אמנת מס חדשה עם מלטה

תכנון מס|משקיעים|ישראל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה:  דצמבר 2010
עידכון:   ינואר 2014
 
אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל למלטה, נחתמה ביולי 2011, ונכנסה לתוקף בינואר 2014 כמפורט להלן. האמנה בין ישראל למלטה מבוססת בעיקרון על אמנת ה- OECD. בנוסף לאמנת המס החדשה, דיני המס במלטה מאפשרים תכנון מס בינלאומי מדהים לכל מי שמבצע השקעות באמצעות חברה מלטזית. ראו גם: הקמת חברה במלטה

אישרור האמנה
ביום ט"ז בטבת התשע"ד (19 בדצמבר 2013) פורסם בקובץ התקנות צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מלטה), התשע"ד-2013 (ק"ת 7317 התשע"ד, מיום 26.12.13, עמ' 339). בצו בחתימת שר האוצר נקבע כדלקמן: 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה, אני מודיע ומצווה לאמור: 

1.    (א)   מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ו בתמוז התשע"א (28 ביולי 2011), בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מלטה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (להלן - ההסכם). 

(ב)   להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך.


ההוראות המרכזיות באמנת המס עם מלטה:


דיבידנד - ניכוי במקור בשיעור מס של עד 15% במדינת המקור. אולם, אם החברה המקבלת את הדיבידנד מחזיקה ב- 10% ומעלה מהון המניות של החברה המחלקת, לא יחול ניכוי מס במקור.
 
אמנם, בהתאם לדין הפנימי במלטה אין ניכוי במקור על חלוקת דיבידנד.
 
ריבית - ניכוי במקור בשיעור מס של עד 5% במדינת המקור. כמו כן, בהתאם לדין הפנימי במלטה אין ניכוי במקור על ריבית.

תמלוגים - כפי שהומלץ באמנת המודל, גם באמנת המס בין ישראל למלטה זכות מיסוי בלעדית מוענקת למדינת התושבות. כמו כן, בהתאם לדין הפנימי במלטה אין ניכוי במקור על תמלוגים.

 
מיסוי בינלאומי
 
הפרלמנט במלטה אישר לאחרונה מספר תיקונים במיסוי בינלאומי, אשר נועדו להפוך את מלטה למקלט מס. כך לדוגמא, נקבעו הוראות חדשות בנושא מיסוי חברות אחזקה (פטור ממס להכנסות דיבידנדים ורווחי הון המתקבלים בידי חברת אחזקות מלטזית).
 
להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.
 
בנוסף לאמור, מלטה השכילה שלא לקבוע הוראות אנטי-תכנוניות בדיני המס. כך לדוגמא, בדיני המס במלטה לא תמצאו הוראות בעניין "מימון דק", "מחירי העברה" ו"חברה נשלטת זרה", כפי שמקובל במדינות מערביות רבות.
 

פטור ממס על הכנסות מתמלוגים

מלטה הודיעה בספטמבר 2010 על קביעת פטור ממס על הכנסות תמלוגים מפטנטים על המצאות, בתנאים מסוימים. הפטור ממס יחול ללא קשר למיקום הגיאוגרפי בו בוצע המו"פ של הפטנט האמור או מקום רישומו.

הפטור האמור מאפשר תכנון מס מיוחד בשילוב עם הטבות מס נוספות הקיימות במלטה כמפורט להלן.

תכנון מס

משקיעים מישראל יכולים לעשות שימוש בחברה תושבת מלטה לפעילות במדינות נוספות ובעיקר באירופה. לתכנון מס העושה שימוש בחברת אחזקות תושבת מלטה, יתרונות רבים, בין היתר:

  1. דין המס הפנימי במלטה בכלל, וביחס לחלוקת דיבידנדים, תשלום ריבית ותמלוגים כמפורט לעיל.
  2. מס חברות אפקטיבי נמוך. במלטה קיים מנגנון זיכוי (Imputation System), לפיו בעת חלוקת דיבידנד על-ידי החברה לבעלי מניותיה, יקבלו בעלי המניות זיכוי מלא או חלקי בגין המס ששולם על-ידי החברה.
  3. משטר פטור ההשתתפות החדש כמפורט לעיל.
  4. מלטה הינה חברה באיחוד האירופי, וניתן לעשות שימוש בדירקטיבות השונות הקיימות באיחוד האירופי, לרבות דירקטיבה חברת אם-חברה בת.
  5. מלטה הקימה רשת אמנות מס נרחבת עם מדינות רבות.
  6. שימוש מושכל באמנת המס החדשה בין ישראל למלטה.

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס

ראו גם: הקמת חברה במקלטי מס  

להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: המדריך לאמנות מס - תכנון מס
 
ראו גם: שיקולי מס בהגירה למדינות מסוימות
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

 

logo בניית אתרים