אמנת המס בין ישראל לוייטנאם  

הכנסה|אמנה|מסים|תושב|פטור|מדינה|אדם 

להלן נוסח אמנת המס ישראל לוייטנאם כולל הפנייה למקורות נוספים.

להרחבה בנושא ההוראות החדשות באמנה, ראו: תקציר אמנת מס ישראל לוייטנאם
להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

כללי

אמנת המס ישראל לוייטנאם או בשמה המלא: "הסכם בין ממשלת הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון", נחתמה ביום 4.8.09, תהליך אשרורה הושלם ב-24.12.09 והיא בתוקף מיום 1.1.2010.  האמנה פורסמה בכתבי אמנה 1567, כרך 59. 

נוסח האמנה

ממשלת הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם וממשלת מדינת ישראל, ברצותן לעשות הסכם למניעת כפל מס ולמניעת התחמקות ממסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

 

סעיף 1: בני אדם נדונים

 

הסכם זה יחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

 

סעיף 2: המסים הנידונים

 

1.    הסכם זה יחול על מסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת, ללא התחשבות בדרכי הטלתם. 

2.    יראו כמסים על הכנסה ועל הון את כל המסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון, או על חלקים מההכנסה או מההון, לרבות מסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מסים על הסכומים הכוללים של השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מסים על עליית ערך של נכסים. 

3.    המסים הקיימים שעליהם יחול הסכם זה הם בעיקר: 

א)    בווייטנאם:

(i)    מס ההכנסה האישי; וכן

(ii)   מס ההכנסה העסקי;

(להלן: "מס וייטנאמי"). 

ב)    בישראל:

(i)    מס הכנסה ומס חברות (לרבות מס על רווחי הון); וכן

(ii)   המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין.

(להלן: "מס ישראלי"). 

4.    הסכם זה יחול גם על מסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת הסכם זה, בנוסף למסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המסים הנוגעים אליהן.

 

סעיף 3: הגדרות כלליות

 

1.    למטרות הסכם זה, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר: 

(א)   המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם ומדינת ישראל, לפי ההקשר; 

(ב)   המונח "וייטנאם" פירושו הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם; 

(ג)    המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל; 

(ד)   המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר; 

(ה)   המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או כל ישות הנחשבת כתאגיד לצורכי מס; 

(ו)    המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת; 

(ז)    המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם של מדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס כאמור מופעלים אך ורק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת; 

(ח)   המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(i)    בווייטנאם: שר האוצר או נציגו המוסמך;

(ii)   בישראל: שר האוצר או נציגו המוסמך; 

(ט)   המונח "אזרח" פירושו:

(i)    כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(ii)   כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת. 

2.    מבחינת יישום הוראות הסכם זה בכל עת על ידי מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו באותה עת לפי דיני אותה מדינה למטרות המסים שההסכם חל עליהם, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר, ותינתן עדיפות לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בדיני המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

 

סעיף 4: תושב

 

1.    למטרות הסכם זה, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה חייב בה במס מטעמי מקום מגוריו, מקום מושבו, מקום רישומו, מקום התאגדותו, מקום הניהול שלו או כל מבחן אחר כיוצא באלה, אולם מונח זה אינו כולל אדם החייב במס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה. 

2.    מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א)   יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים); 

(ב)   אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע; 

(ג)    אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות או אם לא עומד לרשותו בית קבע באף אחת מהמדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור; 

(ד)   אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה; 

(ה)   אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית. 

3.    מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי שלו.

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

 

סעיף 5: מוסד קבע

 

1.    למטרות הסכם זה, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם. 

2.    המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א)   מקום הנהלה;

(ב)   סניף;

(ג)    משרד;

(ד)   בית חרושת;

(ה)   בית מלאכה; וכן

(ו)    מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקה של משאבים טבעיים;

(ז)    מחסן; וכן

(ח)   מבנה התקנה, או ציוד המשמש לחיפוש אחר משאבים טבעיים.

 

3.    המונח "מוסד קבע" כולל גם: 

(א)   אתר בנייה, פרויקט בנייה, התקנה או הרכבה, או פעילויות פיקוח הקשורות אליהם, אבל רק מקום שאתר, פרויקט או פעילויות כאמור נמשכים יותר משישה חודשים; 

(ב)   מתן שירותים, כולל שירותי ייעוץ, על ידי מיזם באמצעות עובדים או כוח אדם אחר שהמיזם מעסיק למטרה זו, אבל רק מקום שפעילויות שזה טיבן נמשכות (באותו פרק זמן או בפרק זמן קשור) במדינה לפרק זמן או פרקי זמן מצטברים של יותר משישה חודשים בכל תקופה של 12 חודשים. 

4.    על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" ייראה כאילו אינו כולל: 

(א)   שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב)   החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון או תצוגה;

(ג)    החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

(ו)    החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר. 

5.    על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 7 חל עליו - פועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אם לאדם האמור: 

(א)   יש סמכות באותה מדינה לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, אלא אם כן פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה הנזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק; או 

(ב)   אין סמכות כאמור, אבל הוא מחזיק דרך קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה מלאי של טובין או סחורה שמהם הוא מוסר בקביעות טובין או סחורה מטעם המיזם. 

6.    מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם. אולם כאשר פעילויותיו של הסוכן האמור מוקדשות באופן מלא או כמעט מלא מטעם אותו מיזם, והוטלו או נקבעו בין אותו מיזם לבין הסוכן ביחסיהם המסחריים והפיננסיים תנאים השונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הוא לא ייראה כסוכן בעל מעמד עצמאי כמשמעותו בס"ק זה. 

7.    העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידה, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס.

 

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

 

1.    הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת. 

2.    למונח "מקרקעין" תהיה המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. המונח יכלול בכל מקרה נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין. 

3.    הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת. 

4.    הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

 

סעיף 7: רווחי עסקים

 

1.    רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע. 

2.    בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו. 

3.    בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכוין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר. 

4.    במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה. 

5.    לא ייוחסו רווחי עסקים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם. 

6.    לעניין הס"ק הקודמים, ייקבע ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם כן יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת. 

7.    מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של הסכם זה, כי אז לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

 

סעיף 8: ספנות והובלה אווירית

 

1.    רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי. 

2.    אם מקום הניהול האפקטיבי של מיזם ספנות הוא על ספינה או אוניה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של הספינה או האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה. 

3.    הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

 

סעיף 9: מיזמים משולבים

 

1.    מקום

 

(א)   שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

(ב)   שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם. 

2.    מקום שמדינה מתקשרת כולל ברווחי מיזם של אותה מדינה - וממסה בהתאם - רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת האחרת במס באותה מדינה מתקשרת, והרווחים שנכללו כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה לו היו התנאים בין שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים, כי אז אותה מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה אם נראה לה שהתאמה זו מוצדקת. בקביעת התאמה כאמור, תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של הסכם זה, והרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו לפי הצורך.

 

סעיף 10: דיבידנדים

 

1.    דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. 

2.    אולם ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם כן בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים. 

ס"ק זה לא ישפיע על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים. 

3.    המונח "דיבידנדים" כמשמעותו בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות או זכויות אחרות, שאינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מסים כהכנסה ממניות, לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה. 

4.    הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין. 

5.    מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה, אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחיה הבלתי מחולקים של החברה, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

 

סעיף 11: ריבית

 

1.    ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת. 

2.    אולם ניתן לחייב ריבית כאמור במס במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת ובהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית. 

3.    על אף הוראות ס"ק 2, ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת תהיה פטורה ממס באותה מדינה אם היא משתלמת: 

(א)   לממשלת המדינה המתקשרת האחרת או לבנק המרכזי שלה, בזיקה להלוואה, תביעת-חוב או אשראי כלשהם שהעניק גוף כלשהו כאמור;

(ב)   בזיקה להלוואה, תביעת-חוב או אשראי שהוענקו או בוטחו על ידי מוסד לביטוח או למימון עיסקאות סחר בינלאומי הנמצא בבעלות מלאה של המדינה המתקשרת האחרת או של ממשלת המדינה המקשרת האחרת, לפי המקרה. 

4.    המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי החוב או איגרות החוב האמורים. מונח זה לא יכלול תשלומים נוספים הנובעים ממכירה באשראי של סחורה כלשהי או ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי וקנסות המוטלים בשל איחור בתשלום. 

5.    הוראות ס"ק 1, 2 ו-3 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין. 

6.    יראו ריבית כאילו מקורה במדינה מתקשרת, כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו מקורה במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע. 

7.    מקום שמטעמי יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בהתייחס לתביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיו האחרות של הסכם זה.

 

סעיף 12: תמלוגים ותשלומים על שירותים טכניים

 

1.    תמלוגים ותשלומים טכניים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. 

2.    אולם, ניתן לחייב תמלוגים ותשלומים טכניים כאמור במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים או לתשלומים הטכניים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על:

א)    במקרה של תשלומים טכניים, 7.5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים;

ב)    במקרה של תמלוגים:

(i)    5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים ביחס לתשלום מכל סוג שהתקבל בתמורה לשימוש, או הזכות לשימוש, בכל פטנט, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה סודית, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או במידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי;

(ii)   15 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים בכל המקרים האחרים. 

3.    א)    המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, או סרטים או קלטות המשמשים לשידור ברדיו או בטלוויזיה, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה סודית, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או במידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי. 

ב)    המונח "תשלומים טכניים" כמשמעותו בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג לכל אדם, שאינו שכיר של האדם המבצע את התשלומים, בתמורה לכל שירות שטיבו טכני, ניהולי או ייעוצי אבל לא כולל תשלומים על שירותים המפורטים בסעיף 14. 

4.    הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים או לתשלומים הטכניים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים או של התשלומים הטכניים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים או התשלומים הטכניים קשורים בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכול לפי העניין. 

5.    יראו תמלוגים כאילו מקורם במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים או התשלומים הטכניים, בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים או את התשלומים הטכניים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים או התשלומים הטכניים, יראו את התמלוגים או התשלומים הטכניים כאילו מקורם במדינה מתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע. 

6.    מקום שבשל יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר כלשהו, עולה סכום התמלוגים או התשלומים הטכניים על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיו האחרות של הסכם זה.

 

סעיף 13: רווחי הון

 

1.    רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין הנזכרים בסעיף 6והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. 

2.    רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות דומות בחברה אשר נכסיה כוללים, במישרין או בעקיפין, בעיקר מקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת. 

3.    רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת. 

4.    רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית על ידי מיזם של צד מתקשר או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה מתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם. 

5.    רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3 ו-4, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושבה, אם אותו תושב הוא בעל הזכות שביושר לרווחי ההון האמורים.

 

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

 

1.    הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, למעט בנסיבות הבאות, כאשר ניתן לחייב הכנסה כאמור במס גם במדינה האחרת: 

א)    אם יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו; במקרה זה, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת רק את אותו חלק מההכנסה שניתן לייחס לאותו בסיס קבוע; או

ב)    אם שהותו במדינה המתקשרת האחרת היא לפרק זמן או לפרקי זמן שאורכם המצטבר הוא 183 ימים או יותר בשנת המס הנוגעת בדבר; במקרה זה, רק את חלק ההכנסה שנצמח מפעילויותיו שבוצעו באותה מדינה אחרת ניתן לחייב במס באותה מדינה. 

2.    המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

 

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

 

1.    בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת. 

2.    על אף הוראות ס"ק 1, גמול שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם: 

(א)   המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בשנת המס שבה מדובר; וכן

(ב)   הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת;

(ג)    בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת. 

3.    על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול הנצמח ביחס לעבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית על ידי מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם.

 

 

סעיף 16: שכר דירקטורים

 

שכר דירקטורים ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר הדירקטוריון של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

 

סעיף 17: אמנים וספורטאים

 

1.    על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת. 

2.    מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי. 

3.    הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות המבוצעות במדינה מתקשרת על ידי אמן או ספורטאי, אם הביקור באותה מדינה נתמך, כולו או בחלקו העיקרי, על ידי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן או על ידי ממשלה של אחת המדינות המתקשרות או על ידי שתי הממשלות של המדינות המתקשרות או על ידי קרנות ציבוריות של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן, או על ידי מוסד המוכר על ידי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן כמוסד ללא כוונת רווח. במקרה כאמור, תהיה ההכנסה חייבת במס רק במדינה המתקשרת שבה האמן או הספורטאי הוא תושב.

 

סעיף 18: קיצבאות

 

1.    בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 19, קצבאות וגמול דומה אחר המשולמים לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. 

2.    על אף הוראות ס"ק 1, קיצבאות ותשלומים אחרים ששולמו בכפוף לחקיקה לביטוח סוציאלי של מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

 

סעיף 19: שירות ממשלתי

 

1.    (א)   משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה, ששולמו בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או רשות, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. 

(ב)   ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(i)    אזרח של אותה מדינה; או

(ii)   לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2.    (א)   על אף הוראות ס"ק 1, קיצבאות וגמול דומה אחר המשתלמות על ידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה. 

(ב)   ואולם ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה אחרת. 

