אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למלטה

להלן נוסח האמנה למניעת כפל מס בין ישראל למלטה, אשר נחתמה ביום 28.7.2011. בהמשך מופיע גם הפרוטוקול לאמנה. יש להסתמך על הנוסח הרשמי של האמנה.

ראו גם: אמנת מס חדשה עם מלטה: תכנון מס עבור משקיעים מישראל.

נוסח האמנה

ממשלת מדינת ישראל וממשלת מלטה, ברצותן לעשות אמנה בדבר מניעת כפל מס ובדבר מניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 1: בני אדם נדונים

אמנה זו תחול על אדם שהוא תושב אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המסים הנידונים

1. אמנה זו תחול על מסים על הכנסה המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות המשנה המדיניות או הרשויות המקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. יראו כמסים על הכנסה את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, או על רכיבי הכנסה, לרבות מסים על רווחים מהעברת מיטלטלין או מקרקעין ומסים על הסכומים הכוללים של השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים.

3. המסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם בעיקר:

א) במלטה:

(i) מס ההכנסה;

(להלן: "מס מלטזי");

ב) בישראל:

(i) מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון);

(ii) המס המוטל על רווחים מהעברת נכס לפי חוק מיסוי מקרקעין;וכן

(iii) מס הרווח על מוסדות פיננסיים;

(להלן: "מס ישראלי").

4. אמנה זו תחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת האמנה, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שנעשו בדיני המסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:

(א) המונח "מלטה" פירושו הרפובליקה של מלטה, ובמשמעותו הגיאוגרפית, פירושו האי מלטה, האי גוזו והאיים האחרים של הארכיפלג המלטזי, כולל המים הטריטוריאליים שלהם, וכן כל אזור של קרקע הים, תת-הקרקע שלה וטור המים הצמוד הסמוך למים הטריטוריאליים, שם מלטה מממשת זכויות ריבוניות, סמכות שיפוט או שליטה בהתאם למשפט הבינלאומי ולדין הלאומי שלה, כולל החקיקה שלה ביחס לחקר המדף היבשתי ולניצול משאבי הטבע שלו;

(ב) המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הוא כולל את השטח שעליו יש לממשלת מדינת ישראל זכויות מיסוי, כולל הים הטריטוריאלי שלה, וכן האזורים הימיים הצמודים לגבול החיצוני של הים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע שעליהם מדינת ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, מממשת את זכויותיה הריבוניות או האחרות ואת סמכות השיפוט שלה;

(ג) המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם מלטה או ישראל, לפי ההקשר;

(ד) המונח "אדם" כולל יחיד, חברה, נאמנות וכל חבר בני אדם אחר;

(ה) המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או כל גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ו) המונח "מיזם" חל על ניהול כל עסק;

(ז) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ח) המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם של מדינה מתקשרת שמקום הניהול הממשי (effective management) שלו נמצא במדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת;

(ט) המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(i) במלטה: שר האוצר או נציגו המוסמך;

(ii) בישראל: שר האוצר או נציגו המוסמך;

(י) המונח "אזרח", בזיקה למדינה מתקשרת, פירושו:

(i) כל יחיד שהוא בעל האזרחות של אותה מדינה מתקשרת;

(ii) כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים באותה מדינה מתקשרת;

(יא) המונח "עסק" כולל מתן שירותים מקצועיים ופעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי.

2. מבחינת יישום הוראות אמנה זו בכל עת ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה, יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה עת לפי חוקי אותה מדינה החלים על המסים שעליהם חל ההסכם, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר, ותינתן עדיפות לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בחוקי המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

סעיף 4: תושב

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה, נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום הניהול, מקום ההתאגדות או כל מבחן אחר מסוג דומה, וכלל גם את המדינה וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם החייב במס באותה מדינה רק בזיקה להכנסה ממקורות שבאותה מדינה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו רק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם לא עומד לרשותו בית קבע אף לא באחת מהמדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד או נאמנות הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, כי אז יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו. במקרה של נאמנות שהיא תושבת שתי המדינות המתקשרות, הרשויות המוסמכות ישתדלו לקבוע את תושבותה בהסכמה הדדית. בהעדר הסכמה כאמור, הוראות אמנה זו (להוציא סעיף 23 (ביטול כפל מס), 24 (אי-אפליה), 25 (נוהל הסכמה הדדית) ו-26 (חילופי מידע)) לא יחולו על אותו אדם.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי מיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקה של משאבים טבעיים.

3. אתר בנייה או פרוייקט בנייה או התקנה מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים לתקופה של יותר משנים עשר חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם על ידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו סמכות במדינה מתקשרת לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה זו ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם כן פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידיה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. המונח יכלול, בכל מקרה, נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, כל אופציה או זכות דומה לרכוש מקרקעין, זכותההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות, אוניות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל מדינה מתקשרת לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של הוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים במס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם שיטת הייחוס שתאומץ תהיה כזאת שהתוצאות תהיינה בהתאם לעקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הס"ק הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד הקבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם כן ישנה סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: ספנות והובלה אווירית

1. רווחים של מדינה מתקשרת מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

2. למטרות סעיף זה, הרווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית כוללים רווחים הנצמחים מהשכרת ספינות או כלי טיס אם הספינות או כלי הטיס האמורים מופעלים בתעבורה בינלאומית או אם רווחי השכרה כאמור נלווים לרווחים אחרים המתוארים בס"ק 1 לסעיף זה.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים, אבל בשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותםברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה עליהם מס בהתאם - רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של אמנה זו, והרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו לפי הצורך.

סעיף 10: דיבידנדים וחלוקות ע"י חברה להשקעה במקרקעין

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. ניתן לחייב במס דיבידנדים כאמור גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם:

(א) מקום שאת הדיבידנדים משלמת חברה שהיא תושבת ישראל לתושב מלטה שהוא בעל הזכות שביושר עליהם, המס שייגבה כך בישראל לא יעלה על:

(i) 0 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות או חברה להשקעה במקרקעין) המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

(ii) 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

ב) מקום שאת הדיבידנדים משלמת חברה שהיא תושבת מלטה לתושב ישראל שהוא בעל הזכות שביושר עליהם, המס המלטזי על הסכום ברוטו של הדיבידנדים לא יעלה על זה שניתן לחייב בו את הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה בזיקה לרווחים שמהם מתבצעת החלוקה.

3. (א) חלוקות שמבצעת חברה להשקעות במקרקעין שהיא תושבת ישראל לתושב מלטה, ניתן לחייב במס במלטה. אף על פי כן, ניתן לחייב במס חלוקות כאמור גם בישראל, ולפי דיני ישראל, אבל אם בעל הזכות שביושר לחלוקות אלה הוא תושב מלטה, והוא מחזיק במישרין בפחות מ-10% מהון החברה, המס שיוטל כך בישראל לא יעלה על 15% מהסכום ברוטו של החלוקות.

(ב) המונח "חלוקות של חברה להשקעות במקרקעין" פירושו במקרה של ישראל, חלוקות של חברה להשקעות במקרקעין בהתאם לפקודת מס ההכנסה הישראלית.

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה בזיקה לרווחים שמהם מתבצעת החלוקה.

4. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

5. הוראות ס"ק 1, 2 ו-3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, או לחלוקות של חברה להשקעות במקרקעין, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמתאת הדיבידנדים או המבצעת את החלוקות, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, וההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים או החלוקות קשורה בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראותסעיף 7.

6. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בפועל למוסד קבע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחיה הבלתי מחולקים של החברה, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אולם, ניתן לחייב ריבית כאמור במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת ובהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה מתקשרת אם היא משתלמת:

א) לממשלת המדינה המתקשרת האחרת, ליחידת משנה מדינית, לרשות מקומית או לבנק המרכזי שלה;

ב) ע"י ממשלתה של אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או הבנק המרכזי שלה;

ג) לתושב המדינה המתקשרת האחרת על אגרות חוב תאגידיות הנסחרות בבורסה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ואשר הונפקו ע"י חברה שהיא תושבת אותה מדינה;

ד) בזיקה להלוואה, לתביעת-חוב או אשראי שהוענקו או בוטחו ע"י מוסד לביטוח או למימון עסקאות סחר בינלאומי הנמצא בבעלות מלאה של המדינה המתקשרת האחרת.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות על איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.

5. הוראות ס"ק 1 עד 3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בפועל למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7.

6. יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אולם, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, במדינה מתקשרת מוסד קבע אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע זה נושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.

7. מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בהתייחס לתביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת ושבעל הזכות שביושר עליהם הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה אחרת.

2. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, כולל סרטי קולנוע, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דגם, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

3. הוראות ס"ק 1 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

4. יראו תמלוגים כאילו הם נצמחים במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא תושב אותה מדינה. אולם מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע במדינה מתקשרת אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע זה נושא בנטל התמלוגים האמורים, יראו את התמלוגים האמורים כאילו מקורם במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.

5. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או למידע שבעדם הם משתלמים, עולה על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים חייב במס בהתאם לדיניה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, הנזכרים בסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. (א) רווחים שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות, או זכויות דומות, שיותר מ-50 אחוזים מערכן נובעים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת;

(ב) רווחים שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות בחברה להשקעות במקרקעין כמוגדר בפקודת מס ההכנסה הישראלית יחויבו במס בישראל;

(ג) במקרה של רווחים שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת הרשומות בבורסה ואשר נרכשו לפני יום הרישום בבורסה, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת לפי דין אותה מדינה.

3. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, כולל רווחים כאמור מהעברת מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם), ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

4. רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית או מטלטלין השייכים להפעלת אוניות או כלי טיס כאמור, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

5. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3 ו-4, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושבה.

6. מקום שאדם שהיה תושב מדינה מתקשרת הפך לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ס"ק 5 לא ימנע מהמדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למסות לפי הדין הפנימי שלה את רווחי ההון על רכוש של אותו אדם במועד החלפת התושבות. במקרה של העברה בדיעבד של רכוש כאמור, רווחי הון על רכוש כאמור עד למועד שינוי מקום התושבות לא יהיו חייבים במס במדינה האחרת.

סעיף 14: הכנסה מעבודה

1. בכפוף להוראות סעיפים 15, 17, 18 ו-19, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנצמח ממנה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק ע"י תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אם:

א) המקבל שוהה במדינה המתקשרת האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן

ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת, או מטעמו; וכן

ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המופק ביחס לעבודה שבוצעה על סיפון אוניה או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

סעיף 15: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 16: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 7 ו-14, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינהאחרת.

2. מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או לספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7 ו-14, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן אוהספורטאי.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות המבוצעות במדינה מתקשרת ע"י בדרן או ספורטאי אם הביקור באותה מדינה נתמך כולו, או בחלקו העיקרי, ע"י אחת המדינות המתקשרות או שתיהן או רשויות מקומיות שלהן או ע"י קרנות ציבוריות של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן, או ע"י מוסד המוכר ע"י אחת המדינות המתקשרות או שתיהן כמוסד ללא מטרות רווח. במקרה כאמור תהיה ההכנסה חייבת במס בהתאם להוראות סעיפים 7 או 14, הכול לפי העניין.

סעיף 17: קצבאות

בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 18, קצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 18: שירות ממשלתי

1. א) משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ששולמו בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

ב) ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אםהשירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(i) אזרח של אותה מדינה מתקשרת; או

(ii) לא היה לתושב של אותה מדינה מתקשרת אך ורק לשם מתן השירותים.

2. א) על אף הוראות ס"ק 1, קצבאות וגמול דומה אחר המשולמים בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידיהן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה מתקשרת.

ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבאות וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אםהיחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 14, 15, 16 ו-17 יחולו על משכורות, שכר עבודה וקצבאות, ועל גמול דומה אחר בזיקה לשירותים שניתנו בקשר לעסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 19: פרופסורים, מורים וחוקרים

1. יחיד המבקר באחת המדינות המתקשרות, לתקופה שאיננה עולה על שנתיים, למטרות הוראה או עיסוק במחקר באוניברסיטה, מכללה, בית ספר, או מוסד חינוכי אחר מוכר באותה מדינה מתקשרת, ואשר מיד לפני ביקור זה היה תושב של המדינה המתקשרת האחרת, לפרק זמן שאינו עולה על שנתיים מתאריך הגעתו הראשונה לאותה מדינה נזכרת ראשונה למטרה האמורה, יהיה פטור ממס באותה מדינה מתקשרת על הגמול תמורת הוראה או מחקר כאמור.

2. לא יוענק כל פטור לפי ס"ק 1 על גמול כלשהו תמורת מחקר אם המחקר האמור מתבצע לא לטובת הציבור אלא בעיקר לתועלתם הפרטית של אדם מסוים או בני אדם מסוימים.

סעיף 20: סטודנטים

תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה שבעל הזכות שביושר לגביהם הוא תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה, שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק 2 לסעיף 6, אם בעל הזכות שביושר להכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7.

3. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין התושב הנזכר בס"ק 1 לבין אדם אחר, או בין שניהם לבין אדם שלישי כלשהו, סכום ההכנסה הנזכרת באותו ס"ק עולה על הסכום (אם בכלל), שהיה מוסכם ביניהם אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של ההכנסה חייב במס בהתאם לדיניה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 22: ביטול כפל מס

1. במקרה של מלטה יבוטל כפל מס כלהלן:

בכפוף להוראות הדין של מלטה המתייחסות לניכוי מס זר מהמס המלטזי, מקום, בהתאם להוראות אמנה זו, שכלולה בשומה מלטזית הכנסה ממקורות בישראל, המס הישראלי המוטל על הכנסה זו יותר כזיכוי כנגד המס המלטזי המתייחס להכנסה האמורה.

2. במקרה של ישראל יבוטל כפל מס כלהלן:

א) מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס במלטה, תתיר ישראל (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה) כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה ששולם במלטה;

ב) אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס הכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה שניתן לחייב במס במלטה.

סעיף 23: אי-אפליה

1. אזרחי מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסוי או לכל דרישה הקשורה למיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, במיוחד בקשר לתושבות.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמיסוי המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

3. למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 1 לסעיף 9, ס"ק 7 לסעיף 11, ס"ק 5 לסעיף 12 או ס"ק 3 לסעיף 21, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונם נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי שהם שונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. אין בסעיף זה דבר שיתפרש כמחייב מדינה מתקשרת להעניק ליחידים שאינם תושבי אותה מדינה הטבות אישיות, הקלות או הנחות כלשהן למטרות מס, אותן היא מעניקה ליחידים שהם תושביה או אזרחיה.

6. הוראות סעיף זה יחולו רק על המסים הנזכרים בסעיף 2 לאמנה זו.

סעיף 24: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שפעולותיה של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי הדין הפנימי של אותן מדינות, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה, או אם המקרה בא בגדר ס"ק 1 לסעיף 23, של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שאינו בהתאם לאמנה. כל הסכם שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק המתעוררים ביחס לפרשנות האמנה או ליישומה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם ביטול כפל מס במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו במישרין, כולל באמצעות ועדה משותפת המורכבת מעצמן או מנציגיהן, למטרות השגת הסכמה כמשמעותה בסעיפים הקטנים הקודמים.

סעיף 25:חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שנראה רלוונטי לביצוע הוראות אמנה זו או לניהול או לאכיפה של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במסים המכוסים ע"י אמנה זו, המוטלים מטעם המדינות המתקשרות, או יחידות המשנה המדיניות או הרשויות המקומיות שלהן, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1.

2. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת לפי ס"ק 1 ייראה כסודי באותו אופן כמו מידע שהושג לפי החוקים הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר למסים מכל סוג ותיאור או הפיקוח על הנ"ל. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים משפטיים פומביים או בהחלטות שיפוטיות.

3. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 ו-2 בשום מקרה כמטילות על מדינה מתקשרת את ההתחייבות:

א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים ולנוהג המינהלי של אותהמדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

ב) לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליךמסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לתקנת הציבור (הסדר הציבורי).

4. אם מדינה מתקשרת מבקשת מידע בהתאם לסעיף זה, המדינה המתקשרת האחרת תשתמש באמצעי איסוף המידע שלה כדי להשיג את המידע המבוקש, גם אם אותה מדינה אחרת איננה זקוקה למידע האמור למטרות המס שלה. ההתחייבות הכלולה במשפט הקודם כפופה למגבלות ס"ק 3, אך בשום מקרה לא יתפרשו המגבלות האמורות כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שאין לה כל עניין פנימי במידע האמור.

5. בשום מקרה לא יתפרשו הוראות ס"ק 3 כמתירות למדינה מתקשרת לסרב לספק מידע אך ורק מפני שהמידע נמצא בידי בנק, מוסד פיננסי אחר, נציג או אדם המשמש בתפקיד של סוכן או נאמן, או מפני שהוא מתייחס לאינטרסים של בעלות באדם.

סעיף 26: הגבלת הטבות

1. על אף הוראות כל סעיף אחר של אמנה זו, תושב מדינה מתקשרת לא יקבל את ההטבה שבהנחה כלשהי או בפטור כלשהו ממס לפי הוראות האמנה מהמדינה המתקשרת האחרת אם המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות של תושב כאמור או של אדם הקשור לתושב כאמור הייתה לקבל את ההטבות לפי האמנה.

2. ההוראה הנ"ל לא תחול מקום שחברה מנהלת פעילות עסקית מהותית במדינה מתקשרת שהיא תושבתה וההקלה במיסוי הנתבעת מהמדינה המתקשרת האחרת היא ביחס להכנסה הקשורה לפעילות כאמור.

סעיף 27: חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

אין באמנה זו דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 28: כניסה לתוקף

1. כל אחת מהמדינות המתקשרות תודיע לאחרת בכתב, בצינורות הדיפלומטיים, על השלמת ההליכים הנדרשים לפי הדין שלה לכניסתה לתוקף של אמנה זו. אמנה זו תיכנס לתוקף בתאריך המאוחרת מבין ההודעות הללו ולאחר מכן יהיה לה תוקף:

(א) בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו ביום הראשון של ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למסים אחרים, על מסים שהוטלו לפרקי זמן המתחילים ביום הראשון של ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

סעיף 29: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת תביא אותה לידי סיום. כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, ע"י מתן הודעה בכתב על סיום לפחות שישה חודשים לפני תום כל שנת לוח אחרי תום פרק זמן של חמש שנים מהשנה שבה נכנסה האמנה לתוקף. במקרה האמור, תחדל האמנה להיות בתוקף:

(א) בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו ביום הראשון של ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;

(ב) בזיקה למסים אחרים, על מסים שהוטלו לפרקי זמן המתחילים ביום הראשון של ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או אחרי יום זה;

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין איש ע"י ממשלתו, חתמו על אמנה זו.

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ בלוח העברי, שהוא יום ______________201, בשפות אנגלית ועברית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדל כלשהו בהוראות אמנה זו, יכריע הנוסח האנגלי.

( ‑ ) ( ‑ )

_______________ ____________________

בשם ממשלת מלטה בשם ממשלת מדינת ישראל

פרוטוקול

בעת חתימת האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מלטה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה, ממשלת מדינת ישראל וממשלת מלטה הסכימו כי ההוראות הבאות יהוו חלק בלתי נפרד מהאמנה.

1. כללי

מובן כי האמנה לא תמנע ממדינה מתקשרת להחיל הוראות בדין הפנימי שלה בדבר מניעת השתמטות ממס או התחמקות ממס מקום שהוראות אלה משמשות להיאבק עם הסדרים המהווים ניצול לרעה של האמנה.

2. בהתייחס לס"ק 3 לסעיף 4 (תושב)

מובן כי בהשתדלן לקבוע את מקום התושבות של נאמנות לפרק זמן מסוים, יביאו הרשויות המוסמכות בחשבון את כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות:

א) המדינה שהנאמנים הם תושביה במועד הקמת הנאמנות ובפרק הזמן הנדון;

ב) דין המדינה המסדיר את הקמתה ופעולתה של הנאמנות;

ג) מיקום נכסי הנאמנות;

ד) מקום מושבו של היוצר במועד יצירת הנאמנות ובפרק הזמן הנדון; וכן

ה) המדינה שהנהנים של הנאמנות הם תושביה לפרק הזמן הנדון.

3. בהתייחס לס"ק 1 לסעיף 5 (מוסד קבע):

מתקן, אסדת קידוח או ספינת קידוח המשמשים לפעילויות הקשורות לניצול משאבי טבע ייראו כמהווים מוסד קבע במדינה מתקשרת אם פעילויות אלה נמשכות באותה מדינה לתקופה מצטברת של יותר מ-365 ימים בכל פרק זמן של שנתיים.

4. בהתייחס לסעיף 10 (דיבידנדים וחלוקות ע"י חברה להשקעות במקרקעין)

מובן כי במקרה של ישראל, חברה להשקעות במקרקעין (REIT) פירושו קרן להשקעה במקרקעין העומדת בתנאי פקודת מס ההכנסה הישראלית.

5. בהתייחס לס"ק 2 לסעיף 11 (ריבית):

תושב מדינה מתקשרת רשאי לבחור, במקום המס שהיה מוטל עליו לפי תת

ס"ק 11 (2) להיות מחויב במס על הסכום נטו של הריבית. הרשויות המוסמכות של כל אחת מהמדינות המתקשרות רשאיות לאמץ כללים סבירים לקביעת הכנסה חייבת במס ולדיווח עליה. כל רשות מוסמכת רשאית לאמץ גם נהלים שיבטיחו כי אדם המפיק הכנסה מריבית ימסור ספרים ורשומות ככל שיידרשו לקביעת הסכום המתאים של ההכנסה החייבת במס.

6. בהתייחס לס"ק 4 לסעיף 11 (ריבית)

מובן כי המונח "ריבית" לא יכלול תשלומים נוספים הנובעים ממכירה באשראי של סחורה כלשהי או ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו וקנסות על פיגור בתשלום.

7. (א) בהתייחס לס"ק 5 לסעיף 13 (רווחי הון):

מובן כי הס"ק יחול רק אם המעביר היה בעל הזכות שביושר על הרכוש המועבר במשך כל התקופה לגביה מחושבים רווחי ההון.

(ב) בהתייחס לס"ק 6 לסעיף 13 (רווחי הון):

מובן כי אם הרשויות המוסמכות מנסות ליישב בנוהל הסכמה הדדית את שאלת סכום רווחי ההון המיוחסים לאחת המדינות המתקשרות ביחס למס יציאה שהוטל, הם יביאו בחשבון גורמים כמו ערך שוק הוגן של הנכסים ביום התרחשותו של אירוע מס היציאה, או משך הזמן שבו הוחזק הנכס במדינה המתקשרת הנוגעת בדבר.

8. בהתייחס לס"ק 1 לסעיף 14 (הכנסה מעבודה):

הכנסה מפיצויי פיטורין המשתלמים לתושב מדינה מתקשרת בתמורה לעבודה בעבר בשתי המדינות המתקשרות, תחויב במס בכל מדינה מתקשרת בהתאם לתקופת העבודה באותה מדינה.

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________ בלוח העברי, שהוא יום __________201, בשפות אנגלית ועברית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדל כלשהו בהוראות פרוטוקול זה, יכריע הנוסח האנגלי.

( ‑ ) ( ‑ )

_______________ ____________________

בשם ממשלת מלטה בשם ממשלת מדינת ישראל
 
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים