ההמלצות בעניין חברות הארנק 

רווחים|מיסוי|חברות ארנק 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2013 

משרד האוצר פרסם לאחרונה סיכום של עבודת צוות שהוקם בעקבות רפורמת המס של וועדת טרכטנברג אשר מטרתו לבחון ולהמליץ על תיקונים לאופן מיסוי חברות החזקה פרטיות ומיסוי אופציות לעובדים, הנקראות על הצוות בשם הבעייתי "חברות ארנק". ההמלצות של הצוות בנושא מיסוי חברות ארנק נועדו לקבלת הערות מהציבור בטרם יובאו להליך החקיקה המקובל. להלן הערות הצוות כולל הערות משלימות וביקורת. 

בהתאם להערכות שונות, בישראל קיימות יותר מ 13 אלף חברות העשויות להיחשב כחברות ארנק בהתאם להגדרות המפורטות להלן. משרד האוצר מעריך כי קבלת המלצות הוועדה בעניין חברות ארנק תכניס לקופת המדינה בין 800-600 מיליון שקלים בשנה.

ראו גם:

הקמת חברות על ידי שכירים

רפורמה במס הכנסה: המלצות ועדת טרכטנברג 

רקע

צוות חברות ארנק בראשות משה אשר, מנהל רשות המסים, מונתה על ידי שר האוצר הקודם, יובל שטייניץ, בהמשך לדו"ח טרכטנברגבוועדה חברים גם יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ופרידה ישראלי ממינהל הכנסות המדינה. בדו"ח טרכטנברג נקבע כי יש לטפל בתופעה לפיה עצמאים ושכירים מקימים חברות, עורכים תכנון מס וחוסכים מיסים. 

שיטת המיסוי הדו-שלבי ועקרון השקילות המייסוית בין מיסוי פעילותם הישירה של יחידים לבין מיסוי יחידים הפועלים באמצעות תאגידים הינן מאבני היסוד של שיטת המס בישראל. התופעה של הקמת תאגיד בעיקר משיקולי חסכון במס, בדרך של צבירת רווחים ואי חלוקת דיבידנדים אינה תופעה ראויה וצודקת, לדעת חברי הוועדה. 

צוות חברות ארנק מסביר כי צבירה של רווחים ללא הצדקה כלכלית גורמת לדחייה משמעותית של תקבולי מסים ומכריחה את הממשלה להעלות מסים אחרים המאטים את הפעילות הכלכלית במשק. עם זאת, אין מטרת המלצות הצוות לבטל את חופש ההתאגדות והיכולת לפעול תחת תאגיד משפטי כזה או אחר, אלא לשפר את הקצאת המקורות במשק ו לצמצם את התמריץ המיסוי לפעילות באמצעות תאגידים במקרים בהם הפעילות באמצעות חברות מקורה בעיקר ברצון להפחתת מס. 

תקציר ההמלצות

צוות חברות ארנק ערך מיפוי לסוגי חברות הארנק וחברות ההחזקה (להלן "חברות הארנק") על פי סוג הפעילות ומבנה הבעלות ומציע בהתאם את אופי הטיפול בכל אחד מהסוגים של חברות הארנק. צוות חברות ארנק בחן מספר מודלים להתמודדות עם סוגיית חברות הארנק, ולאחר מספר רב של דיונים, גיבש את המודל המשולב הכולל את המרכיבים הבאים: 

1. חברת נושאי משרה או חברת שכירים – מיסוי באופן שוטף של בעל המניות נותן השרות של נושא המשרה בפועל ו/או בעל המניות שמתקיימים לגביו מבחני יחסי עובד מעביד (בפן המהותי) עם החברה מקבלת השירותים, האמור יחול בגין הכנסות החברה שמקורן בפעילותיו אלו (להלן: "הכנסות חברת נושאי משרה /חברת שכירים.") (קרי, השקפת החברה לצורכי מס בגין הכנסות אלה עד רמת היחיד). 

חברת נושאי משרה או חברת שכירים תוגדר כ- (1) חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה (חברה בשליטה של 5 בני אדם לכל היותר ואיננה בת חברה או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה) שאינה חברה משפחתית  או חברת בית, ו- (2) הכנסתה כולה או חלקה בשנת המס נובעת מפעילות של בעל מניות בה כנושא משרה בפועל בחבר בני אדם אחר (דירקטור, מנכ"ל, מנהל עסקים כללי וכו'), או חברה שמתקיימים יחסי עובד מעביד בין בעל המניות בה, לבין מקבל השירותים, בפן המהותי (מבחן ההשתלבות, הפיקוח וכדו'). 

2. חברת חיץ - חיוב במס באופן שוטף כדיבידנד ליחידים, של 50% מהכנסה החייבת לאחר מס וההכנסה הפטורה של חברות החיץ שמקורן בהכנסה פסיבית. 

חברת חיץ תוגדר כ – (1) חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה (חברה בשליטה של 5 בני אדם לכל היותר ואיננה בת חברה או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה) שאינה חברה משפחתית או חברת בית, ו – (2) לפחות מחצית מהכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית ("מבחן ההכנסות"). לעניין מבחן ההכנסות לא יובאו בחשבון לא במונה ולא במכנה הכנסות החברה שמקורן ברווח הון (למעט רווח הון ממכירת מניות עד לגובה הרווחים הראויים לחלוקה, ולגבי בעל מניות מהותי בלבד) או בשבח מקרקעין. 

3. חברה צוברת - חיוב כלל החברות למעט חברת חיץ, שהינן בעלות רווחיות עודפת, במס שנתי בשיעור של 1% מסך הרווחים העודפים המצטברים. כ"רווחים עודפים" יחשבו רווחי החברה (למעט רווחים שמקורם בהכנסות חברת נושאי משרה /חברת שכירים) לאחר מס, העולים על 25% מסך הכנסותיה, אשר לא חולקו כדיבידנד. המס משקף למעשה את "מחיר" ההון שהועמד לרשות החברה, בשל העדר מיסוי הדיבידנד, והוא יחויב מדי שנה, כל עוד לא חולקו הרווחים העודפים. 

חברה צוברת תוגדר כ – (1) חברה תושבת ישראל שאינה חברת חיץ, ולגבי חברת נושאי משרה / חברת שכירים ביחס להכנסותיה שאינן הכנסות חברת נושאי משרה /חברת שכירים, ו – (2) לחברה "רווח עודף מצטבר", בהתאם לכללים שייקבעו. 

סעיף 77 לפקודת מס הכנסה

צוות חברות ארנק ממליץ לתקן ופישוט סעיף 77 לפקודה המעניק סמכות לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו לצרכי מס ולחייבם בהתאם. 

משיכות בעלי מניות

צוות חברות ארנק ממליץ שמשיכת בעל מניות מחברה שבבעלותו שלא הוחזרה לחברה תוך 3 חודשים תחשב כמשכורת או דיבידנד, לפי העניין. 

חברת משלח יד

לאור הקושי במתיחת קו הגבול בין חברות משלח יד אשר השיקול העיקרי להקמתן אינו שיקול של חסכון במס, לבין חברות אשר השיקול האמור הינו שיקול מכריע בהקמתן, ממליץ הצוות לטפל בחברות אלו באמצעות שאר המלצות הצוות, ובעתיד עם הצטברות הניסיון בנושא תיערך בחינה נוספת בקטגוריה זו. 


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

 

 

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט