חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדש

תושב ישראל לראשונה|דיבידנד|הפקודה

 
להלן החלטת מיסוי 3563/12, בעניין הכנסותיה של חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדש ודיבידנד המחולק מרווחיה, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להחלטת המיסוי הוספתי מספר הערות ומראי מקום.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

העובדות

1. הפונה הינו יחיד המוגדר כתושב ישראל לראשונה החל משנת 2010 (להלן: "היחיד").

2. היחיד מחזיק במלוא הון המניות של חברה (להלן: "החברה"). שימו לב - בהחלטה לא צוין האם מדובר בחברה ישראלית או בחברה זרה. לעמדתי, גם חברה זרה יכולה להיחשב כחברה משפחתית. הוראות החוק אינן מונעות זאת.

3. בכוונת היחיד לראות את החברה כ"חברה משפחתית" כהגדרתה בסעיף 64א בעוד היחיד ייחשב ל"נישום המייצג" כמשמעותו באותו סעיף.

הבקשה

נתבקשנו להסדיר את המיסוי שיחול על רווחיה של החברה, שהופקו עד לתום התקופה הקבועה בסעיף 14 לפקודה (להלן:"תקופת הפטור") ודיבידנד שיחולק מרווחים שנצברו עד לתום תקופת הפטור, לרבות דיבידנד שיחולק לאחר תום תקופת הפטור ומקורו ברווחים שנצברו עד תום תקופת הפטור.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. בכפוף לאמור בהחלטת המיסוי 1010/09, בעניין ייחוס הכנסה מחברה משפחתית לעולה חדש, שפורסמה על ידי רשות המיסים (להלן: "החלטת המיסוי"), הכנסותיה של חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה, המוחזקת החזקה מלאה על ידי יחיד המוגדר כתושב ישראל לראשונה כמשמעותו בסעיף 14 ואשר נחשב לנישום המייצג בחברה המשפחתית, ייחשבו כהכנסותיו של הנישום המייצג ויחולו עליה הוראות סעיפים 14 ו-97 לפקודה, לפי העניין, וזאת בכפוף להתקיימותם של כל שאר התנאים הקבועים בהחלטת המיסוי.

2. דיבידנד, שיחולק מתוך רווחיה של החברה ומקורו בהכנסות שנצמחו והופקו על ידי החברה, בשנים בהן נחשבה לחברה משפחתית וחל עליהן הפטור ממס הקבוע בסעיפים 14 ו-97 לפקודה, לא יראוהו כחלוקת דיבידנד והוא לא יחויב במס וזאת גם אם הדיבידנד חולק לאחר תום תקופת הפטור לפי סעיף 14 לפקודה.

3. אין בהחלטה זו בכדי לאשר את מקום הפקת הכנסתה ו/או את היותה מוגדרת כחברה משפחתית וכן אין בה לאשר כל נושא הקשור לסיווגה של הכנסה. לפיכך, לפקיד השומה ניתנה כל סמכות כאמור בפקודה, מלבד לנושאים שהובהרו במפורש בהחלטה זו.

4. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים