שינויים בהגדרת חברה נשלטת זרה (סעיף 75ב לפקודה)

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 9/2011) ביחס לשינויים בהגדרת חברת נשלטת זרה (סעיף 75ב לפקודה), מתוך חוזר מס הכנסה חלק ב': פרשנות רשות המסים להוראות תיקון 168 לפקודה.

ראו גם:
הגדרות הפקודה לעניין חנ"ז.
פרשנות רשות המסים והחלטות מיסוי
חוזר מס הכנסה- חלק א': פרשנות תיקון 168 לפקודה.
חוזר מס הכנסה- חלק ב': פרשנות תיקון 168 לפקודה.

סעיף 75ב לפקודה מגדיר חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז") כחבר בני אדם שמתקיימים בו מס' תנאים (במצטבר), שעיקרם כדלקמן:

א. מדובר בחבר בני אדם תושב חוץ.

ב. לא יותר מ-30% ממניותיו או מהזכויות בו הוצעו לציבור ורשומות למסחר בבורסה.

ג. למעלה מ-50% מהזכויות בו מוחזקות, במישרין או בעקיפין, על ידי תושבי ישראל.

ד. רוב הכנסתו או רוב רווחיו בשנת המס מקורם בהכנסה פאסיבית.

ה. שיעור המס החל על הכנסתו הפאסיבית במדינת המקור, אינו עולה על 20%.

תנאים נוספים מפורטים בסעיף 75ב(א) לפקודה.

בהתאם להוראות סעיף 75ב(ב) לפקודה, יראו את בעלי השליטה בחנ"ז שהם תושבי ישראל, כאילו קיבלו דיבידנד מהחנ"ז בגובה חלקם היחסי ברווחים השנתיים שטרם חולקו ושמקורם בהכנסה פאסיבית.

במסגרת תיקון 168 לפקודה, תוקנה הגדרת תושב ישראל בסעיף 75ב לפקודה, ובה נקבע כי עולה חדש או תושב חוזר ותיק לא ייחשבו כתושבי ישראל לעניין האמור בסעיף 75ב לפקודה, במשך 10 השנים מהמועד שהפכו לתושבי ישראל. קביעה זו משפיעה על שני הנושאים שלהלן:

לעניין התנאי של אחזקות תושבי ישראל בחברה כאמור לעיל, כאמור בסעיף 75ב(א) (1)(ד)(1) לפקודה, הכלול בהגדרת חנ"ז בסעיף, יש לראות את העולה ואת התושב הוותיק כתושבי חוץ.

לעניין הגדרת בעל שליטה, כאמור בסעיף 75ב(א)(3) לפקודה, אין לראות את העולה החדש או התושב החוזר הוותיק כבעל שליטה וכמי שחייב במס על ההכנסה מדיבידנד שמקורו בחנ"ז על פי הוראות סעיף 75ב(ב) לפקודה. ראו הדוגמא בחוזר.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים