זיכוי ממס זר - התנאים העיקריים

מסי חוץ|פקודה|הכנסות חוץ|מס

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2008

סעיף 199 לפקודה קובע כי זיכוי מס יינתן אך ורק בגין "מסי חוץ". "מיסי חוץ" מוגדרים בסעיף 199 לפקודה כ"מיסים המשתלמים על ידי תושב ישראל לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל, על הכנסה שהופקה או שנצמחה באותה מדינה, לרבות מסים המשתלמים למדינות שהן חלק ממדינה פדרלית או לרשויות אזוריות שהן חלק מאותה המדינה, המחושבים כאחוז מההכנסה, ולמעט מיסים עירוניים". "הכנסות חוץ" מוגדרות בסעיף 199 כ"הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל".

שיטת הזיכוי ממס בישראל היא "שיטת סלים" לפיה כל פריט הכנסה, ששולם עליו מס מחוץ לישראל, נכנס ל"סל" נפרד, והמס הזר יהיה בר זיכוי רק כנגד המס הישראלי ששולם בגין אותה הכנסה ספציפית. הסלים נקבעים לפי מקורות ההכנסה בסעיף 2, בחלק ה' או בחלק ה-3 לפקודה. כל אחד מהמקורות להלן מהווה, "סל" נפרד לעניין הזיכוי: הכנסה מעסק;הכנסה ממשלח יד; הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי; השתכרות או רווח מעבודה; הכנסה מדיבידנד; הכנסה מריבית והפרשי הצמדה; הכנסה מקצבה; הכנסה ממלוג; הכנסה מאנונה; הכנסה מדמי שכירות של מקרקעין ורווחים אחרים ממקרקעין; השתכרות או רווח מנכסים שאינם מקרקעין; השתכרות או רווח שמקורם בחקלאות; הכנסה ממכירת פטנט או מדגם; הכנסה ממקורות פירותיים אחרים; הכנסה מרווח הון; הכנסה משוק ההון

סעיף 200(א) לפקודה קובע כי "מסי חוץ, כשהם מתורגמים לשקלים חדשים, ששולמו על הכנסות חוץ החייבות במס בישראל, יותרו בזיכוי כנגד מסי ישראל לפי פקודה זו בהתאם להוראות סימן זה". סעיף זה קובע, כי מיסי חוץ יותרו בזיכוי ממס בתנאי ששולמו על "הכנסות חוץ", כהגדרתם בסעיף 199 כהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל. לשון אחר, זיכוי יוענק רק כאשר ההכנסה נובעת ממקור זר. קביעת מקום המקור הגיאוגרפי תיעשה, לאחר תיקון 132 לפקודה, בהתאם להוראות סעיף 4א לפקודה (כללי מקור).

מכוחו של סעיף 240א שנחקק במסגרת הרפורמה, תוקנו כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים), התשס"ג-2003. כללי ההמרה שנקבעו קובעים שורה של הוראות באשר לדרך תרגומן של הכנסות, הוצאות, תשלום מיסי חוץ וכו', לשקלים חדשים.

התנאים לזיכוי ממס
 
בהתאם לכך, על מנת ליהנות מהזיכוי יש לעמוד בתנאים הבאים:

1. על התשלום להיות "מס"; דהיינו, תשלום המוטל על ידי שלטון, שאינו תשלום וולונטרי.

2. על התשלום להיות סופי; תשלום המוחזר למשלם בדרך כלשהי לא יחשב מס.

3. המס משולם על ידי תושב ישראל.

4. המס משולם לרשויות המס של מדינה מחוץ לישראל או למדינה שהיא חלק ממדינה פדרלית או לרשות אזורית שהיא חלק מאותה מדינה. לא יינתן זיכוי בגין מסים עירוניים.

5. ההכנסה בגינה משולם המס הופקה או נצמחה באותה מדינה מחוץ לישראל. לעניין זה, יש להשתמש בכללים לקביעת מקום הפקת ההכנסה כפי שנקבעו ב-סעיף 4א וכן ב-סעיף 89(ב)(3) לפקודה ובאמנה.

6. המס מחושב כאחוז מההכנסה.

7. קנסות או תשלומים עונשיים אחרים לא יחשבו מס.

8. ריבית המשולמת בגין חובות מסי חוץ לא תחשב מס.

9. הזיכוי יינתן לפי סלי הכנסה.

 
ראו גם: פרשנות בעניין זיכוי מיסי חוץ

להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים