החלטת מיסוי בהסכם - מיסוי אופציות ברילוקיישן

להלן החלטת מיסוי 61/06, הנוגעת לקביעת רשות המסים בנושא מיסוי אופציות ברילוקיישן, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

העובדות

1. למבקש הוענקו לפני 1.1.03 מספר סדרות של אופציות למניות חברה תושבת חוץ בה עבד (להלן:"האופציות"). המניות הוענקו למבקש בתקופה בה נחשב תושב חוץ לפי הדין הפנימי בישראל, ואף נחשב תושב של מדינה אשר חתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס (להלן: "מדינת האמנה"). לכל סדרת אופציות הוגדרה תקופת הבשלה (Vesting).

2. במועד כלשהו חזרו המבקש ובני משפחתו להיות תושבי ישראל (להלן: "יום החזרה"). המבקש החל לעבוד בחברה הבת של החברה תושבת החוץ. חברת הבת הנה חברה תושבת ישראל. להרחבה בנושא תושבות היחיד והתאגיד, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

3. נכון ליום החזרה, טרם הסתיימה תקופת ההגבלה של חלק מהאופציות.

פרטי הבקשה

1. המבקש בקש לקבוע הסדר למיסוי הכנסותיו ממימוש אופציות בעתיד.

2. המבקש ביקש לאשר את מעמדו כ "תושב חוזר" כמשמעותו בסעיף 14(ג) לפקודה.

להרחבה בנושא מיסוי תושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס(.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. המבקש ייחשב לתושב ישראל מיום 1.1.05 ויהיה זכאי להקלות ממס הניתנות ל"תושב חוזר" מכוח סעיפים 14(ג) ו-97(ב) לפקודה החל ממועד זה.

2. ההכנסה ממימוש אופציות (דהיינו: שווי המניות בניכוי תוספת המימוש) אשר תחושב במועד המרת האופציות למניות תחולק לשני רכיבים. חלק ההכנסה שהופק במדינת האמנה לא יחויב במס בישראל וחלק ההכנסה שהופק בישראל יחשב כהכנסת עבודה שהופקה בישראל. אירוע המס יידחה למועד המימוש.

3. חלק ההכנסה שיחויב במס בישראל יקבע כדלקמן: ההכנסה ממימוש האופציה כשהיא מוכפלת במספר הימים שמיום החזרה, ועד לתום תקופת ההבשלה של אותה אופציה ומחולק במספר הימים שמיום ההקצאה ועד תום תקופת ההבשלה של האופציה. יתרת ההכנסה לא תחויב במס בישראל.

4. לא יינתנו הקלות מכח סעיפים 14(ג) ו-97(ב) לפקודה, לא יינתן כל זיכוי ובכלל זה זיכוי בגין מסי חוץ או ניכוי (למעט ניכוי הוצאות מכירה) בגין חלק ההכנסה שחויב במס בישראל.

5. שווי המניות למועד מימוש האופציה נקבע כדלקמן: שווי המניות שניתנו לנישום בגין מימוש אופציה לפי שער המניה בסוף יום המסחר בבורסה שקדם ליום שבו מומשה האופציה.

6. יחד עם זאת, אם נתן המבקש הוראה למכירת המניות מכח האופציה ביחד עם הודעת המימוש והמכירה האמורה התבצעה בתוך 7 ימים מיום מתן ההודעה עליה (same day sale), יהא שווי המניות כמחיר המכירה של המניות האמורות בניכוי הוצאות מכירה ישירות שהוצאו לצורך מכירתן, לרבות עמלת מכירה.

7. מימש המבקש אופציה למניות ולא מכרן באותו יום יראו את המבקש כמי שרכש את המניות בבורסה, בהיותו תושב ישראל. מחירן המקורי יהא שווי המניות שהיווה בסיס לקביעת סכום החלק החייב במס בישראל (ראה סעיף 5 לעיל), יום רכישתן יקבע ליום מימוש האופציה. במכירת המניות האמורות, יחויב המבקש במס רווח הון בהתאם להוראות הפקודה.

8. במימוש חלק מסדרת אופציות, יראו את האופציות שמומשו כאופציות שתקופת החסימה לגביהן הייתה הראשונה להסתיים באותה סדרה (שיטת FIFO).

9. נקבעו הוראות שונות לעניין ניכוי במקור, פתיחת תיק למבקש וחובת דיווח. בין היתר, נדרש המבקש לדיווח מפורט על הכנסתו מהאופציות, פירוט נכסים מחוץ לישראל שבבעלותו, (במישרין או בעקיפין) וכן מסמכים רלוונטיים לעניין תושבתו של העובד וכדו'. להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

להרחבה בנושא מיסוי אופציות ברילוקיישן, ראו: מיסוי אופציות ברילוקיישן - מדריך לתכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים