ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה 

ישראל|מדינה זרה|תושבות|מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

ינואר 2014  

רשות המסים פרסמה בחודש ינואר 2014 את החלטת מיסוי 4387/13, בתחום המיסוי הבינלאומי, בנושא ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה. 

תשתית עובדתית

1.         היחיד עזב את ישראל יחד עם בת זוגו למדינה זרה במהלך חודש יולי 2010. 

2.         היחיד מועסק בחברה תושבת המדינה הזרה, שהינה חברת בת של חברה ישראלית. 

3.         לאחר הגעתו למדינה הזרה, קיבל היחיד הכרה כתושב המדינה הזרה לצרכי מס ומגיש דיווח על הכנסותיו באופן סדיר לרשויות המס במדינה הזרה. 

4.         מאז עזב היחיד למדינה הזרה, ממשיך היחיד בתפקיד התנדבותי בשירות מדינת ישראל הדורש שמירה על כשירות ומיומנות. כתוצאה מכך צפוי לשהות בישראל עד כ-90 ימים בשנה. 

5.         היחיד אינו נמנה על הגדרת יחידים כתושבי ישראל כאמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל),  התשס"ו-2006. 

6.         בשנת 2011 שהה היחיד בישראל 23 ימים ובשנת 2012 שהה היחיד בישראל 55 ימים. בת זוגו שהתה בישראל מספר ימים דומה. 

הבקשה

לקבוע את התנאים ואת המועד בו יחדל היחיד להיחשב כתושב ישראל ויחל להיחשב כתושב חוץ לצרכי אמנת המס בין ישראל לבין המדינה הזרה (להלן: "האמנה"). 

האישור

1.         היחיד ובת זוגו ייחשבו כתושבי חוץ לעניין האמנה, החל מיום ה-1 בינואר 2011 ואילך (להלן: "מועד ניתוק התושבות") - ובלבד שנתקיימו כל התנאים הבאים בכל שנות המס שהאישור בתוקף:

א.         היחיד ישהה בישראל בכל שנת מס שלאחר מועד ניתוק התושבות לא יותר מ-90 ימים בכל שנה לרבות ימי שירות שלו בפועל. במידה וימי השירות של היחיד בישראל יפחתו מ-30 ימים בשנה, תקוצר בהתאמה גם תקרת השהות שלו בישראל באותה שנה עד ל-60 ימים בתוספת ימי השירות שלו בפועל באותה שנה.

            לעניין זה - ימי ההגעה של היחיד לישראל לצורך ביצוע שירות וימי החזרה שלו מישראל יחשבו כימי שירות לעניין קביעת תקרת ימי השהות לעיל.

ב.         בת זוגו של היחיד תשהה בישראל פרק זמן שלא יעלה במצטבר על 75 ימים בכל שנת מס.

ג.          היחיד נחשב לתושב המדינה הזרה לצרכי האמנה ומחזיק באישור תושבות המעיד על כך מרשויות המס שלה. 

2.         האישור הינו לצרכי האמנה בלבד, ואינו קובע דבר בסוגיית ניתוק תושבותו של היחיד ו/או מעמדו כתושב חוזר לעניין פקודת מס-הכנסה. 

3.         במסגרת ההסדר לעיל, נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

ראו גם: אוסף החלטות מיסוי - תושבות 

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החלטת המיסוי, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי. ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים