שיעורי מס החברות בחוק לעידוד השקעות הון  

שיעור מס|חברה מועדפת|מפעל|ייצור  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

פברואר 2014 

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959 נועד לעודד השקעות ויזמות באמצעות הגדלת כושר הייצור, הגדלת היקף היצוא ויצירת מקומות עבודה חדשים. באמצעות החוק לעידוד השקעות הון מוענקות הטבות מס וכן תמריצים שונים לעידוד התעשייה, מחקר ופיתוח תעשייתי, ועוד. להרחבה בעניין זה ראו: רקע כללי לחוק לעידוד השקעות הון

הטבות המס

חברה מועדפת (בחוק "מפעל מועדף") תהא זכאית להטבות המס כמפורט להלן:

1. חברה מועדפת זכאית לשיעורי מס נמוכים בהתאם למיקום הגיאוגרפי של המפעל המועדף ושנת הזכאות כמפורט בטבלה להלן: 

שנה

מס חברות רגיל

מס חברות מופחת

 

 

אזור א'

אזור אחר

2011

24%

10%

15%

2012

25%

10%

15%

2013

25%

7%

12.5%

2014*

26.5%

9%

16%

* בהתאם לתיקון מס' 71 לחוק לעידוד השקעות הון 

2. חברה מועדפת זכאית לדרוש פחת מואץ בהתאם לאמור בתקנות פחת 1948. בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון ניתן לדרוש פחת על מכונות וציוד עד פי שניים מהמותר ועל  בנינים ניתן לדרוש פחת עד פי ארבע בהתאם להוראות המפורטות בחוק. 

3.  בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, חברה מועדפת המחלקת דיווידנד לבעלי מניותיה שמקורו בהכנסה מועדפת, שיעור המס שיוטל על חלוקת הדיווידנד יהא 15%. אולם, החל מינואר 2014 שיעור המס אשר יוטל בעת חלוקת דיווידנד מרווחי חברה מועדפת יהא 20%. 

התנאים לקבלת הטבות המס

הטבות המס בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון מותנות בעמידת החברה בהוראות החוק, בין היתר, כמפורט להלן:

(1) חברה שהתאגדה בישראל, או שותפות שכל בעלי מניותיה הם חברות שהתאגדו בישראל למעט חברות בבעלות ממשלתית מלאה או שותפות המוחזקת באמצעות חברות בבעלות ממשלתית מלאה.

(2) החברה בעלת מפעל תעשייתי. מפעל תעשייתי הינו  מפעל בישראל אשר עיקר פעילותו היא פעילות ייצורית לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, מחקר ופיתוח בעבור תושב חוץ, מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת ופעילות אחרת שאושרה על ידי השרים. להרחבה בנושא זה, ראו: פעילות ייצורית לקבלת הטבות מס.

(3) החברה תורמת לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, היות והיא מפעילה מפעל בר תחרות התורם לתוצר הגולמי. מפעל בר תחרות, הינו מפעל תעשייתי אשר מתקיימים אחד מהתנאים המפורטים להלן:

  • מפעל תעשייתי שעיקר פעילותו בתחום הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה וניתן אישור ממנהל למחקר ופיתוח תעשייתי.
  • מפעל תעשייתי שהכנסותיו נובעות מפעילות יצוא בהיקף של לפחות 25% מכלל הכנסותיו של המפעל בשנת המס.
  • לפחות 25% מהכנסות המפעל תעשייתי בשנת המס הן לשוק המונה 14 מיליון תושבים לפחות.

(4) החברה אינה חברה משפחתית, חברה שקופה או קיבוץ.

(5) החברה מנהלת פנקסים קבילים ומגישה דוחות לפי החוק.

(6) החברה ובעל תפקיד בה לא הורשעו בעשר השנים שקדמו לשנת המס בעבירות מס. 

כיצד מקבלים את ההטבות?

בעיקרון, את הטבות המס בחוק לעידוד השקעות הון המפורטות לעיל ניתן לדרוש בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה. לעיתים נדרשת פניה לרשות המסים בהליך של פרה רולינג לקבלת החלטת מיסוי באשר לזכאות להטבות המס. אולם, לרוב ניתן להסתפק בחוות דעת משפטית ביחס לזכאות להטבות המס. 


להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

 

טואול - בניית אתרים