קיזוז הפסדים בעסק או במשלח יד

פרשנות|רשות המיסים

להלן מובאים קטעים מתוך פרשנות רשות המיסים לסעיף 28 לפקודה. הקטעים כאן מתייחסים לקיזוז הפסדים באותה שנת מס, וקיזוז הפסדים מועבר לשנים הבאות:

1. קיזוז הפסדים באותה שנת-מס

1.1 סעיף 28(א) קובע, כי הפסד, שהיה לאדם בעסק או במשלח-יד, ניתן לקזזו כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם מכל מקור אחר, באותה שנת-מס, לרבות רווח-הון או שבח מקרקעין באותה שנת-מס.

1.2 "הכנסה חייבת" בסעיף זה הוא מונח רחב, הכולל, מלבד הכנסה מן המקורות המפורטים בסעיפים 2 ו-3, גם שבח לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, (סעיף 28(י) לפקודה).

1.3 הפסד מעסקה אקראית בעלת אופי מסחרי אינו ניתן לקיזוז.

1.4 על הנישום לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסתו החייבת, לרבות שבח מקרקעין, שיש לו בשנת-המס שבה נוצר ההפסד. הפסד, שניתן היה לקיזוז כנגד הכנסה חייבת ולא קוזז, לא ניתן להעברה לשנים הבאות.

1.5 לנישום אין כל אפשרות לא לקזז הפסד עסקי כנגד מרכיב הרווח הריאלי שברווח-הון או בשבח. אולם, לפי בקשתו, מותר לא לקזז את ההפסד כנגד הסכום האינפלציוני שברווח-ההון או השבח. זאת, כדי לאפשר לנישום לא לאבד הפסד עסקי הניתן לקיזוז, שאילו היה רווח היה מתחייב עליו במס בשיעורים הרגילים, כנגד סכום אינפלציוני, שהמס עליו הוא בשיעור של 10% בלבד (סעיף 28(ג)).

2. הפסד עסק - מועבר לשנים הבאות

2.1 סעיף 28(ב) קובע, כי הפסד שלא ניתן היה לקזזו, כולו או מקצתו, בשנה בה אירע, יקוזז בשנים שלאחר מכן, בזו אחר זו. הקיזוז בשנים הבאות יהא אך ורק כנגד סך כל הכנסתו החייבת של הנישום מעסק או ממשלח-יד - לרבות רווח-הון בעסק או משלח-יד, וללא הגבלה במספר השנים.

2.2 כאמור, סעיף 28(א) לפקודה מתיר קיזוז הפסדים כנגד סך-כל הכנסתו החייבת של הנישום מכל מקורות ההכנסה, כלומר בשנת-המס שבה אירעו ההפסדים, זכות הקיזוז הינה רחבה ביותר. מאידך, הקיזוז לפי סעיף 28(ב) בשנים הבאות, יותר כנגד רווחי-הון של גורמי ייצור שנבעו מעסק או ממשלח-יד אך לא כנגד רווחי-הון שנבעו ממקורות הכנסה אחרים. יש לשים לב שלצורכי הקיזוז לפי סעיף 28(ב) כולל המונח "הכנסה חייבת" גם רווח-הון ושבח מקרקעין. אולם, זאת בתנאי שאלה נוצרו במסגרת מקור הכנסה שהוא עסק או משלח-יד.

2.3 הפסד לא יותר לקיזוז בשנים הבאות כנגד הכנסה ממקור אחר שאינו עסק או משלח-יד, כגון ריבית ודיבידנד (סעיף 2(4))[1];משכורת או שכר עבודה (סעיף 2(2)) וכו'.

2.4 מן האמור לעיל יוצא, שבעל עסק שחיסל את עסקו לאחר שנגרמו לו הפסדים והפך לשכיר, לא יורשה לקזז את הפסדו מהעסק בשנים הבאות כנגד הכנסתו ממשכורת.
 
שימו לב - הפרשנות מיושנת, ואינה כוללת התייחסות לתיקון 154 לפקודה שבה הוסיפו את 2(2). 
 
לדיון בנושא קיזוז הפסדים לפי סעיף 28, ראו: קיזוז הפסדים פירותי.
 
להרחבה בעניין קיזוז הפסדים (כללי), ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס.
 
 
טואול - בניית אתרים