דיווח על חוות דעת משפטיות

תכנון מס|יתרון במס|עמדה|רשות המסים|חוק

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ינואר 2016

חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015, הכולל בין היתר הוראות בנושא דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית אושר בכנסת ביום 30.11.2015. החוק החדש חל לגבי חוות דעת שניתנה ביום 1.1.2016 ואילך, ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת 2016 ואילך. הצעת החוק ודברי הסבר בעניין דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 951, מיום  ט"ז באלול התשע"ה (31 באוגוסט 2015). החוק החדש ואשר במסגרתו בוצע, בין היתר, תיקון 215 לפקודת מס הכנסה, שונה משמעותית מנוסח הצעת החוק.
להרחבה ביחס להצעת החוק, ראו: הצעת חוק חדשה: דיווח על קבלת חוות דעת משפטית

הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית כולל את המקרים בהם שכר הטרחה של היועץ תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת, דיווח על "חוות דעת מדף" ודיווח על עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים. החוקים שבהם בוצע התיקון לעניין הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית, כוללים את פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק הבלו על דלק, פקודת המכס וחוק מס קנייה (טובין ושירותים).

ראו גם:
הרחבת הדיווח לרשות המסים
תכנוני מס החייבים בדיווח
הוראות בנוגע להגשת דו"ח שנתי לרשות המסים בהתאם לסעיף 131 לפקודה
טפסים לדוח השנתי המוגש לרשות המסים

הרציונל של החוק

החוק החדש בנושא דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית, נועד לדברי רשות המסים לצמצם את השימוש בתכנוני מס אגרסיביים, שתכליתם היא התחמקות מתשלום המס. מנהל רשות המסים הסביר את הרציונל של החוק בנושא דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית בכך שבשנים האחרונות גובר השימוש בתכנוני מס לשם הפחתת חבות המס, באופן שאינו תואם את מטרת החקיקה. כדי להפחית את המס, נעזרים נישומים רבים בחוות דעת משפטיות ו/או מקצועיות  כאשר, בחלק מן המקרים, אופן תכנון המס נותר חשאי לאורך השנים עד להתיישנותו. לדברי מנהל רשות המסים, החלת חובת דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית והעמדות של הנישום, כפי שהוגדרו בחוק, תתרום להתמודדות טובה יותר של רשות המסים עם  תכנוני המס המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם ותגביר את השוויוניות לכאורה בנטל המס.

מהי חוות דעת?

חובת הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית, ובקיצור "חוות דעת", קיימת ככל שמדובר בחוות דעת בכתב, חתומה בידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר "יתרון מס", כאשר "שכר הטרחה" (100,000 ש"ח לפחות) בגינה, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת, או שהיא "תכנון מדף".

המונח "יתרון מס" הוגדר באופן נרחב וכולל -

  • הנחה או הקלה מהמס;
  • דחיית אירוע המס;
  • הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה;
  • הימנעות ממס;
  • הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות או להתחשב בהפסד;
  • דחייה של מועד תשלום המס.

המונח "תכנון מדף" הוגדר כאחד מאלה -

  • חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה לשלושה לפחות (שאינם קרובים) בתוך תקופה של שנתיים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת.
  • חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכן חוות הדעת.

חובת הדיווח על חוות דעת

חובת הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית, מחייבת דיווח בלבד והנישום אינו נדרש למסור את חוות הדעת עצמה. הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית נעשית בדוח המס השנתי ובדוח הניכויים המוגשים לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס (רשות המסים אמורה לפרסם טופס מיוחד לכך) או בתוך 60 יום שלאחר הגשת דוח כאמור, ולפרט את עצם קבלת חוות הדעת, הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת ו"סוגיית המיסוי" המושפעת מחוות הדעת (ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה וכל נושא אחר שיקבע המנהל). מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף, צריך להודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת, ומקבל חוות דעת כזו, שלא קיבל הודעה זו, אינו מחויב בדיווח על קבלתה.

הוראות נוספות בעניין הדיווח

חובת הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית לא תחול על חוות דעת שניתנה לנישום לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד. אולם, אם נתקבלה חוות הדעת לאחר הגשת הדוח, יש לדווח עליה בתוך 60 ימים מיום קבלתה. כמו כן, חובת הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית חלה רק על יחיד או על חבר-בני-אדם שהכנסתם בשנת המס (למעט רווח הון) עולה על 3 מיליון ש"ח או שרווח הון שלגביו ניתנה חוות דעת עולה על 1.5 מיליון ש"ח. אדם שלא דיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית כאמור במועד ובאופן שנקבע, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח. לגבי אי הודעה על תכנון מדף, נקבעה סנקציה פלילית של שנת מאסר או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

דיווח על נקיטת עמדה המנוגדת לרשות המסים

בנוסף לקביעת הדיווח על חוות דעת משפטית ו/או מקצועית, נוספה חובת דיווח בסעיף 131ה לפקודה, לגבי נישומים החייבים בהגשת דוח שנתי או דוח ניכויים, וזאת לגבי נקיטת "עמדה חייבת בדיווח". המדובר בעמדה שהינה מנוגדת לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

נקבע שעמדת רשות המסים תנוסח בלשון ברורה ומובנת ותפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המסים, לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון בישראל וללשכת יועצי המס, הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהם לגביה טרם פרסומה. בעניין זה נקבע כי מספר העמדות שתפרסם רשות המסים לא יעלה על 50 בשנה. אם רשות המסים תבקש לפרסם עמדות נוספות באותה שנה, יגיש שר האוצר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את מספר העמדות הנוסף המבוקש. עם זאת, בשנים 2016 ו-2017 רשות המסים תהיה רשאית לפרסם 100 עמדות בכל שנה.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים