פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח לעולים חדשים ותושבים חוזרים 
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
ינואר 2008
 
 
להלן סיכום הוראות הפטור ממס בפיקדון במט"ח לתושבים חוזרים ועולים חדשים. להרחבה בנושא הקלות המס אחרות לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו "המדריך לתכנון מס".

פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח לעולה חדש
צו מ"ה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במט"ח), התשס"ג-2002, קובע כי בתנאים שיפורטו בהמשך, עולה חדש יהא זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מריבית והפרשי הצמדה על הפקדות במט"ח בתאגיד בנקאי במשך 20 שנים, בהתקיים התנאים הבאים:

· הכספים נמצאים בתאגיד בנקאי בפיקדון במט"ח.

· הפיקדון הינו לתקופה של שלושה חודשים ומעלה.

· מקור הכסף הוא רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל, בטרם הפך להיות תושב ישראל (לא מכירת נכסים בישראל ).

· לא חלפו 20 שנים מיום העלייה לארץ.

· הסכומים הופקדו בפיקדון תוך 90 יום מהעברת הכסף לישראל.

· ההכנסה מריבית איננה הכנסה מעסק ואינה רשומה או חייבת ברישום פנקסני.

· הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או בטוחה להלוואה של התאגיד הבנקאי לקרובו של העולה החדש (במידה והקרוב הוא תושב ישראל, לרבות חבר בני אדם).

· העולה החדש הצהיר בפני התאגיד הבנקאי, תוך 14 יום ממועד הפקדת הסכומים בפיקדון (טופס 2402 ) על היותו עולה חדש ועל זכאותו לפטור.

פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח לתושב חוזר
צו מ"ה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במט"ח), התשס"ד-2003, קובע כי בתנאים שיפורטו בהמשך, תושב חוזר יהא זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מריבית (הפרשי הצמדה פטורים אף הם) על הפקדות במט"ח בתאגיד בנקאי במשך 5 שנים, בהתקיים התנאים הבאים:

· הכספים נמצאים בתאגיד בנקאי בפיקדון במט"ח.

· מקור הכסף הוא חו"ל בתקופת היות המפקיד תושב חו"ל ( לא מכירת נכסים בישראל).

· לא חלפו 5 שנים מיום החזרה.

· הסכומים הופקדו בפיקדון תוך 90 יום מהעברת הכסף לישראל.

· ההכנסה מריבית איננה הכנסה מעסק ואינה רשומה או חייבת ברישום

· פנקסני.

· הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או בטוחה להלוואה של התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החוזר (במידה והקרוב הוא תושב ישראל, לרבות חבר בני אדם).

· הריבית משולמת עבור התקופה בגינה התושב החוזר זכאי לפטור.

· התושב החוזר הצהיר בפני התאגיד הבנקאי, תוך 14 יום ממועד הפקדת הסכומים בפיקדון (טופס 2409 ) על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור.

 
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים