מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה ישראלי

שירותים|עובד|מיסוי

 
להלן החלטת מיסוי 253/12, בעניין קיומו של מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה יחיד העובד מישראל, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. החלטה זאת יש להשוות להחלטת מיסוי 36/08 - תושב ישראל אינו יוצר מוסד קבע לחברה הזרהראו גם: החלטות מיסוי של רשות המסים בנושא מוסד קבע.

העובדות

1. A הינה חברה זרה המעניקה שירותים פיננסים בחו"ל (להלן: "החברה").

2. לקוחותיה של החברה ממוקמים בחו"ל. לחברה אין לקוחות בישראל או שאינה משווקת את שירותיה ללקוחות ישראליים.

3. החברה חתמה עם א', יחידה תושבת ישראל, עם הסכם העסקה. במסגרת ההסכם, החברה תעסיק את א' כעובדת שכירה בתפקיד של "מנהלת תיקי השקעות".

4. תיאור תפקידה של א' וסביבת העבודה בה תעבוד:

4.1 א' תספק את שירותיה לחברה מביתה בישראל.

4.2 א' תעבוד כ"מנהלת תיקי השקעות" באחד מצוותי החברה. בתפקידה כמנהלת תיקי השקעות, תהיה א' כפופה לראש הצוות.

4.3 החברה מעסיקה מאות עובדים, מתוכם עשרות עובדים מקצועיים הפועלים בתחום ההשקעות. מבין העובדים המקצועיים ישנם 23 מנהלי תיקים.

4.4 הצוות עליו תמנה א' מונה 4 עובדים (כולל ראש הצוות).

4.5 א' תעניק לחברה את השירותים הבאים:

  • פיתוח ויישום של אסטרטגיית הצוות, תוך בקרה קבועה של רמת הסיכון בתיקי הלקוחות. לא מדובר בשירות אשר מוענק ללקוח ספציפי.
  • ביצוע ניתוח אשראי על מנת לאבחן ניירות ערך אשר מוערכים בחסר.
  • מעקב אחר תיקים אשר נמצאים בסיכון לירידת ערך.

4.6 אסטרטגיית העל אשר ננקטת בתיק נקבעת מראש עם הלקוח.

4.7 א' אינה מבצעת שירותי שיווק או מכירה. א' אינה מנהלת מו"מ בשמה של החברה ואינה אחראית על השגת לקוחות חדשים.

4.8 לא' עצמאות מוגבלת - ככלל, כל אסטרטגיית מסחר צריכה להיות מאושרת ע"י ראש הצוות. בנוסף, כל רעיונות למסחר, בין אם בקשר לאסטרטגיה או לגבי נייר ערך ספציפי מדווחים ומאושרים ע"י ראש הצוות. במקרים נדירים (כגון חדשות שוק מתפרצות או כאשר ראש הצוות אינו פנוי), יתכן ורעיונות המסחר של א' אינם נבדקים ע"י ראש הצוות. עם זאת, במקרים נדירים שכאלה, א' מחויבת להתייעץ לפחות עם אחד מחברי הצוות לפני ביצוע.

4.9 אינטראקציה מול לקוחות:

4.9.1 א' לא עוסקת בגיוס לקוחות בעבור החברה.

4.9.2 א' אינה מספקת שירותי יעוץ ללקוחות של החברה.

4.9.3 א' אינה מקיימת פגישות עם לקוחות בישראל.

4.9.4 ככלל, המגעים של א' עם לקוחות החברה מתבצעים אחת ל-6 חודשים או אחת לשנה וזאת יחד עם צוות מנהלי התיקים יחדיו. פגישות אלו, הינן לצורך מתן סקירה של התקופה שחלפה והסבר לגבי האסטרטגיה הפוטנציאלית בתיק.

4.10 מדי פעם א' נוסעת לחו"ל במסגרת עבודתה בחברה.

4.11 החברה היא זו אשר נושאת באחריות מול לקוחותיה.

4.12 לצורך עבודתה נעזרת א' בחברה. החברה מספקת לא' שירותי משרד, מסחר, משאבי אנוש, חיובים, מידע כספי וטכנולוגיה. כל מידע הנחוץ לצורך עבודתה של א', בנוסף לכלים בהם תשתמש א' לצורך ביצוע עבודתה, כגון טכנולוגיה, מידע לגבי השווקים וכיוצ"ב, ניתן ע"י החברה מארה"ב.

4.13 רווחיה של החברה, הנובעים מפעילותה של א' בישראל, מהווים 10% משכרה ברוטו של א' מהחברה (כולל בונוסים, טובות הנאה והחזר הוצאות) לפי מספר ימי העסקים בהם שהתה א' בישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה.

4.14 יצוין כי מלבד א', אין בישראל עוד עובדים של החברה.

הבקשה

נתבקשנו לאשר את אופן חיוב המס של ריווחי החברה הנובעים מפעילותה של א' בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. עבודתה של א' בישראל תיצור לחברה מוסד קבע בהתאם להוראות סעיף 5 לאמנה למניעת כפל מס שבין ישראל לארה"ב.

2. החברה תפתח תיק בפקיד שומה ותדווח על הכנסותיה בישראל, בגובה האמור בסעיף 4.13 לעיל. הדוחות יכללו בין היתר תחשיב לפיו יוחסה ההכנסה למוסד הקבע. במידה והחברה תבצע עבודת מחקר על מחירי העברה, תהיה לחברה אפשרות להגיש דוחות שנתיים המותאמים להכנסת החברה הנגזרות ממחקר מחירי העברה שביצעה ובלבד שעבודת המחקר אושרה מראש על ידי מחלקת מחירי העברה ברשות המיסים.

3. מובהר, כי אין בהחלטת מיסוי זו משום אישור מפורש או משתמע בעניין חישוב ריווחי מוסד הקבע של החברה בישראל. החברה לא הציגה חקר מחירי העברה ו/או ייחוס רווחים למוסד קבע, וייחוס הרווחים, כאמור, כפוף לבדיקת פקיד השומה.

4. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים