מיסוי השקעות - שינויים בשיעורי המס

שיעור המס|ריבית|מניות|רווח הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2012

בעקבות רפורמת המס של טרכטנברג במס הכנסה, עלה המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי לגבי יחיד מ-20% ל-25%, ולגבי בעל מניות מהותי מ-25% ל-30%. ביחס לשיעורי המס החלים על הריבית מפיקדונות ותוכניות חסכון צמודים (מטבע או מדד), שיעור המס עלה מ-20% ל-25% על הרווחים הריאליים. שיעורי המס על פיקדונות ותוכניות חסכון שאינם צמודים נשאר 15% על הרווחים הנומינליים. ראו גם: הרפורמה במס הכנסה של טרכטנברג אושרה

שיעורי המס על ריבית

הטבלה להלן מרכזת את שיעורי המס החלים על הריבית מפיקדונות ותוכניות חסכון בהתאם לשינויים במהלך השנים האחרונות:

סוג המכשיר

ההכנסה

שיעור המס עד ה 31.12.05

שיעור המס החל מ 1.1.06

שיעור המס החל מ 1.1.12

פיקדון שקלי

ריבית

10%

15%

15%

פיקדון צמוד (מטבע או מדד)

ריבית

15%

20%

25%

פיקדון במט"ח

ריבית

15%

20%

25%

תוכנית חיסכון שקלית

ריבית

10%

15%

15%

תוכנית חיסכון צמודה (מטבע או מדד)

ריבית

15%

20%

25%

שימו לב - העלאת השיעורים על ריבית תחול לגבי הכנסות ריבית שיצמחו מיום 1.1.2012 ואילך. לגבי תוכניות חסכון ופיקדונות שנפתחו לפי יום פרסום החוק, שיעור המס הגבוה יחול על ריבית שנצמחה החל מיום 1.1.2012 או מהמועד הראשון שבו ניתן היה למשוך את הכספים מהתוכנית או מהפיקדון לפי המאוחר מביניהם. הריבית מיום השינוי תחושב לפי השיטה הליניארית.

שיעורי המס על מניות, אופציות ואג"ח

הטבלה להלן מרכזת את שיעורי המס על רווחי הון על פי מכשירי ההשקעה השונים, בהתייחס לשינויי החוק ושיעורי המס שחלו במהלך השנים האחרונות. שיעורי המס מתייחסים לרווחים מהשקעות פיננסיות, ולפיכך אין התייחסות לשיעורי המס המיוחדים למי שמוגדר כ"בעל מניות מהותי" (מדובר בתוספת מס של 5% במקרים הרלוונטיים).

ניירות ערך ישראלים

מכשיר

הכנסה

שיעור המס

עד ה 31.12.05

שיעור המס

החל מ 2006

שיעור המס

החל מ 2012

מניות

רווח הון

15%

20%

25%

דיבידנד

25%

20%

25%

אופציות

רווח הון

15%

20%

25%

דיבידנד

25%

20%

25%

קרנות נאמנות

רווח הון

15%

20%

25%

תעודות סל

רווח הון

15%

20%

25%

ניירות ערך זרים
 

מכשיר

הכנסה

שיעור המס

עד ה 31.12.05

שיעור המס

החל מ 2006

שיעור המס

החל מ 2012

מניות

רווח הון

15%

20%

25%

דיבידנד

25%

20%

25%

אופציות

רווח הון

15%

20%

25%

דיבידנד

25%

20%

25%

קרנות נאמנות

רווח הון

25%

20%

25%

דיבידנד

25%

20%

25%

תעודות סל

רווח הון

15%

20%

25%

אג"ח סחיר שהונפק לפני מאי 2000

רווח הון

15%

20%

25%

ריבית

35%

35%

35%

אג"ח סחיר שהונפק לפני מאי 2000

רווח הון

15%

20%

25%

ריבית

15%

20%

25%

אג"ח לא סחיר

רווח הון

25%

20

25%

ריבית

בהתאם למס השולי

20%

25%

 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים