, ובלבד שלחברה יש מפעל בישראל והיא שילמה את מס החברות המוטב בתקופות הקבועות בסעיף, וכן בתנאי שביצעה השקעה בישראל בנכסים יצרניים או במחקר ופיתוח או על ידי העסקת עובדים חדשים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף.

 

לסעיף קטן (ד)

מוצע להבהיר, כי על הכנסה צבורה שלא שולם בגינה מס חברות מוטב לפי סעיף זה, ישולם מס חברות בשיעורים הקבועים בסעיף 47.

לסעיפים קטנים (ה) ו-(ו)

מוצע לקבוע הוראה דומה להוראה הקבועה בסעיף 47(ב) לחוק, לפיה על דיבידנד ששולם בניכוי מס החברות לפי סעיף זה, ישולם מס בשיעור של 15%.

ג.השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה-

צפויה תוספת הכנסות בסך של בין 1מיליארד ₪ ל-3 מיליארד ₪ בתקופת ההטבה.

ד. השפעת החוק המוצע על התקן המינהלי-

אין

ה. להלן נוסח החוק:

הצעת חוק לתיקון חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'...והוראת שעה), התשע"ב-2012

1.

בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959, (להלן-חוק לעידוד השקעות הון) אחרי סעיף 51ב יבוא-

51ב1

(א) בסעיף זה-

"הכנסה צבורה" – הכנסה של חברה שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא הכנסה פטורה שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה ממס לפי סעיפים 47(א)(5) או (א1) או 51(ב) כנוסחו לפני תיקון מס' 60 לחוק או לפי סעיף 51א(א)(1)(א), (2) או (3).

(2) היא נצברה עד ליום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

 

(3) החברה טרם חבה במס בגינה לפי סעיפים 47, 51 כנוסחו עד תיקון מס' 60 ו-51ב .

" השקעה מיועדת" –הכנסה מיועדת, כשהיא מוכפלת בכל אלה-

(1)

יחס ההפשרה;

(2)

שלושים אחוזים;

(3)

מס החברות שחל על החברה לפי הוראות סעיף 47;

"יחס ההפשרה"- חלק ההכנסה הצבורה שהחברה מבקשת לשלם עליה מס חברות מוטב לפי סעיף זה (להלן- הכנסה מיועדת), מחולק בסך הכנסתה הצבורה;

 

"מס חברות מוטב"- מס החברות שחל על החברה לפי הוראות סעיף 47, כשהוא מוכפל במקדם המס;

"מקדם המס" – אחד פחות שיעור ההטבה;

"שיעור ההטבה" –יחס ההפשרה מוכפל בשלושים אחוזים בתוספת ארבעים אחוזים;

(ב) על אף ההוראות לפי חוק זה, חברה שהייתה לה בשנת המס הכנסה מיועדת, תשלם עליה מס חברות מוטב, על פי בקשת החברה, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) לחברה יש מפעל מועדף או מפעל מאושר או מפעל מוטב בישראל, בתקופת ההטבה;

(2) החברה שילמה את מס החברות המוטב כאמור בסעיף זה, בתוך 30 ימים ממתן ההודעה למנהל, ולא יאוחר מתום תקופת ההטבה;

(3) החברה השקיעה השקעה מיועדת, במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתן בשנת המס שבה ביקשה החברה לשלם מס חברות מוטב לפי סעיף זה, באחת או יותר מהחלופות הבאות:

(א) רכישת נכסים יצרניים;

(ב) השקעה במחקר ופיתוח;

(ג) שכר עבודה בגין העסקה של עובדים חדשים שנוספו במפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו בשנת המס 2011;

ובלבד שאם לא ביצעה החברה את מלוא ההשקעה המיועדת עד לתום התקופה הקבועה ברישה של פסקה זו, תשלם מס חברות נוסף, בגובה ההפרש בין ההשקעה המיועדת להשקעה שביצעה בפועל.

(ג) המנהל רשאי לקבוע את אופן מתן ההודעה על בחירה בתשלום מס חברות מוטב לפי חוק זה ואת המועד למתן הודעה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים שיש לצרפם להודעה כאמור;

(ד) על הכנסה צבורה שלא שולם עליה מס חברות מוטב לפי סעיף זה, ישולם מס חברות בשיעורים הקבועים בסעיף 47;

(ה) חברה המחלקת דיבידנד מתוך הכנסה מיועדת תנכה במקור את מס ההכנסה ממקבל הדיבידנד ויחולו על מס זה כל ההוראות המתייחסות לניכוי במקור;

(ו) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך הכנסה מיועדת, בניכוי מס החברות המוטב החל עליה כאמור בסעיף זה, יהיה חייב עליו במס הכנסה בשיעור של 15%.

 
להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך למיסוי רווחים כלואים
 
ראו גם: החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net 

2all - בניית אתרי אינטרנט