אמנת מס בין ישראל לבין גרמניה, 2014  

תכנון מס|ניכוי מס|מידע|OECD 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2014

האמנה החדשה בין ישראל לגרמניה אשר נחתמה ביום ה- 21 באוגוסט 2014, מבוססת על אמנת המודל של ארגון הOECD  והיא אמורה להיכנס ל לתוקף החל מ- 1 בינואר 2015, לאחר אשרורה. האמנה למניעת כפל מס הישנה בין ישראל לגרמניה משנת 1962 הוחלפה באמנה החדשה. הצורך באמנה חדשה נולד לאור השינויים וההתפתחויות בכלכלה. האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה נותנת פיתרון מתאים לכפל מס באקלים הכלכלי הנוכחי.   

ראו גם: תכנון מס לפעילות בגרמניה

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס 

האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ארגון ה-OECD וקובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במדינת המקור כדלקמן:

•  ריבית - שיעור ניכוי מס במקור מוגבל ל-5%.

• דיבידנד – שיעור ניכוי מס במדינת המקור יהיה 5%, אם שיעור ההחזקה של מקבל הדיבידנד בחברה המשלמת את הדיבידנד הוא 10% ומעלה. בכל מקרה אחר שיעור ניכוי המס במקור מדיבידנד מוגבל ל-10% (שימו לב – שיעור הניכוי מס במקור באמנה הישנה משנת 1962, היה 25%).

•  תמלוגים - אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD, לפיו הוענק פטור ממס במדינת המקור.

• רווח הון - אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD, לפיו הוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור, אלא אם כן מדובר במכירת מקרקעין או במכירת מניות בחברה שלמעלה מ-50% משוויה הוא מקרקעין. 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס). 

מוסד קבע
בהתאם לאמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה, פרויקטים של בניה או התקנה, או מתקן קידוח או ספינת קידוח, ייחשבו למוסד קבע החייב במס במדינה בה מתקיים הפרויקט אם הוא מתקיים בה למעלה מ-12 חודשים. 

להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס

זיכוי עקיף
אחד מהשינויים באמנה החדשה בין ישראל לגרמניה הוא ביטול אפשרות הזיכוי העקיף ליחידים. לאור האמור, יינתן זיכוי עקיף לחברה בלבד, בתנאי החזקה של 25% או יותר, וזאת לאחר כניסתה לתוקף של האמנה החדשה בין ישראל לגרמניה

הוראות נוספות
בהתאם לאמנת המודל של ה-OECD, כוללת האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה, בין השאר, סעיפים הנוגעים למניעת מסי כפל, אי אפליה, נוהל הסכמה הדדית בין הרשויות המוסמכות בשתי המדינות וסעיף חילופי מידע, כמפורט להלן. 

סעיף חילופי מידע באמנה
האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה כוללת סעיף בנושא חילופי ידע, וכן הוראות נוספות בפרוטוקול של האמנה. 

סעיף 25 לאמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה, קובע: 

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שייראה נוגע לעניין ביצוע

הוראותיו של הסכם זה או לניהול או לאכיפה של החוקים הפנימיים שעניינם מסים המכוסים ע"י הסכם

זה המוטלים ע"י המדינות המתקשרות, או "לאנד" או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלהן,

במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד להסכם. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1.

2. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת לפי ס"ק 1, יראו אותו כסודי, באותו אופן כמו מידע שהתקבל לפי

הדינים הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות לרבות בתי משפט וגופים

מינהליים המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנדונים בהסכם זה, באכיפתם, בהעמדה לדין

בשלהם, בהכרעה בערעורים בקשר למסים מכל סוג ותיאור, או בפיקוח על הנ"ל. בני האדם או הרשויות

האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם יהיו רשאים לחשוף את המידע בהליכי בימ"ש

ציבורי או בהחלטות שיפוטיות.

3. בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 ו 2- כמטילות על מדינה מתקשרת את החובה:

א. לנקוט באמצעים מנהליים לאספקת מידע המנוגדים לחוקים ולנוהג המנהלי של אותה מדינה

מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

ב. לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה

מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

ג. לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע,

אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לתקנת הציבור )הסדר הציבורי(.

4. אם מדינה מתקשרת מבקשת מידע בהתאם לסעיף זה, המדינה המתקשרת האחרת תשתמש באמצעי

איסוף המידע שלה, כדי להשיג את המידע המבוקש, גם אם אותה מדינה אחרת איננה זקוקה למידע

האמור למטרות המס שלה. ההתחייבות הכלולה במשפט הקודם כפופה למגבלות ס"ק 3, אך בשום

מקרה לא יתפרשו מגבלות כאמור כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שאין לה

כל עניין פנימי במידע האמור.

5. בשום מקרה לא יתפרשו הוראות ס"ק 3 כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני

שהמידע נמצא בידי בנק, מוסד פיננסי אחר, נציג או אדם המשמש בתפקיד של סוכן או נאמן או מפני

שהוא מתייחס לאינטרסים של בעלות באדם.
 

סעיף 9 לפרוטוקול האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבין גרמניה קובע בהתייחס לסעיף 25: 

א. אם הסכם בדבר מניעת מסי כפל או פרוטוקול המתקן הסכם כאמור נחתם אחרי חתימתו של

הסכם זה בין ישראל לבין מדינה שלישית וההסכם מכיל ס"ק הזהה לס"ק 1 בסעיף 26 לאמנת

משנת 2111 בדבר הכנסה והון, ס"ק כאמור יחול מאליו, כאילו OECD הדגם בענייני מסים של

היה כלול בהסכם זה, בתוקף החל מהתאריך שבו נכנסו לתוקף הוראות ההסכם האחר או שבו

נכנס הסכם זה לתוקף, לפי המאוחר יותר.

ב. במידה שנמסרים נתונים אישיים לפי סעיף 25 , יחולו ההוראות הנוספות הבאות:

אא. על אף הוראות ס"ק 2 לסעיף 25 , ניתן להשתמש במידע למטרות אחרות, אם לפי הדין של

שתי המדינות המתקשרות ניתן להשתמש בו למטרות אחרות אלה, והרשות המוסמכת של

המדינה המוסרת הסכימה לשימוש זה.

בב. הסוכנות המוסרת תהיה מחויבת להבטיח כי הנתונים שיימסרו הם מדויקים ואת הזיקה

החזויה שלהם כמשמעותו במשפט הראשון של ס"ק 1 לסעיף 25 , ושהם יחסיים למטרה

שלשמה הם נמסרים. לנתונים יש שייכות חזויה אם במקרה הממשי הנדון קיימת אפשרות

רצינית שלמדינה המתקשרת האחרת יש זכות למס ואין כל עדות לכך, שהנתונים כבר

ידועים לרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, או שלרשות המוסמכת של

המדינה המתקשרת האחרת ייוודע על יעד המס ללא המידע. אם עולה כי נמסרו נתונים לא

מדויקים או נתונים שלא היו צריכים להימסר, תימסר על כך הודעה לסוכנות המקבלת ללא

דיחוי. סוכנות זו תהיה מחויבת לתקן או למחוק נתונים כאמור ללא דיחוי. אם נמסרו

נתונים באופן ספונטני, הסוכנות המקבלת תבדוק ללא דיחוי אם הנתונים דרושים למטרה

שלשמה נמסרו; אותה סוכנות תמחק מיד כל נתון שאינו דרוש. נמסרו; אותה סוכנות תמחק מיד כל נתון שאינו דרוש.

גג. הסוכנות המקבלת, לפי בקשה, תודיע לסוכנות המוסרת על בסיס של כל מקרה לגופו

במטרה לעדכן את האדם הנוגע בדבר בנוגע לשימוש בנתונים שנמסרו ולתוצאות שהושגו

באמצעותם.

דד. הסוכנות המקבלת תודיע לאדם הנוגע בדבר על איסוף הנתונים ע"י הסוכנות המוסרת, אלא

אם כן הנתונים נמסרו באופן ספונטני. אין צורך לעדכן את האדם הנוגע בדבר, אם וכל עוד

באיזון נראה כי העניין הציבורי באי-עדכונו גובר על זכותו להיות מעודכן.

הה. עם בקשה יעודכן האדם הנוגע בדבר בנתונים שנמסרו המתייחסים אליו ובשימוש שייעשה

בנתונים האמורים. המשפט השני בס"ק דד( יחול בהתאמה.

וו. הסוכנות המקבלת תישא באחריות לפי הדינים הפנימיים שלה ביחס לכל אדם שנגרם לו

נזק שלא כדין בזיקה למסירת נתונים בהתאם לחילופי הנתונים לפי הסכם זה. בזיקה לאדם

הניזוק, הסוכנות המקבלת איננה רשאית לטעון לזכותה כי הנזק נגרם ע"י הסוכנות

המוסרת.

זז. הסוכנויות המוסרת והמקבלת יהיו מחויבות לשמור תיעוד רשמי של המסירה והקבלה של

נתונים אישיים בהתאם לדינים הפנימיים שלהם.

חח. כאשר הדין הפנימי של הסוכנות המוסרת מכיל הוראות מיוחדות בדבר מחיקה של נתונים

אישיים שנמסרו, סוכנות זו תודיע לסוכנות המקבלת בהתאם. בכל מקרה, נתונים אישיים

שנמסרו יימחקו ברגע שאינם דרושים יותר למטרה שלשמה נמסרו.

טט. הסוכנויות המוסרת והמקבלת יהיו מחויבות לנקוט אמצעים יעילים להגנה על נתונים

אישיים שנמסרו כנגד גישה לא מאושרת, שינוי לא מאושר או גילוי לא מאושר בהתאם

לדינים הפנימיים שלהן.

להרחבה בנושא חילופי מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של האמנה. 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים