תיקון סעיף 35 לפקודה - חוזר רשות המסים

יוני 2011

להלן חוזר של רשות המיסים, בנושא תיקון סעיף 35 לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 181), לעניין מתן נקודות זיכוי לתושב חוזר. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

1. בעקבות החלטת ממשלה, פורסם ביום 12.1.2011 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 181), התשע"א-2011, בו נקבע כי בהגדרת "עולה" שבסעיף 35 לפקודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל מיום 16.5.2010 ועד ליום 30.9.2012, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות (להלן: "תושב חוזר מוטב "). לעניין זה נקבע בתיקון, כי מי שבידו תעודת "תושב חוזר" ממשרד הקליטה, לפיה שהה מחוץ לישראל 6 שנים לפחות (להלן: " תעודת תושב חוזר מוטב "), ייחשב לתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכך - כ"עולה" לעניין סעיף 35.

2. בעקבות התיקון, יהיה זכאי תושב חוזר מוטב (בדומה לעולה חדש), לנקודות זיכוי הניתנות באופן מדורג במשך 3.5 שנים מיום ההגעה לישראל או מיום 1.1.2011, לפי המאוחר, באופן הבא:

א. 1/4 נקודת זיכוי חודשית במהלך 18 החודשים הראשונים. שווי ההטבה החודשית (1/4 נקודת זיכוי) עומד על 627 ש"ח (נכון לשנת המס 2011).

ב. 1/6 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית (1/6 נקודת זיכוי) עומד על 418 ש"ח (נכון לשנת המס 2011).

ג. 1/12 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית (1/12 נקודת זיכוי) עומד על 209 ש"ח (נכון לשנת המס 2011).

3. תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום 16.5.2010 ועד ליום 31.12.2010, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי האמורות, אולם הן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו, החל מיום 1.1.2011.

תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום 1.1.2011 ועד ליום 30.9.2012, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי לפי סעיף 35, והן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו מיום הגעתו והיותו תושב ישראל.

יובהר, כי ההשהיה האמורה שבתחילת קבלת ההטבה (מיום הגעתו לישראל ועד 1.1.2011) אינה באה על חשבון תקופת ההטבות, כלומר - תושב חוזר כאמור יהא זכאי לנקודות הזיכוי במשך 3.5 שנים מלאות, לפי המדרג המפורט לעיל.

4. הסדרים מסוימים החלים על עולה חדש בהתאם לסעיף 35 לפקודה ולתקנות מכוחו, כמו האפשרות להשהות את קבלת נקודות הזיכוי עקב שירות צבאי סדיר או עקב לימודים במוסד לימודים על תיכוני או עקב תקופת שהייה בחו"ל, יחולו בהתאמה גם על תושב חוזר מוטב.

5. משרד הקליטה מנפיק כאמור תעודת תושב חוזר מוטב, לפיה שהה המבקש מחוץ לישראל 6 שנים לפחות. תעודת תושב חוזר מוטב כזו קובעת את זכאותו של יחיד לנקודות הזיכוי האמורות לעיל, וזאת בלי להתייחס לשאלה בדבר מרכז חייו של היחיד. לכן הוחלט, כי לצורך קביעת הזכאות לקבלת נקודות הזיכוי (לרבות במעמד תיאום המס) למי שאינו מחזיק בתעודת תושב חוזר מוטב או למי שאין בידו החלטת מיסוי מרשות המיסים הקובעת את מעמדו כתושב חוזר מוטב, ייבדקו המבחנים המשמשים את משרד הקליטה לצורך הנפקת תעודת תושב חוזר מוטב, כדלקמן:

א. היחיד לא שהה בישראל יותר מ-120 ימים בכל שנה, במהלך 6 השנים הקודמות לחזרתו לישראל. יובהר לעניין זה, כי אין הכוונה ל-6 שנות מס אלא ל-6 תקופות בנות 12 חודשים הנמדדות עד ליום החזרה לישראל.

ב. היחיד או בן/בת זוגו לא היו מועסקים בחו"ל במהלך התקופה האמורה לעיל על ידי מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית בארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, חברה ממשלתית או רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.

למען הסר ספק, אין בעמידה בתנאים דלעיל (המזכים בנקודות זיכוי לפי סעיף 35 לפקודה) כדי לקבוע את מעמד התושבות של היחיד לצורכי מס ובכלל זה מעמדו כתושב חוזר או כתושב חוזר ותיק, שכן מעמד התושבות לצורכי מס נקבע לאור מבחן "מרכז החיים".

6. בהתאם לאמור לעיל, נקבעו שני מסלולים אלטרנטיביים, המיועדים בעיקר למי שאינו חייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו, כדלקמן:

א. "מסלול מעביד" - במסלול זה, מציג המבקש למעבידו תעודת תושב חוזר מוטב, והמעביד יביא בחשבון את נקודות הזיכוי במסגרת חישוב המס במשכורתו של העובד.

יודגש, כי הבאתן של נקודות הזיכוי בחשבון, בחישוב המס של העובד על ידי המעביד, מותר רק כאשר מדובר במעביד יחיד (על כך מצהיר העובד בטופס 101 בתחילת כל שנה). כאשר מדובר ביותר ממעביד אחד, יוכל היחיד לקבל את נקודות הזיכוי האמורות "במסלול תיאום מס", כמפורט להלן.

כמו כן המעביד לא יוכל לאשר השהיית קבלת ההטבה מהטעמים הקבועים בחוק כפי שפורטו בסעיף 4 לעיל, אלא לקבלה במסגרת תיאום המס.

ב. "מסלול תיאום מס" - במסלול זה פונה המבקש למשרד השומה בבקשה לבצע תיאום מס המביא בחשבון את נקודות הזיכוי האמורות, ועליו לצרף תעודת תושב חוזר מוטב או טופס 1507 (הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר).

במקרה של הצגת טופס 1507, תתבצע בדיקת במחלקת תיאומי מס במשרד השומה לגבי מספר ימי השהייה בארץ.

ימי השהייה במערכת המחשב מוצגים לפי שנות מס (ולא לפי תקופות בנות 12 חודשים הנספרות מתאריך מסוים). לפיכך, תכלול הבדיקה את 6 שנות המס שקדמו לשנת ההגעה. עם זאת, אם בספירת הימים ל-6 שנות מס כאמור יעלה שבאחת משנות המס שהה היחיד יותר מ-120 ימים, יש לבדוק את הצהרתו באופן ידני ולשם כך לדרוש מהנישום להמציא מסמכים נוספים (צילום דרכון, פירוט ימי השהייה וכיו"ב) שיוכיחו את העובדות המוצגות בהצהרתו.

יש לציין, שמסלול זה של תיאום מס מיועד גם למי שלא קיבל תעודת תושב חוזר מוטב מסיבות כמו אי מילוי תנאי של שירות צבאי או לאומי, סיבות המונעות ממנו קבלת תעודה כזו, אך אינן מונעות קבלת נקודות הזיכוי על פי הפקודה.

שידור נקודות הזיכוי

בשאילתא IMAS יש לשדר בשדה 235 את חודשי הזכאות לנקודות הזיכוי במבנה שנקבע לגבי עולה חדש:

למתן נקודות זיכוי ל-18 החודשים הראשונים ישודרו מספר חודשי הזכאות בשתי הפוזיציות השמאליות.

למתן נקודות זיכוי ל-12 החודשים הבאים ישודרו מספר חודשי הזכאות בשתי הפוזיציות האמצעיות.

למתן נקודות זיכוי ל-12 החודשים הבאים, המקנים נקודת זיכוי חודשית אחת, ישודרו מספר חודשי הזכאות בשתי הפוזיציות הימניות.

7. דיווחי 126

מעביד יצבור את הנתונים לקראת דיווח בדוח 126 לשנת המס 2011. הנחיות לגבי שדות הדיווח יפורסמו עם פרסום קובץ ההנחיות למילוי דוח 126.

8. כאמור לעיל, מסלול מעביד ומסלול תיאום מס מאפשרים את קבלת נקודות הזיכוי בדרך של הפחתת ניכוי המס במקור משכר העבודה המתקבל מאת המעסיק. כפי שצוין לעיל, אין בהענקת נקודות הזיכוי משום קביעה פוזיטיבית של מעמד התושבות לצורכי מס. יחד עם זאת, סביר להניח שבמרבית המקרים, אם עמד היחיד בתנאים המזכים בקבלת נקודות הזיכוי (בין אם באמצעות הצגת תעודת תושב חוזר מוטב ובין אם באמצעות הגשת טופס הצהרה ועמידה בתנאיו), אותו יחיד ייחשב כתושב חוזר מוטב (מי שחזר לישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות) לכל דבר ועניין.

9. כפי שצוין, המסלולים המפורטים לעיל מיועדים בעיקר (אך לא רק) למי שאינו חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו. מי שחייב בהגשת דוח כאמור, או מי שבוחר להגיש דוח שנתי גם אם אינו חייב, מצהיר בשומה העצמית או בבקשה להחזר על מעמדו כתושב חוזר מוטב הזכאי לנקודות הזיכוי האמורות, בשדה המיועד לכך.

יובהר, כי הזכות להגיש דוח שנתי ולדרוש את נקודות הזיכוי לתושב חוזר מוטב קיימת גם למי שלא עמד בתנאי הסף להיכלל במסלול מעביד או במסלול תיאום מס, כמפורט לעיל. כמו כן, הזכות להגשת הדוח שנתי כאמור קיימת גם למי שהייתה בידו האפשרות לקבל את נקודות הזיכוי במסגרת אותם מסלולים שצוינו, בין אם ניצל אפשרות זו ובין אם לאו.

בכל מקרה, יחיד שבידו תעודת תושב חוזר מוטב, או שנתקיימו לגביו התנאים הנקובים בטופס ההצהרה, יצרף לדוח המוגש על ידו את אותה תעודה או את טופס ההצהרה, לפי העניין, ויהיה זכאי לנקודות הזיכוי לפי סעיף 35 לפקודה.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים