טפסים לדוח השנתי המוגש לרשות המסים

 

מס הכנסה|דיווח|נספחים|טופס

 
 

 
שם הטופס
הערות
מס'
הטופס
 
דין וחשבון על הכנסות
1301
 
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג
134
 
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס
135
 
נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד-חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד
1320
 
נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי -חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד
1321
 
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי -רווח הון מניירת ערך סחירים
1322
 
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה -הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן
1323
 
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד -הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן
1324
 
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים
1325
 
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים
1326
 
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה
1326א
 
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל
1327
 
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת
1343
 
הפסדים מועברים
1344
 
הודעה על רווח הון ליחידלשנת המס 2011
1399י'
 
הודעה על רווח הון לחברה לשנת מס 2011
1399ח'
 
הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2011
1227
 
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי
1215
 
דין וחשבון חברה
1214
 
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד
1214ב
 
טפסים שיש לצרף לדוח השנתי במקרים מיוחדים ובקשות שונות
 
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה
119
 
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים
158
 
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון
900
 
קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס
901
 
הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי - קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס
901א
 
הצהרה על עסקאות בינלאומיות
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים