האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2009 

בתחילת אפריל 2009 נחתמה בראשי תיבות אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל ובריטניה, המחליפה את אמנת המס בין ישראל לבריטניה משנת 1962 שבין המדינות. יודגש כי האמנה עדיין לא אושררה ולכן היא אינה בתוקף.

דיבידנדים

באמנה הישנה בין ישראל לבריטניה נקבע שיעור מס של 15% במדינת המקור. האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה קובעת שיעור מס מקסימאלי של 5% במדינת המקור. עם זאת, יחול פטור במדינת המקור אם מקבלת הדיבידנדים היא חברה המחזיקה, במישרין או בעקיפין, 10% ומעלה מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, או אם מקבלת הדיבידנדים היא תכנית פנסיה, שהיא תושבת המדינה האחרת. יצוין, כי לעניין ישראל, כוללת הגדרת תכנית פנסיה, לראשונה, גם תכנית פנסיה בחברת ביטוח (פוליסות משתתפות ברווחים).

ריבית, תמלוגים וריווח הון

האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה קובעת 5% ניכוי מס מריבית ופטור ממס לריבית על אג"ח של המדינה, על אג"ח קונצרנית הנסחרת בבורסה ועל ריבית בידי קרן פנסיה וכן פטור מניכוי מס מרווח הון ומתמלוגים במדינת המקור (כלומר תושב ישראל לא יצטרך לשם מס בבריטניה על רווחי הון שנצבר בבריטניה, אלא רק בישראל ולהפך).

הטבה לעולים חדשים

במסגרת האמנה סוכם כי תינתן הטבה לעולים חדשים שיבחרו לעלות מבריטניה לישראל, ממשלת אנגליה התחייבה לראשונה כי לא יוטל מס על פנסיות שמקבלים עולים חדשים לישראל מבריטניה. 

ראו גם: מיסוי בישראל של קצבה המשולמת לעולה חדש מבריטניה

קרן להשקעות במקרקעין

באמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניהיש התייחסות ראשונה להכנסת בעל מניות בקרן להשקעות במקרקעין Reit ונעשית בה הבחנה בין מי שמחזיק עד 10% מהון המניות בקרן לבין מי שמחזיק ביותר מ-10%. מי שמחזיק עד 10% מהון המניות - הכנסתו תמוסה בשיעור של 15% בלבד. מי שמחזיק ב-10% או יותר בקרן - הכנסתו תמוסה כהכנסה ממקרקעין בישראל.

מס יציאה

בריטניה תיתן זיכוי ממס במקרה שבו תושב שלה ימוסה בישראל ב-מס יציאה לפי סעיף 100א לפקודת מס הכנסה, למרות שבדין הפנימי בבריטניה אין מס יציאה. להרחבה בנושא מס יציאה, ראו: מדריך לענייני מס יציאה.

הגבלה על הטבות

במסגרת האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה נקבעה הוראה אנטי-תכנונית כללית, לפיה האמנה לא תמנע מהמדינות להחיל הוראות שבדיניהן הפנימיים על מניעת השתמטות ממס או התחמקות ממס (סעיף 86 לפקודה), במקרים שבהם מדובר בהסדרים המהווים ניצול לרעה של האמנה. נקבע, כי ניצול לרעה של האמנה מתקיים מקום שהמטרה העיקרית לעשיית מעשה או להתקשרות בעסקה מסוימת או בהסדר מסוים היא להבטיח מעמד מס נוח יותר, וקבלת יחס נוח יותר בנסיבות אלה תעמוד בסתירה ליעד ולמטרה של ההוראות הנוגעות בדבר של האמנה.

נאמנויות

חידוש נוסף באמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה זו הוא קביעת קריטריונים מנחים לרשויות המס של שתי המדינות, שיסייעו להן לקבוע איזו מדינה תחשב לצרכי מס כמקום התושבות של הסדר הנאמנות וכיצד יימוסו ההכנסות (לדוגמא, הכנסות או נכסים של תושב ישראל שמנוהלים באנגליה, יימוסו בהתאם לקריטריונים שנקבעו באמנה). 

להרחבה בנושא נאמנויות, ראו: המדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס 

תכנון מס 
ראו לעניין זה:

מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס

בריטניה יעד אטרקטיבי למשקיעים 

להרחבה בנושא מיסוי בבריטניה, ראו: מדריך מיסוי בריטניה 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 


טואול - בניית אתרים