דיווח חצי שנתי על רווחים בשוק ההון

בורסה|מס במקור|ניירות ערך

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2013

החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות, ושלא נוכה מס במקור מאותם רווחים. מדובר, בין היתר, בעסקאות שנעשו באינטרנט או במקרים שבהם המכירות של ניירות ערך בוצעו באמצעות בנקים או ברוקרים מחוץ לישראל. במקרים אלה, לא מנוכה מס במקור בגין הרווחים שהופקו.

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

סעיף 91לפקודת מס הכנסה

סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, קובע חובת דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך ותשלום מקדמה, פעמיים בשנה במקרה בו לא נוכה המס במקור מרווח ההון.

דיווח כאמור אמור להתבצע עד ליום 31 ביולי ו- 31 בינואר של כל שנה וזאת ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

הפרוצדורה

יש להגיש את הדיווח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים המתייחס למחצית השנייה של שנת המס 2012 עד ליום 31 בינואר 2013.

הדיווח לפקיד השומה יכלול את הפרטים הבאים:

  • סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה (מספר אחד מסכם);
  • סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה הרלוונטית;
  • סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו במהלך התקופה הרלוונטית;
  • סך הרווח או ההפסד נטו לאחר קיזוז הפסדים מהרווחים, ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים;
  • סכום המקדמה לתשלום כפי שעלה מהפירוט.

להרחבה בעניין זה, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס

במקביל להגשת הדיווח כאמור, הנישום אמור לשלם מקדמה על חשבון המס המתחייב מהדיווח. התשלום יבוצע באמצעות שובר מיוחד.

פטור מדיווח והקטנת המקדמות

להלן רשימת הנישומים אשר אינם חייבים בדיווח ו/או בתשלום מקדמות:

  • משקיעים אשר הבנק או הברוקר ניכו להם מס במקור מהרווחים.
  • משקיעים שהכנסתם מההשקעות מסווגת כהכנסה פירותית (להבדיל מרווחי הון).
  • תאגידים בישראל שקבלו אישור על פטור מלא מניכוי מס במקור על עסקאות בשוק ההון.

בנוסף, רשות המיסים פרסמה הבהרה בו היא קובעת כי כאשר יש חשש לכפל בתשלום המקדמות רשאי פקיד השומה להקטין ואף לפטור את תשלום המקדמה.

כפל מקדמות עשוי להתרחש ביחס לחלק מהמשקיעים בשוק ההון המשלמים מקדמות שוטפות למס הכנסה (בניגוד לתשלום הדו-שנתי). אותם משקיעים עשויים לשלם מקדמות שוטפות בהתבסס על הרווחים שמקורם במכירת ני"ע נסחרים משנה קודמת.

במקרה האמור על הנישום לפנות לפקיד השומה בצירוף הדיווח ונתונים שיניחו את דעתו כי המס שולם.

מדווחים, אך לא בהכרח משלמים

גם אם קיימת חובה להגיש דיווח חצי-שנתי לרשויות המס, אין זה אומר בהכרח שיהיה צורך לשלם מקדמות על אותם רווחים. ייתכן שבמקביל לרווחים נוצרו גם הפסדים שניתן לקזזם כנגד אותם רווחים.

בעיקרון, הפסד הון בידי יחיד או חברה, אשר נוצר לאחר מימוש נייר ערך, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון. בנוסף, ניתן לקזז הפסד הון מניירות ערך לסוגיהם השונים גם כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית בתנאים מסוימים.

לסיכום, משקיע בניירות ערך בבורסה בישראל או בחו"ל, שהיו לו הפסדים מניירות ערך, יוכל בתנאים מסויימים, לקזז את ההפסדים כנגד רווחי הון ואף כנגד הכנסות אחרות, וכך להפחית את תשלום המס במידה ניכרת.
 

להרחבה בעניין מיסוי השקעות בבורסה, ראו: השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטיlogo בניית אתרים