סעיף 89 לפקודה - כלל המקור לעניין רווח הון

המקור של רווח הון לפי סעיף 89 לפקודה, כדלקמן:

"מקום הפקתו או צמיחתו של רווח הון יהיה בישראל באחד מאלה:

(א) הנכס הנמכר נמצא בישראל;

(ב) הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במישרין או בעקיפין לנכס, או למלאי או שהוא זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס באיגוד מקרקעין הנמצא בישראל (בסעיף זה -הרכוש), לענין חלק התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל;

(ג) מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל;

(ד) זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל - לענין חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל."

הרציונל של קביעת מקור ההכנסה בריווח הון הוסבר על ידי השופט מגן אלטוביה כדלקמן:

"לעניין רווח הון, הנחת המוצא הינה כי מקום התושבות הוא המקום בו מתקבלת החלטת הנישום לממש את הרווח הגלום בנכס שבבעלותו. על כן, בהיות הגורם המכריע לצורך הטלת מס רווחי הון הוא מימושו של הרווח, מקום המושב נקבע כמקום שבו נוצר הרווח ממכירת הנכס".
 
עמ"ה 1233/00 בז'ה אברהם ואח' נ' פקיד שומה תל אביב יפו

לעניין כללי מקור באמנות המס, והסתירה הקיימת ביחס לכללי המקור בדין הפנימי, ראו: פטור ממס רווחי הון לתושבי חוץ

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים