סוחר או משקיע?

בורסה|רשות המסים|מבחנים|סיווג הכנסה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2012

אם יש לכם הכנסות מהשקעה בבורסה, סביר להניח כי תשלמו מיסים בשיעור של 25%. אולם, לרשות המסים יש סמכות, בתנאים מסוימים אשר יפורטו להלן, לסווג אחרת את ההכנסות שלכם משוק ההון, ולהטיל עליכם מס אשר עשוי להגיע ל- 48%. להרחבה בנושא שיעורי המס החלים על השקעות, ראו: מיסוי השקעות - שינויים בשיעורי המס.

מדובר בפערי מיסוי של כמעט פי שתיים, ולפיכך חשוב לבחון היטב את ההוראות בעניין זה כדי למנוע מיסוי דרקוני של ההשקעות שלכם. במקרים מתאימים רצוי לערוך תכנון מס, ואף לשקול לבצע את ההשקעות באמצעות חברה זרה, ובמיוחד כאשר מדובר במסחר אלגוריתמי. לעניין זה, ראו: מיסוי השקעות באלגוריתמים.

מהו שיעור המס על ההשקעות בבורסה?

בדיני המסים מבחינים בין "משקיע" בניירות ערך שאצלו ההכנסה היא פאסיבית, לבין "סוחר" בניירות ערך שאצלו ההכנסה היא עסקית. בהתאם לדיני המסים, מי שמוגדר כ"משקיע" משלם בעיקרון מס בשיעור של 25% על רווחי הון לעומת "סוחר" אשר עשוי לשלם את המס השולי המקסימאלי בשיעור של 48%.

הבנקים והברוקרים המבצעים את ההשקעות מנכים מס במקור מכל השקעה המבוצעת דרכם, ומעבירים את המס לרשות המיסים. בעיקרון, הם מנכים מס בשיעור של 25% על רווח ההון בעסקאות. להרחבה בנושא זה, ראו: החזר מס שנוכה במקור בבורסה.

ביחד עם העברת תשלומי המיסים, הבנקים והברוקרים מעבירים גם מידע חשוב לרשות המסים על היקף העסקאות שמבצעים המשקיעים. באמצעות מידע זה, ברשות המסים יכולים לבחון את העסקאות ולהחליט האם מדובר במשקיע הכפוף למס של 25% או סוחר הכפוף למס מקסימאלי בשיעור של 48%. לסיווג הזה יש גם השלכות בנושא קיזוז הפסדים. להרחבה בנושא קיזוז הפסדים, ראו: קיזוז הפסדים בבורסה.

כיצד מחליטים אם מדובר בסוחר או משקיע?

פקודת מס הכנסה אינה מגדירה את המונח "סוחר" או הכנסה שתיחשב כהכנסה מעסק. עם זאת, במספר פסקי דין נקבעו מבחנים שונים באמצעותם ניתן יהיה לענות על השאלה האם מדובר בהכנסה המאופיינת כהכנסה עסקית או שמא כהכנסה מהון אשר באופייה היא פאסיבית.

בנוסף לפסקי הדין כאמור, רשות המסים פרסמה חוזר ובו היא סוקרת את המבחנים השונים לקביעת סיווג ההכנסה, כמפורט להלן. יודגש כי המבחנים הם מבחנים מצטברים והקביעה אינה נעשית על סמך קיום מבחן אחד בלבד:

א. מבחן התדירות - על פי מבחן זה תדירות עסקאות גבוהה בניירות ערך עשויה להצביע שמדובר באדם שעיסוקו הוא מסחר בניירות ערך. מאידך, אחזקת ניירות ערך לטווח ארוך מעידה על פעילות של משקיע רגיל.

ב. מבחן תקופת ההחזקה בנכס - לפי מבחן זה תקופת החזקה קצרה בנכס עשויה להצביע על פעילות עסקית. רכישת ניירות ערך ומכירתם באותו חודש יכולה עדיין להיחשב כפעולה הונית.

ג. מבחן הבקיאות והמומחיות - על פי מבחן זה פעילות בתחום הבקיאות והמומחיות מעידה על פעילות עסקית. חלק גדול מהפעילות בבורסה מתבצע באמצעות בנקים, יועצי השקעות או ברוקרים. השקעה באמצעותם לא הופכת את הרווחים מההשקעה הונית להכנסה עסקית בשל כך בלבד.

ד. מבחן היקף ההשקעה – בהתאם למבחן זה היקף השקעה גבוה מצביע על פעילות עסקית. יצויין כי יש ליישם מבחן זה גם לאור היקף ההשקעה בהשוואה להיקף פעילות של הנישום בתחומים אחרים ובשים לב למשאביו הכספיים.

ה. מבחן המימון - בהתאם למבחן זה מימון פעילות בניירות ערך באמצעות הלוואות בעיקר לזמן קצר, מעיד על פעילות עסקית. לפיכך, נטילת אשראי בנקאי למימון פעולות בניירות ערך עשויה להוות אינדיקציה לסיווג הרווחים מניירות הערך כעסקיים.

ו. מבחן הארגון - בהתאם למבחן זה קיומו של מנגנון, צוות עובדים, מקום עבודה קבוע, מערך רישומי ותיעוד מסודר יש בהם כדי להעיד על קיומו של עסק.

ז. מבחן ההבשלה וההשבחה - בהתאם למבחן זה ביצוע פעולות להעלאת ערך הנכס מצביע על פעילות עסקית.

ח. מבחן טיב הנכס - בהתאם למבחן זה טיבו של הנכס יכול גם הוא להשליך על סווג ההכנסה. אופי ספקולטיבי של ניירות ערך, כמו השקעה בנגזרים פיננסיים, יכול להצביע על כך שמדובר בהכנסה עסקית.

ט. מבחן הנסיבות המיוחדות - בהתאם למבחן זה, היותה של ההכנסה מניירות ערך הכנסה עסקית תילמד מן הנסיבות הכרוכות בעסקה. מבחן זה מהווה "מבחן גג" שבכוחו לשנות את התוצאה משקלול המבחנים בצורה דרמאטית. הכוונה היא לנסיבות המיוחדות שכרוכות במקרה העומד לבחינה, נסיבות המאפילות בחשיבותן על המבחנים האחרים ובכוחן להכריע אם המדובר בפעילות עסקית אם לאו.

תכנון מס להשקעות בבורסה

אם אתם חוששים מכך שרשות המסים תבחן את העסקאות שלכם בבורסה ותסווג מחדש את ההכנסות שלכם מהכנסות הוניות (שיעור מס של 25%) להכנסות עסקיות (שיעור מס של 48%), כדאי לכם לפעול כדלקמן:

1. קבלו חוות דעת משפטית מעורך דין מומחה לדיני מיסים, בטענה כי מדובר בעסקאות במישור ההוני.

2. קבלו ייעוץ משפטי הכולל תכנון מס ביחס לפעילות בשוק ההון.

3. במקרים מתאימים, יש לשקול לבצע את ההשקעות באמצעות חברה ישראלית או חברה זרה.

להרחבה בעניין מיסוי השקעות בבורסה, ראו: השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים