שנת הסתגלות, מתן הודעות וקביעת יום ההגעה לישראל

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 1/2011) ביחס לשנת הסתגלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, ובכלל זה ביחס למתן הודעות וקביעת יום ההגעה לישראל.

מבוא

סעיף 14(ב) לפקודה קובע מנגנון אשר אמור לנטרל את החשש הנובע מהשלכות המס הנובעות מהעתקת תושבות, לגבי החלטתו של יחיד לעלות לישראל או לשוב אליה.

המנגנון מעניק אפשרות לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק (להלן בסעיף זה: "יחיד מוטב"), להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, לפי העניין, על פי הודעתו (להלן: "שנת ההסתגלות").

מתן הודעה

מי שבוחר בחלופה זו יודיע למשרד הקליטה תוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל, בטופס המיועד לכך, כי מתקיימים בו התנאים על פיהם נחשב תושב ישראל וכי הוא מבקש את שנת ההסתגלות כאמור. את טופס ההודעה על הבחירה בשנת הסתגלות ניתן להוריד מאתר רשות המסים.

יום ההגעה לישראל

ביום 2.3.09 פורסם על ידי סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים, מכתב הנחייה המפרט את התנאים שבהם יראו את היחיד כמי שהגיע לישראל. מטרת המכתב הייתה ליצור וודאות לעניין המועד למסירת ההודעה בדבר הבחירה בשנת הסתגלות וקביעת המועד אשר ממנו ייספרו 90 הימים לצורך הגשת הבקשה לשנת הסתגלות. מועד זה הוגדר באותו מכתב הנחייה כ"יום ההגעה לישראל".

משמעותה של שנת ההסתגלות:

משמעות שנת ההסתגלות היא, כי יחיד מוטב ייחשב לצרכי מס בישראל, כתושב חוץ, במשך שנה אחת מיום הגעתו לישראל.

החוזר מונה מספר השלכות אפשריות לבחירתו של היחיד המוטב:

א. יחיד מוטב שבחר בשנת ההסתגלות, ייחשב כתושב חוץ במהלכה. בהתאם לכך, מובהר כי בשנת ההסתגלות לא יינתן ליחיד אישור על היותו תושב ישראל לצרכי מס או תושב האזור ולפיכך לא יחולו עליו הוראות האמנות למניעת מסי כפל החלות על תושבי ישראל.

ב. הוראות סעיף 100א לפקודה לא יחולו על יחיד מוטב שבחר בשנת ההסתגלות ועזב את ישראל במהלך אותה שנה.

ג. במהלך שנת ההסתגלות, החזקתו של היחיד המוטב בחבר בני אדם, תיחשב כהחזקתו של תושב חוץ באותו חבר, זאת בין היתר - לעניין הגדרת "חברת משקיעי חוץ" ו"חברה בהשקעת חוץ" כמשמעות אותם מונחים בחוק לעידוד השקעות הון, לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" שבסעיף 5(5) לפקודה או הגדרת "חברה נשלטת זרה" שבסעיף 75ב לפקודה.

ד. יחיד מוטב יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות לפטורים הניתנים לתושב חוץ, למשל - פטור לתושב חוץ על רווחי הון לפי סעיפים 97(ב1)-(ב3) לפקודה או פטור לתושב חוץ על הכנסות ריבית מפיקדון בנקאי במטבע חוץ כפי שנקבע בתקנות.

ה. יחיד מוטב יהיה זכאי להטבות כ"מומחה חוץ" מכוח תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.

ו. יחיד מוטב לא יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות לנקודות זיכוי הניתנות לתושב ישראל לפי פרק שלישי בחלק ג'.

הבהרות לעניין הבחירה בשנת הסתגלות:

א. בהתאם לסעיף 14(ב)(2) לפקודה, אם בתום שנת ההסתגלות יחליט היחיד המוטב על העתקת מקום מושבו לישראל (ימשיך לשהות בישראל דרך קבע), שנת ההסתגלות תימנה במניין שנות ההקלה לעניין קביעת מועד סיום התקופה האמורה.

ב. לעומת זאת, אם היחיד המוטב יעזוב את ישראל במהלך שנת ההסתגלות, הרי שהוא ייחשב למעשה כמי שלא עלה או חזר לישראל מלכתחילה.

בהתאם לכך, שנת ההסתגלות לא תימנה במניין השנים בהן נחשב היחיד כתושב ישראל לשם סיווגו כ"תושב חוזר ותיק" בעתיד, אם לאחר שבחר היחיד להעתיק את מקום מושבו בחזרה לחו"ל (במהלך שנת ההסתגלות כאמור) הוא מבקש לחזור לישראל שוב. במקרה כזה, שנת ההסתגלות לא תפגע ברצף התקופה בה הוא נדרש להיחשב כתושב חוץ.

כך לדוגמא, יחיד ששב ארצה בשנת 2009 כתושב חוזר ותיק, לאחר ששהה בחו"ל 6 שנים (במסגרת הוראת השעה), בחר בשנת הסתגלות ולפני סיומה החליט על העתקת מקום מושבו בחזרה לחו"ל ובשנת 2015 בוחר לשוב לישראל - הרי שיש לראות יחיד כאמור, כמי ששב לישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 12 שנים "רצופות".

ג. סיווגו של יחיד כיחיד מוטב ייעשה פעם אחת בלבד, במועד הגעתו לישראל. כך, לא יהיה בשנת ההסתגלות (ובסיווגו של היחיד כתושב חוץ במהלכה), בכדי לשנות את סיווגו של היחיד כיחיד מוטב בהיותו לתושב ישראל עם סיום שנת ההסתגלות, או להיפך - לא יהיה בשנת ההסתגלות (ובסיווגו של היחיד כתושב חוץ במהלכה), בכדי לקבוע את מעמדו של יחיד כיחיד מוטב עם סיומה של שנת ההסתגלות.

כך למשל, יחיד ששב ארצה במהלך שנת 2009 לאחר שהיה תושב חוץ במשך 5 שנים (במסגרת הוראת השעה) נחשב לתושב חוזר ותיק ובאפשרותו לבחור בשנת הסתגלות. בחר כאמור, ייחשב כתושב חוץ במשך שנה החל מיום שובו לישראל. לאחר תום שנת ההסתגלות (ובהנחה שהיחיד ממשיך להתגורר בישראל), יש לראותו כמי שהפך לתושב ישראל כבר בשנת 2009, זאת לעניין סיווגו כתושב חוזר ותיק (בתקופת הוראת השעה בה נדרשו רק 5 שנים של "תושבות חוץ").

ולהיפך - יחיד השב לישראל בשנת 2010 (לאחר תקופת הוראת השעה) לאחר תשע שנים בהן היה תושב חוץ, לא יוכל לבחור בשנת הסתגלות על מנת להשלים את התקופה המינימאלית הנדרשת של "תושבות חוץ" בכדי להיחשב כתושב חוזר ותיק עם סיומה של תקופה זו.

ד. יחיד מוטב שלא העביר הודעתו במועד (תוך 90 ימים) לא יוכל לעשות כן במועד מאוחר יותר למעט במקרים שיאושרו על ידי מנהל רשות המיסים.

ה. יחיד מוטב שבחר בשנת הסתגלות לא יוכל לחזור בו מבחירתו.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, כולל תכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים