חובות דיווח מיוחדות ביחס לקיזוז הפסדים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2008

רכישת חברה מפסידה או העברת דמי ניהול בין חברות, הנעשות לפי הכללים אשר גובשו בפסיקה, עשויה להניב חסכון במס. להרחבה בעניין זה, ראו:

רכישת חברות מפסידות: תכנון מס

העברת דמי ניהול בין חברות: תכנון מס

עם זאת, יש להביא בחשבון את חובת הדיווח על עסקאות מעין אלה - חובה המאפשרת לרשות המסים לבחון האם הקיזוז נעשה כדין. חובת הדיווח נובעת מתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז 2006- [להלן - "התקנות"].

תקנות אלה הותקנו מכוח סמכות שנקבעה בפקודה במסגרת תיקון 147 לפקודה שנכנס לתוקף ביום 1 בינואר, 2006. בעקבות תיקון 147 לפקודה, נוסף לפקודה סעיף 131 (ז) המקנה לשר האוצר סמכות לקבוע פעולות שהן תכנוני מס החייבים בדיווח, אופן והיקף הדיווח.

התקנות מפרטות רשימה של "תכנוני מס", אשר הנישום מחויב לדווח עליהם לרשות המסים.

 
חובת דיווח על רכישת חברה מפסידה

בתקנות נכללת החובה לדווח על רכישת חברה מפסידה. לעניינינו, תקנה 2(8) קובעת כי יש לדווח על:

"רכישת אמצעי שליטה בחבר-בני-אדם, לרבות רכישה בשיעורין, של 50% לפחות מאמצעי השליטה בחבר, במהלך תקופה של 24 חודשים רצופים (להלן - תקופת הרכישה), ובלבד שלחבר בני האדם שבו נרכשו אמצעי השליטה הפסד בסכום של 3 מיליון שקלים חדשים לפחות, הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה, וזאת עד לתום תקופת הרכישה; לענין פסקה זו ותקנה 3(7), ייחשב לרוכש אחד כל אחד מאלה:

(1) יחיד, קרובו, מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר בני האדם, במישרין או בעקיפין;

(2) חבר-בני-אדם, בעל שליטה בו, חבר-בני-אדם שבשליטתו, חבר-בני-אדם שלהם אותו בעל שליטה; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה".

מטרת תקנה 2(8) לתקנות היא להיאבק בפרקטיקה הנוהגת של רכישת חברות מפסידות במטרה לקזז את ההפסד הצבור בהן, כנגד רווחים מהפעילות השוטפת. תקנה 2(8) מנוסחת באופן רחב, שכן יש לדווח בכל מקרה, שבו נרכשים 50% מאמצעי השליטה בתאגיד, גם אם הרכישה נעשית בשלבים, כל עוד מהלך רכישת 50% לפחות מאמצעי השליטה הושלם תוך שנתיים. למעשה, גם משמעות המושג "רוכש" רחבה ביותר והיא כוללת לא רק יחיד וקרובו, וחבר בני אדם ובעל שליטה בו, אלא אף זרים, בתנאי שיש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים המהותיים של חבר בני האדם.
 

חובת דיווח על העברת דמי ניהול

בתקנות נכללת החובה לדווח על העברת דמי ניהול בתנאים מסוימים. לעניינינו, תקנה 2(1) קובעת כי יש לדווח על:

תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של 2 מיליון שקלים חדשים לפחות בשנת מס בשל ניהול, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור אלמלא הועבר לקרוב בשל אחד מאלה:

(א) לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה;

(ב) שיעורי המס החלים על ההכנסה של הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של האדם;

(ג) ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס;

(ד) ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס בישראל;

(ה) התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב;

לענין פסקה זו -

"ניהול" - לרבות ייעוץ או פעילות אחרת הדומה במהותה לניהול או ייעוץ גם אם כונתה אחרת בידי הצדדים לה;

"תשלום" - לרבות אם לא שולם בפועל אך נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של האדם;

מטרת תקנה 2(1) היא לאפשר לרשויות המס לבחון תשלומים, שמשלם אדם לצד קשור בעבור ניהול או בעבור ייעוץ, שמעניק לו אותו צד קשור. פקיד השומה יבקש לבחון, אם התשלומים שהועברו ניתנו על ידי הצד הקשור כשירותי ניהול, והאם התמורה אשר הועברה היא סבירה.

אציין כי קביעת הסכום החייב בדיווח למעל- 2,000,000 שקלים מאפשר "פתח יציאה" מגדרה של תקנה 2(1) לתקנות. ניתן לדוגמא להעביר תשלום נמוך במעט מ 2,000,000 שקלים, או לחלק את התשלום, לשתי שנות מס כך שבכל שנת מס יפחת סכום התשלום מ 2,000,000 שקלים.

להרחבה בעניין קיזוז הפסדים, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס.
 
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים