קיזוז הפסדים ב"חברה משפחתית"

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2008

סעיף 64א לפקודת מס הכנסה קובע הסדר מיסוי מיוחד ל"חברה משפחתית". חברה משפחתית הינה חברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת ואשר בעיקרון הכנסתה החייבת של החברה המשפחתית והפסדיה ייחשבו כהכנסתו או הפסדו של "הנישום המייצג". החברה המשפחתית היא יצור כלאיים, שכן מחד, היא ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה, ואילו מאידך, הכנסות החברה שייכות לנישום המייצג.

שאלה זו נדונה בעבר בפרשת בי-גוד מיכל, שם קבע בית-המשפט המחוזי כי הפסדיה של החברה המשפחתית מיוחסים לנישום המייצג אף אם הם נוצרו לפני תקופת ההטבה. אלא שבפסק הדין בעניין שקלרש נהפכה ההלכה שנקבעה בפס"ד בי-גוד מיכל.

בעניין שקלרש, החברה צברה הפסדים בשנים 1988-1998. לבקשת החברה היא הוכרה כ"חברה משפחתית" והוחל עליה סעיף 64א לפקודה, וזאת, החל משנת 1999. השאלה הייתה, האם המונח "הפסדיה" בסעיף 64א(א) לפקודה כולל את הפסדי העבר של החברה (מהשנים 1988-1998) עוד בטרם הוכרה כ"חברה משפחתית"? השאלה היא האם ניתן לייחס את הפסדי העבר ל"נישום", כך שיקוזזו מרווחיו בשנת 1999 ובשנים שלאחר מכן?

בית-המשפט העליון פסק כי המונח "הפסדיה" בסעיף 64א לפקודה איננו כולל את הפסדי העבר של "החברה המשפחתית" וכי הפסדים אלה נשארים הפסדיה של החברה בתור אישיות משפטית נפרדת וחלים עליהם דיני קיזוז הפסדים כרגיל. בית המשפט עמד על כך כי המונח "הפסדיה" בסעיף 64א לפקודה ככולל את הפסדי העבר של "החברה המשפחתית", תתיר קיזוז הפסדי העבר של "החברה המשפחתית" מרווחיו של "הנישום", כלומר, תתיר קיזוז הפסדי נישום אחד ("החברה המשפחתית") מרווחיו של נישום אחר ("הנישום"), בניגוד לכלל הבסיסי כי אין לקזז הפסדיו של נישום אחד מרווחיו של נישום אחר.

אציין עוד כי בתיקון 132 לפקודה, התכוונו לבטל את הוראות סעיף 64א ובמקומן להחיל סעיף חדש דומה ("חברה שקופה" סעיף 64א(1). הסעיף החדש אמור היה להחליף את הסעיף הישן, אולם נקבע שהסעיף החדש יכנס לתוקף רק לאחר התקנת תקנות אשר עד היום עדיין לא הותקנו. בכל אופן, בסעיף החדש נקבע כי הפסדיה המועברים של חברה משפחתית בתקופה שקדמה לתקופת ההטבה יותרו בקיזוז כנגד הכנסות החברה בלבד.

להרחבה בעניין קיזוז הפסדים, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס.
 
להרחבה בנושא הבטי מיסוי של "חברה משפחתית", ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
logo בניית אתרים