נקודות זיכוי לתושב חוזר - תיקון סעיף 35 לפקודה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: נובמבר 2010
עדכון:  ינואר 2011

בעקבות החלטת ממשלה מחודש מאי 2010, אשר עניינה עידוד חזרתם של תושבים חוזרים ארצה, הוחלט לתקן את סעיף 35 לפקודת מס הכנסה כך שתושב חוזר, כהגדרתו בסעיף 14 (ג) לפקודה, יהיה זכאי לנקודות זיכוי להן זכאי עולה חדש. להלן עיקרי התיקון הצפוי.

ביום 15/11/2010 אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 179), התשע"א 2010 , בה נקבע כי בהגדרת "עולה" שבסעיף 35 לפקודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל מיום 16/5/2010 ועד ליום 30/9/2012 (להלן: "התקופה הקובעת"), לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות (להלן: "תושב חוזר מוטב"). רשות המסים פרסמה מסמך פרשנות לסעיף 35 לפקודה. להלן עיקרי הדברים:

בעקבות התיקון, תושב חוזר מוטב יהיה זכאי (כמו עולה חדש), לנקודות זיכוי הניתנות באופן מדורג במשך 3.5 שנים מיום ההגעה לישראל או מיום 1/1/2011 , לפי המאוחר, באופן הבא:

א. 1/4 נקודת זיכוי חודשית במהלך 18 החודשים הראשונים. שווי ההטבה החודשית עומד על 615 ש"ח (נכון לשנת המס 2010).

ב. 1/6 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית עומד על 410 ש"ח, (נכון לשנת המס 2010).

ג. 1/12 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית עומד על 205 ש"ח, (נכון לשנת המס 2010).

בסה"כ, ערך ההטבה הכולל (במשך 3.5 השנים), בהנחת ניצול מלא של כל נקודות הזיכוי, עומד על 18,450 ש"ח.

בתיקון נקבע כי תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל בין 1/1/2011 ליום 30/9/2012, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי לפי סעיף 35 , והן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו מיום הגעתו והיותו תושב ישראל. תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום 16/5/2010 ועד ליום 31/12/2010 , יהיה זכאי לנקודות הזיכוי האמורות, אולם הן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו, החל מיום 1/1/2011.

הסדרים מסוימים החלים על עולה חדש בהתאם לסעיף 35 לפקודה ולתקנות מכוחו, כמו האפשרות להקפיא את קבלת נקודות הזיכוי (מבלי לאבד את הזכות לקבלתן במועד מאוחר יותר) עקב שירות צבאי סדיר או עקב לימודים במוסד לימודים על תיכוני או עקב תקופת שהייה בחו"ל, יחולו בהתאמה גם על תושב חוזר מוטב.

רשות המסים הודיעה שהיא אינה נוהגת להעניק אישורים מיוחדים על מעמד תושבות של תושבים חוזרים ומועד שינוי תושבות כאמור, והדבר נכון גם במסגרת הוראת השעה שנקבעה לגבי תושב חוזר מוטב. עם זאת, על מנת לאפשר את קבלת נקודות הזיכוי בפועל לתושב חוזר מוטב, מבלי להידרש לבחון ולאשר סופית את מעמד התושבות של אותו יחיד, נקבעו שני מסלולים אלטרנטיביים, המיועדים בעיקר למי שאינו חייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו (בד"כ שכירים), כדלקמן:

א. "מסלול מעביד"- במסלול זה, מציג המבקש למעבידו תעודת "תושב חוזר" שמנפיק משרד הקליטה למי ששהה למעלה מ- 6 שנים בחו"ל (להלן: "תעודת תושב חוזר 6 שנים"), והמעביד יביא בחשבון את נקודות הזיכוי במסגרת חישוב המס במשכורתו של העובד.

לצורך הנפקת תעודת תושב חוזר 6 שנים, ידרוש משרד הקליטה מהמבקש לחתום על טופס הצהרה לרשות המסים על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר (להלן: "טופס הצהרה לרשות המסים").

ב. "מסלול תיאום מס"- במסלול זה פונה המבקש למשרד השומה בבקשה לבצע תיאום מס המביא בחשבון את נקודות הזיכוי האמורות. במסלול זה יש להציג אחד מהשניים:

- תעודת "תושב חוזר 6 שנים" ממשרד הקליטה;
 
- טופס הצהרה לרשות המסים. רשות המסים הדגישה כי מסלול זה מיועד גם למי שלא עמד בתנאים לקבלת תעודת תושב חוזר 6 שנים ממשרד הקליטה מסיבה שאינה מונעת את זכאותו לקבלת נקודות זיכוי עפ"י סעיף 35לפקודה, למשל- עקב אי מילוי תנאי שירות צבאי או לאומי.
 

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 181)

סעיף 35 (הגדרת "תושב חוזר") תוקן, בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 181), התשע"א-2011, ס"ח 2272 מיום 12.1.11.

 

הגדרת "תושב חוזר" בסעיף 35 המחודש

"תושב חוזר " - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע (16 במאי 2010) עד יום י"ד בתשרי התשע"ג (30 בספטמבר 2012), לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות;לעניין זה יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות.

 

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים