העברת נכסים ופעילות לחברה

רשות המסים|חסכון במס|שיעור מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2012

השינויים במערכת המסים והגזירות הכלכליות החדשות גורמים לעצמאיים רבים לשקול הקמת חברות בע"מ למתן שירותים. במאמר הקמת חברות על ידי שכירים, הסברתי כי בתנאים מסוימים, מי שיקים חברה בע"מ לצורך מתן שירותים, יוכל לחסוך כסף רב. במאמר זה, אתמקד בהשלכות המס של המעבר ממתן שירותים כעצמאי למתן שירותים באמצעות חברה.

חסכון ניכר במס

אם אדם מקים חברה בע"מ, ומספק את שירותיו באמצעות תאגיד שבשליטתו, הרי שבמקום להיות כפוף לשיעורי המס השוליים הנחשבים גבוהים יחסית (כ-50%), הוא ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד וזאת בהנחה שהכסף לא יימשך מהחברה כדיבידנד. ראו טבלת שיעורי המס לשנת 2013.

באמצעות הקמת חברה בע"מ, היחיד יוכל להפחית ביותר מחצי, בכפוף לתנאים מסוימים, את תשלומי המס השוטפים. פעילות באמצעות חברה יכולה גם לחסוך בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. כמו כן, פעילות באמצעות חברה מאפשרת תכנון משיכת משכורת בכדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות הזיכוי. להרחבה בעניין זה, ראו: מושכים רווחים ללא מיסים - תכנוני מס.

השלכות מס במעבר לחברה

רשות המסיםסבורה כי העברת פעילות מיחיד לחברה, שיש בה העברת נכסים נחשבת כעסקת מכירה לכל דבר ועניין. כך לדוגמא, אם היחיד מעביר לחברה החדשה שלו, ציוד וריהוט משרדי, מחשבים וציוד חשמלי, מוניטין ומקרקעין, הוא עשוי להתחייב במס לפי עמדת רשות המסים.

המשמעות היא, שהמעבר מיחיד לחברה עשוי לגרור תשלום מס רווחי הון בשיעור של 30%. כפי שאסביר להלן, עמדה זאת של מס הכנסה אינה נכונה בכל המקרים. במצבים מסוימים, היחיד יוכל להעביר את נכסיו לחברה שבשליטתו תוך ניצול הטבות מס מדהימות, וזאת בהתאם להוראות בפקודת מס הכנסה.

כיצד מעבירים נכסים לחברה במינימום מס?

ישנם שתי אפשרויות עיקריות לביצוע ההעברה:

· העברת נכסים לחברה בתמורה להקצאת מניות ליחיד בחברה החדשה שבשליטתו. בהתאם לסעיף 104א לפקודת מס הכנסה, ניתן בתנאים מסוימים לבצע העברה זאת ללא תשלום מס בעת ההעברה מהיחיד לחברה.

· מכירה של הפעילות מהיחיד לחברה החדשה בבעלות היחיד. כאן יש להבחין בין סוגים שונים של נכסים. כך לדוגמא, בכל הנוגע למכירת מוניטין, ניתן ליהנות מהטבות מס, ובכלל זה אפשרות לניכוי עלות המוניטין במשך 10 שנים.

פרשנות סעיף 104

בקובץ הפרשנות של רשות המסים מודגש כי העברת נכס על ידי אדם לחברה שאינה איגוד מקרקעין, ואשר אינה הופכת את החברה הנעברת לאיגוד מקרקעין, בתמורה לקבלת זכויות קיימות בחברה הנעברת, אפשרית בהתאם לסעיף 104 א' בהתקיים הדרישות הבאות:

1. המעביר מחזיק במשך שנתיים לפחות מיום העברת הנכס בזכויות המקנות לו לפחות 90% בכל אחת מהזכויות בחברה.

בשונה מסעיף 95 נקבע בסעיף זה פרק זמן מינמאלי של שנתיים להחזקה ב-90% מהזכויות בחברה הנעברת, וכמו כן נדרשת החזקה של 90% בכל הזכויות ולא רק בזכות ההצבעה.

2. החברה מחזיקה בנכס שהועבר אליה במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה.

3. היחס בין שווי השוק של הזכויות שהוקצו למעביר לבין שווי השוק של כל הזכויות בחברה מייד לאחר ההקצאה הוא כיחס שבין שווי השוק של הנכס המועבר לשווי השוק של החברה מייד לאחר ההעברה.

4. העברת הנכס לחברה אינה הופכת את החברה לאיגוד מקרקעין.

בקובץ הפרשנות של רשות המסים נקבע עוד כי מכירה שלא מרצון של הזכויות בחברה הנעברת, או של הנכס, לפני תום השנתיים איננה נחשבת כהפרת התנאים. כן נקבע, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על נכס שהוא בבעלות שותפות או בבעלות משותפת של מספר בעלים. כמו כן, אדם אחד יכול להעביר בכפוף להוראות סעיף זה את חלקו בנכס שיש לו בבעלות משותפת עם אחרים (בין אם הנכס הוא "מניות" ובין אם כל נכס אחר). אך יודגש, כי אם שני נישומים או יותר מבקשים להעביר את חלקם בנכס שבבעלותם, העברה זו לא תוכל להתבצע לפי הוראות סעיף זה, אלא בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודה.

העברת מקרקעין לחברה

העברת מקרקעין מיחיד לחברה עשויה להיחשב כמכירה, ולהתחייב במס שבח בידי היחיד, ובמס רכישה בידי החברה. אולם, אם היחיד ישכיר את המקרקעין לחברה שלו ניתן יהיה להימנע מתשלוםמס שבח ומס רכישה. כמובן, שאם מדובר ב"מכירה", ייתכן שהיא תהיה בהפסד, וכך היחיד לא יתחייב במס שבח. קיימת גם אפשרות נוספת להעברת המקרקעין, וזאת באמצעות העברת הנכס לחברה בתמורה לקבלת מניות בחברה.

היערכות מוקדמת

המעבר ממתן שירותים כעצמאי למתן שירותים באמצעות חברה, עשוי לגרום לחיובי מס בלתי צפויים. לפיכך, מוטב לערוך תכנון מס עוד לפני הקמת החברה ואספקת שירותים באמצעותה, ובכלל זה יש לבחון את כל האפשרויות הקיימות לצמצום חבות המס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים