קביעת תושבות החל משנה מסוימת

להלן "החלטת מיסוי" 21/07, בכל הנוגע לאופן קביעת תושבות היחיד, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. המבקש הינו אזרח ישראלי (להלן: "היחיד"), התגורר עד לשלהי שנת המס 2003 בישראל. ליחיד תיק מס הכנסה המתנהל בפקיד שומה. בסוף שנת המס 2003 עבר היחיד להתגורר ולעבוד במדינת אמנה (להלן: "מדינת האמנה").

2. היחיד ואשתו פרודים, וגם בביקוריו בישראל, היחיד אינו מתגורר עם אשתו.

3. משפחתו של היחיד נשארה כל העת בישראל והיא מתגוררת בדירה הרשומה על שם היחיד ועל שם אשתו. ילדיו של היחיד הם בגירים ומתגוררים בדירות אחרות.

4. היחיד משמש General Representative של חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הפועלת במדינת האמנה. עיקר עיסוקו הוא בתיווך בין לקוחות לספקים לשם רכישת חומרי גלם מסוגים שונים.

5. היחיד הינו בעל מניות (שיעור אחזקה של 100% ) בחברה תושבת ישראל (להלן: "חברת האם") המחזיקה בחברה בשיעור 57.5% . בעל המניות הנוסף הינו יחיד תושב ישראל.

6. להלן פרטים נוספים לגבי החברה וחברת האם:

א. משרדה הראשי של החברה נמצא בישראל.

ב. לחברת האם אין כלל משרד בישראל ו/או במדינת האמנה.

ג. ניהול חברת האם מתבצע על ידי היחיד ממדינת אמנה. ניהולה של החברה מתבצע ע"י

חברת האם באמצעות היחיד ממדינת האמנה וע"י בעל המניות הנוסף מישראל.

7. היחיד הינו תושב מדינת האמנה על פי הדין הפנימי שם. היחיד משלם מס לשלטונות המס של מדינת האמנה בגין שכר העבודה שהוא מקבל מחברת האם. בידי היחיד אישור משלטונות המס במדינת האמנה על היותו תושב מדינת האמנה לעניין מס, החל מתאריך 1/1/2006

8. היחיד ממשיך לשלם דמי ביטוח לאומי בישראל.

9. היחיד הינו בעל מעמד של תושב קבע החל מתחילת שנת 2004 במדינת האמנה וברשותו אשרת עבודה.

10 . היחיד שוכר דירה במדינת האמנה, החל מתאריך 5/1/2004 . חוזה השכירות לתקופה לא מוגבלת עם חידוש אוטומטי.

11 . ליחיד חשבון בנק במדינת האמנה ממנו מתבצעות פעולותיו השוטפות. בבעלות היחיד ואשתו חשבון בנק בישראל המיועד לשימוש משפחתו. חשבון הבנק בישראל משמש גם לניהול השקעות.

12 . היחיד מגיע לישראל לביקורים עסקיים שאינם תכופים. במהלך הביקורים בישראל מתגורר היחיד אצל ילדיו הבגירים, ואצל מכר.

13 . להלן מספר ימי השהות בישראל בשנים האחרונות:

2003 (302), 2004 (158), 2005 (130), 2006 (81).

14 . החל משנת 2007 ואילך, היחיד ימשיך לשהות בישראל כ- 80 יום בשנה.

פרטי הבקשה

היחיד מבקש לקבוע את המועד בו חדל להיות תושב ישראל, לעניין האמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינת האמנה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. היחיד ייחשב לתושב מדינת האמנה, לעניין האמנה למניעת כפל מס בין המדינות החל מיום 1/1/2006.

2. נכון למועד מתן ההחלטה, היחיד הינו תושב ישראל לפי הוראות הפקודה. בעתיד, יהיה היחיד רשאי לפנות לרשות המיסים (להלן: "הרשות") ולבקש לקבוע כי חדל להיות תושב ישראל לעניין הפקודה. הבקשה תוכרע בהתאם לנסיבות הפנייה.

3. הובהר כי אין בהחלטה זו משום הסכמה של הרשות או של פקיד השומה כי היחיד יהיה זכאי להטבות מכוח סעיפים 14 (ג) או 97 (ב)( 2) לפקודה, בחזרתו להתגורר בישראל או לכל הטבה אחרת לה זכאי כיום או יהיה זכאי בעתיד תושב חוזר כמשמעותו בסעיף 14 לפקודה. מוסכם, כי הזכאות ליהנות מהטבות כאמור תבחן בנפרד והיא מותנית בכך שהיחיד יחדל להיות תושב ישראל על פי הוראות הדין הפנימי.

4. היחיד ימציא לפקיד השומה ראיות ואסמכתאות בדבר קיומו של בית קבע העומד לרשותו במדינת האמנה.
 

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים