מס יציאה - מבוא

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: מרץ 2008
עדכון:  ינואר 2010

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה קובע מס יציאה, לפיו נכס של אדם תושב ישראל, שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל. עוד נקבע בסעיף כי הנישום יכול לבחור בין שתי חלופות לתשלום המס: (1) במועד שבו חדל להיות תושב ישראל; (2) תשלום ביום מכירת הנכס בפועל.

להרחבה בנושא הבעייתיות ביישום מס יציאה, ראו: מס יציאה - תחולה מוגבלת.

 
מס יציאה - נוסח הסעיף

בסעיף 100א' לפקודה אשר כותרתו "אדם שחדל להיות תושב ישראל", נקבע כדלקמן:

"(א) נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום
שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל.

(ב) אדם כאמור בסעיף קטן (א) שלא שילם את המס במועד שבו חדל להיות
תושב ישראל, יראו אותו כאילו ביקש לדחות את תשלום המס למועד
מימוש הנכס, ובמועד המימוש ישלם את המס החל בשל מכירת הנכס
במועד שבו חדל להיות תושב ישראל, בסכום השווה לסכום המס החל על
חלק הרווח החייב; ואולם הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בסעיף 159א
ייווספו רק החל במועד המימוש ועד לתשלום המס בפועל.


(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), היתה מכירת הנכס חייבת בתשלום מס
בישראל במועד המימוש, ישולם המס המתחייב בשל רווח ההון במועד
המימוש, במקום המס על פי הוראות סעיף קטן (ב).


(ד) לענין סעיף זה –

"חלק הרווח החייב" - רווח ההון הריאלי במועד המימוש כשהוא מוכפל
בתקופת ההחזקה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום שבו חדל להיות
תושב ישראל, ומחולק בסך כל התקופה שמיום הרכישה של הנכס ועד
ליום מימושו;


"מימוש" - מכירת הנכס בפועל;


"נכס" - לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים 3(ט) ו-102.


(ה) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות
לביצוע סעיף זה, לרבות הוראות למניעת כפל מס ולענין הגשת
דו"חות."
 

מס יציאה ואופציות לעובדים

סעיף 102(ו) לפקודה קובע, כי על אף האמור, שיעור המס שיחול על הרווח החייב במס בידי עובד שחדל להיות תושב ישראל, יהא לפי שיעור המס השולי במקרים הבאים:

(1) בהקצאת מניות באמצעות נאמן, כאשר החברה בחרה במסלול הפירותי;

(2) בהקצאת מניות באמצעות נאמן, כאשר החברה בחרה במסלול הוני, אולם המניה מומשה לפני תום התקופה;

(3) בהקצאת מניות שלא באמצעות נאמן.
 

מס יציאה בארצות הברית

בארצות הברית, סעיף 877A קובע מס יציאה לפיו כאשר תושב ארה"ב מנתק את תושבותו, הוא יהיה נתון ל"מס יציאה". בדומה למס יציאה בפקודת מס הכנסה בישראל, המס האמריקאי נגזר משווי נכסיו במועד ניתוק התושבות מארה"ב.

ב-15 לאוקטובר 2009 פורסמו הנחיות מקיפות בנוגע להוראות סעיף 877A בדין המס האמריקאי (Notice 2009-85). להוראות אלו עשויות להיות השלכות מס כאשר תושב ארה"ב מבקש ליהנות מהטבות המס בישראל לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.

להרחבה בנושא מס יציאה, ראו: מדריך לענייני מס יציאה.‏

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים