פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי עולה חדש או תושב חוזר

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2011

חוק המדיניות הכלכלית קובע כי תושב חוזר או עולה חדש, אשר הוזמן לעבוד במוסד אקדמי או בבית חולים בישראל, עוד בהיותו תושב חוץ, יקבל פטור ממס על תמלוגים שיקבל מחברת יישום שבבעלות המוסד האקדמי או של בית חולים.

הפטור ממס הוא ל- 5 שנים מהשנה הראשונה בה החל התושב החוזר או העולה החדש לקבל את ההכנסה מהתמלוגים. הפטור ממס יינתן ביחס לחלק מהתמלוגים הנובע מזכות השימוש במוצר שניתן לתושבי חוץ.

הפטור ממס מותנה בתנאים שונים, ובעיקר התושב החוזר או העולה החדש יגיעו לישראל בין ינואר 2011 ועד תום שנת 2015, ויתקשרו בתוך שנתיים מתום השנה שבה הגיעו לישראל עם חברת היישום. כמו כן, נקבע כי המוצר מתבסס על מחקר ופיתוח שאושר על ידי המדען הראשי לפי חוק המו"פ.

הוראות התיקון לחוק

22. (א) בסעיף זה -

"הכנסה מתמלוגים שמשלמת חברת יישום" - הכנסה מתמלוגים שמשלמת חברת יישום בשנת מס כלשהי, שמקורה במתן זכות שימוש במוצר שבבעלותה ושפותח או התגלה לפי ההסכם, שהיא מוכפלת בשיעור הכנסות החוץ של חברת היישום באותה שנה;

"הסכם" - הסכם בין תושב מוטב לבין חברת יישום, לפיתוח מוצר, שלפיו, בין השאר, יהיה התושב המוטב זכאי לתמלוגים מאת חברת היישום שמקורם במתן זכות שימוש באותו מוצר;

"חברת יישום" - תאגיד בת של מוסד, העוסק בפיתוח מוצרים שפותחו או התגלו במסגרת פעילות של מחקר ופיתוח של המוסד;

"מוסד" - כל אחד מאלה:

(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958‏;

(2) בית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940‏;

"מוצר" - נכס מוחשי או ידע, לרבות תהליך ייצור ותוכנת מחשבים, הנובע ממחקר ופיתוח, על פי תכנית שהמדען הראשי אישר לפי הוראות חוק לעידוד מו"פ;

"שיעור הכנסות החוץ של חברת היישום" - השיעור המתקבל מחלוקת סכום ההכנסות הנובעות לחברת היישום ממתן זכות שימוש במוצר שבבעלותה ושפותח או התגלה לפי ההסכם, לתושב חוץ, למעט הכנסות כאמור שתשלומם מהווה הוצאה של מפעל הקבע של תושב חוץ בישראל, בכלל ההכנסות הנובעות ממתן זכות שימוש על ידי חברת היישום באותו מוצר, הכל לפי אישור רואה חשבון שצורף לדוח השנתי של חברת היישום; לא צורף אישור כאמור, יראו את שיעור הכנסות החוץ של חברת היישום - אפס;

"תושב מוטב" - תושב ישראל שהיה לראשונה לתושב כאמור בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) לבין יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) או תושב חוזר;

"תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) לבין יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.

(ב) תושב מוטב שמוסד הזמינו, בהיותו תושב חוץ, לעבוד בו, יהיה זכאי לפטור ממס על הכנסתו מתמלוגים שמשלמת לו חברת יישום של אותו מוסד, במשך חמש שנות מס שתחילתן בשנה הראשונה שבה החל לקבל מאת חברת היישום הכנסה כאמור, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(1) התושב המוטב התקשר בהסכם עם חברת יישום בתוך שנתיים מתום שנת המס שבה עלה או חזר לישראל, לפי העניין;

(2) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההסכם, וניתן אישור המנהל על כך.

דברי הסבר לתיקון

לפי הדין הקיים, לאחר חקיקת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תיקון מס' 168, ניתנות הטבות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים, כך שיחיד כאמור, לאחר שעלה או ששב לישראל, יכול לפתח מוצר המבוסס על ידע שצבר לפני עלייתו או חזרתו או אחריה, ליתן זכות שימוש בו ולקבל בתמורה תמלוגים. לגבי הכנסות מתמלוגים כאמור שמקורם מחוץ לישראל - יהיה היחיד פטור ממס במשך עשר שנים החל מיום עלייתו או שובו לישראל, לפי העניין. לגבי מי שהוא תושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק - הפטור ממס על הכנסה מתמלוגים ניתן רק על הכנסה כאמור שמקורה בנכס שהיה בידי התושב החוזר בעת שהיה תושב חוץ, ולמשך 5 שנים בלבד.

החקיקה החדשה מעניקה הטבה במס הכנסה ליחיד שהוא עולה חדש או תושב חוזר שהוזמן בהיותו תושב חוץ, לעבוד במוסד אקדמי או בבית חולים ושיהיה לתושב ישראל עד לתום שנת המס 2015. תושב כאמור יהיה פטור ממס לגבי הכנסתו מתמלוגים המשתלמת מאת חברת יישום שבבעלות המוסד, במשך 5 שנות מס שתחילתן בשנת המס הראשונה שבה החל לקבל הכנסה כאמור, בתנאים המפורטים כאמור.
 

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים כולל תכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים