סיכום הקלות המס לתושב חוזר ועולה חדש
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
להלן סיכום הקלות המס המרכזיות לתושב חוזר ועולה חדש. להרחבה בנושא זה, ראו "המדריך לתכנון מס" (תושב חוזר ועולה חדש).

 

פטור ממס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש
תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים זכאים לפטור ממס ל-10 שנים על כל סוגי ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור כולל הכנסות פסיביות, אקטיביות, הכנסות ממימוש נכסים והשקעות בחו"ל או הכנסות שוטפות.

פטור מחובת דיווח על הכנסה שמקורה בחו"ל
תושבים חוזרים ותיקים, עולים חדשים והחברות שבשליטתם, לא יהיו חייבים בדיווח על ההכנסות הנהנות מהפטור ממס.
 
פטור מהצהרת הון על הון ונכסים בחו"ל
תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים פטורים מחובת הגשת דוח על הון ונכסים (הצהרת הון) אשר נמצאים מחוץ לישראל, במשך כל תקופת ההטבה.

פטור ממס לחברה בבעלות תושב חוזר ותיק או עולהחדש
תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים המנהלים או שהם בעלי המניות של חברה זרה הפועלת בחו"ל, ייהנו מפטור ממס על הכנסות החברה בחו"ל. החברה יכולה להמשיך לייצר הכנסות פטורות ממס כל עוד הכנסות אלה אינן נוצרות בישראל.

הטבות בפנסיה לתושב חוזר ותיק ועולה חדש
עולים חדשים זכאים לפטור ממס על הפנסיה. תושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס על הפנסיה למשך 10 שנים.

הטבות במיסוי על ריבית מפיקדון מט"ח לעולהחדש
עולים חדשים זכאים לפטור מתשלום מס, למשך 20 שנים, על הכנסות מריבית שהניב פיקדון מט"ח. תנאים לקבלת הפטור
 
הטבות במיסוי על ריבית מפיקדון מט"ח לתושב חוזר
תושבים חוזרים זכאים לפטור מתשלום מס, למשך 5 שנים, בתנאים מסויימים. תנאים לקבלת הפטור
 
תושב חוזר ותיק ועולה חדש המחזיקים ב"חברה נשלטת זרה" ו/או ב"חברת משלח יד זרה"
תושב חוזר ותיק ועולה חדש, לא נחשבים כתושב ישראל במשך שנות הפטור. 
להרחבה, ראו: תושב חוזר ותיק ועולה חדש המחזיקים ב"חברה נשלטת זרה" ו/או ב"חברת משלח יד זרה"
 
פטור מחובת דיווח על נאמנות
ראו פרטים נוספים: תיקונים ביחס לחובת הדיווח על נאמנויות (עולים חדשים ותושבים חוזרים).  
 
שנת הסתגלות
תושבים חוזרים ועולים חדשים יכולים להגיש בקשה לשנת הסתגלות במהלכה לא ייחשבו כתושבי ישראל, לצרכי מס. בתום השנה, אם יחליטו להישאר, ייהנו מכל ההטבות לעיל.
 
עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי על הכנסותיו בישראל, כדלקמן:
בשנה וחצי הראשונות לעלייה – 3 נקודות זיכוי
בשנה לאחר מכן – 2 נקודות זיכוי
בשנה השלישית – נקודת זיכוי אחת
 
ביחס לתושבים חוזרים - ראו התיקון לחוק.
 
פטור ממס לתושב חוזר רגיל
תושב חוזר רגיל (להבדיל מתושב חוזר ותיק) יהיה פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק, כמפורט להלן: (1) הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל; (2) הכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים.
 
ביחס לרווח הון, סעיף 97 לפקודה קובע פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שרכש תושב חוזר מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ, אם הנכס, לרבות הזכות או הזכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל, והכל אם מכרו בתוך עשר שנים מיום שהיה לתושב חוזר. 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 
 
 
טואול - בניית אתרים