תושב ישראל אינו יוצר מוסד קבע לחברה הזרה

להלן החלטת מיסוי 36/08, ביחס לקביעת רשות המסים בנושא מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. החלטה זאת יש להשוות להחלטת מיסוי 253/12, בעניין מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה ישראלי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

העובדות

1. היחיד הינו תושב ואזרח אנגליה, אשר משפחתו (אשתו וילדיו) הגיעה לישראל במהלך חודש אוגוסט 2007 לשם העתקת מקום מגוריהם לישראל. היחיד יצטרף למשפחתו במהלך שנת 2008.

2. היחיד, ביחד עם אשתו ושלושה מילדיו מתגוררים בישראל בבית אותו שכרו לתקופה של שנה.

3. היחיד הועסק, ערב העתקת מגוריו לישראל, על ידי סניף אנגלי של חברה רב לאומית (להלן: "החברה הזרה") ויהיה מועסק על ידי החברה הזרה גם לאחר הגיעו ארצה כעובד שכיר.

4. תפקידו מוגדר כמומחה מערכות מידע. והוא עוסק בפיתוח, התקנה, הטמעה ותמיכה בשימושי מחשב בעבור החברה הזרה.

5. היחיד עובד במסגרת צוות האוסף ומדווח להנהלת החברה הזרה על מידע הקשור במשאבי החברה. יתר חברי הצוות הינם תושבי אנגליה המתגוררים דרך קבע באנגליה ואינם קשורים לישראל.

6. היחיד מועסק על ידי החברה הזרה במתן שירותים לחברה הזרה עצמה ולא משמש כאיש מכירות או אדם המקשר בין החברה ללקוחותיה החיצוניים בין בישראל ובין מחוץ לישראל.

7. ליחיד לא תהיה כל סמכות להתקשר בהסכמים בשם החברה הזרה או אף להתקשר בהסכמים שיחייבו את החברה הזרה במישרין או בעקיפין.

8. היחיד לא יעניק כל שירות לתושבי ישראל או לתושבים זרים הנמצאים בישראל בעבור החברה הזרה.

9. החברה הזרה לא תשכור משרד בישראל בעבור היחיד או מי מטעמה ועל כן עבודתו תבוצע ממשכנו בישראל.

10. היחיד לא יבקר במשרדי החברה הזרה כלל וכל התקשורת עם החברה הזרה תתבצע דרך האינטרנט.

פרטי הבקשה

בכפוף לעובדות שהוצגו בפנינו נתבקשנו לאשר כדלקמן:

1. היחיד יחשב תושב ישראל החל מיום 1 באוגוסט 2007. להרחבה בנושא קביעת תושבות, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

2. פעילות היחיד בישראל לא תחשב כמוסד קבע של החברה הזרה.

3. החברה הזרה לא תהא חייבת בניכוי מס במקור בישראל בגין עבודת היחיד בישראל. להרחבה בנושא ניכוי מס במקור, ראו: ניכוי מס במקור לתושב חוץ.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. היחיד יחשב תושב ישראל החל מיום 1 באוגוסט 2007.

2. בכפוף לעובדות המפורטות לעיל החברה הזרה תחשב כמי שאין לה מוסד קבע בישראל בשל פעילותו של היחיד ובשל כך בלבד.

3. משכורתו של היחיד מהחברה הזרה תחשב כשכר עבודה שהופק בישראל על ידי תושב ישראל ותתחייב במס בישראל בהתאם להוראות הפקודה.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים