ייחוס הכנסות מחברה משפחתית לעולה חדש

החלטת מיסוי|מדינת אמנה|חברה משפחתית

 
להלן החלטת מיסוי 1010/09, בעניין זכויות "עולה חדש" אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי 2009 של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו המדריך להטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (תכנון מס). ראו גם: חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדש.

העובדות

1. בני הזוג אזרחי ותושבי מדינת אמנה. בן הזוג מחזיק ב-50% ממניות חברה תושבת אותה מדינה (להלן:"החברה הזרה") יתרת המניות מוחזקות ע"י תושב זר אחר. עיקר עיסוקה של החברה הזרה ביבוא ויצוא, לפעילות כאמור אין כל קשר לישראל.

2. לבני הזוג חברה זרה אחרת בבעלותם המלאה אשר משמשת כ"סוכן" של החברה הזרה.

3. בכוונת בני הזוג לעלות לישראל לשהות בה את מרבית זמנם ולקבל מעמד של עולה חדש.

4. על מנת להמשיך את פעילותו מול החברה הזרה בכוונת בני הזוג להקים חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה המשפחתית") עם הגעתם לישראל אשר תתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 64א לפקודה.

5. החברה המשפחתית תוחזק על ידי בני הזוג בלבד.

6. יובהר כי מלבד בני הזוג לא יועסקו עובדים נוספים בחברה המשפחתית.

7. כל הכנסתה ופעילותה של החברה המשפחתית הינה מפעילות מחוץ לישראל ובדומה לפעילות שהייתה למבקש ורעייתו ערב עלייתם ארצה.

8. לחברה המשפחתית לא תהיה כל פעילות אחרת בישראל ו/או מחוץ לישראל מלבד האמור לעיל, וכל הכנסתה תהיה קבלת עמלות מהחברה הזרה בהתאם להיקף הרכישות והמכירות בהם החברה המשפחתית, באמצעות המבקש, הייתה מעורבת.

9 כל פעילותה ועסקיה של החברה המשפחתית באמצעות בני הזוג יבוצעו מחוץ לישראל.

פרטי הבקשה

לקבוע כי על הכנסותיו של היחיד כנישום מייצג בחברה משפחתית יחולו הוראות סעיף 14 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. היחיד ייחשב לעולה חדש עם הגעתו לישראל.

2. הכנסותיה של החברה המשפחתית ייחשבו כהכנסתו של הנישום המייצג ויחולו עליה הוראות סעיפים 14 ו-97 לפקודה, לפי העניין, וכל עוד הכנסות החברה הופקו ונצמחו מחוץ לישראל.

3. אין בהחלטה זו כדי לקבוע שהכנסות החברה המשפחתית אכן הופקו מחוץ לישראל ונושא זה עתיד להתברר על ידי פקיד השומה.

4. לא יותרו בקיזוז הפסדים שיוצרו לחברה המשפחתית ו/או לנישום המייצג אשר לו היו רווח היו פטורים ממס כאמור על פי סעיף 14 ו-97 לפקודה.

5. החברה המשפחתית תגיש דוח לפקיד השומה כחוק.

6. למען הסר ספק, היה ולחברה המשפחתית יהיו בעלי מניות שאינם נחשבים תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק הכנסת החברה שתהא פטורה ממס כאמור על פי החלטה זו תהא רק בשיעור חלקם של בני הזוג זאת אף אם מי מהם יחשב כנישום המייצג.
 
 
להרחבה בנושא מיסוי של "חברה משפחתית", ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס.

‏להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

logo בניית אתרים