3.    הוראות סעיפים 15, 16, 17 ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או רשות מקומית שלה.

 

סעיף 20: סטודנטים וחניכים

 

1.    תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה הנזכרת ראשונה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה. 

2.    על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, גמול על שירותים שנתן סטודנט או חניך בעסק במדינה מתקשרת לא יהיה חייב במס באותה מדינה עד לסכום של 1,000 דולרים של ארה"ב, ובלבד ששירותים כאמור קשורים ללימודיו או להכשרתו.
 

סעיף 21: מורים, פרופסורים וחוקרים

 

1.    אדם שהנו, או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת, תושב המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למטרה העיקרית של הוראה, מתן הרצאות או עריכת מחקר באוניברסיטה, במכללה, בבית ספר או במוסד חינוכי או במוסד מחקר מדעי המאושר על ידי ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לפרק זמן של שנתיים מתאריך הגעתו הראשונה למדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, ביחס לגמול על הוראה, הרצאות או מחקר כאמור. 

2.    סעיף זה יחול על הכנסה ממחקר רק אם מחקר כאמור מתבצע על ידי יחיד לטובת הציבור ולא בעיקר לתועלתם של אדם פרטי או בני אדם פרטיים אחרים.

 

סעיף 22: הכנסה אחרת

 

1.    פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של הסכם זה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. 

2.    הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בס"ק 2 לסעיף  6, אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו מוסד קבע או בסיס קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, לפי העניין. 

3.    על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת שלא טופלו בסעיפים הקודמים של הסכם זה והנצמחים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס גם באותה מדינה אחרת.

 

סעיף 23: הון

 

1.    הון המיוצג על ידי מקרקעין הנזכרים בסעיף 6, שהנם בבעלותו של תושב מדינה מתקשרת והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת. 

2.    הון המיוצג על ידי מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת. 

3.    הון המיוצג על ידי ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ועל ידי מטלטלין השייכים להפעלת ספינות, וכלי טיס כאמור, יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם. 

4.    כל הרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים מס רק באותה מדינה.

 

סעיף 24: ביטול מסי כפל

 

1.    בוויטנאם, מסי כפל יבוטלו כלהלן: 

מקום שתושב וייטנאם מפיק הכנסה או רווחים אשר לפי דיני ישראל ובהתאם להסכם זה ניתן לחייבם במס בישראל, וייטנאם תתיר כזיכוי כנגד המס שלה על הכנסה או רווחים סכום השווה לסכום המס ששולם בישראל. אולם סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס הווייטנאמי על אותם הכנסה או רווחים המחושב בהתאם לחוקי המיסוי ולתקנות של וייטנאם. 

2.    בישראל, מסי כפל יבוטלו כלהלן: 

(א)   מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה או הוא בעל הון אשר, בהתאם להוראות הסכם זה, ניתן לחייב במס בוייטנאם, תתיר ישראל (בכפוף לדיני ישראל בנוגע להתרת זיכוי על מסי חוץ, אשר לא ישפיעו על העיקרון הכללי הכלול בס"ק זה) כניכוי מהמס על ההכנסה או על ההון של אותו תושב, סכום השווה למס ההכנסה או מס ההון ששולם בוייטנאם. 

אולם בכל מקרה, ניכוי כאמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה או מס ההון, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה או להון שניתן לחייב במס בווייטנאם. 

(ב)   למטרות תת-ס"ק 2(א) לסעיף זה, מס ההכנסה ששילם בווייטנאם תושב ישראל ביחס לרווחים שצבר מוסד קבע הנמצא בווייטנאם ייראה ככולל כל סכום מס שהיה חייב בתשלום כמס וייטנאמי לכל שנה למעט פטור או הנחה במס המוענקים לגבי אותה שנה או כל חלק ממנה כתוצאה מיישום הוראות החוק הווייטנאמי המיועדות לתת תמריצי מס לזמן מוגבל לקידום השקעות זרות למטרות פיתוח. 

(ג)    למטרות תת-ס"ק 2(א) לסעיף זה, המס ששולם בווייטנאם על דיבידנדים שס"ק 2 לסעיף 10 חל עליהם, על ריבית שס"ק 2 לסעיף 11 חל עליה ועל תמלוגים ותשלומים טכניים שס"ק 2 לסעיף 12 חל עליהם, ייראה כאילו שיעורו הוא השיעור המפורט בס"ק 2 לסעיף 10 או בס"ק 2 לסעיף 11 או בס"ק 2 לסעיף 12. 

3.    מקום שבהתאם להוראה כלשהי של ההסכם, הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת פטורה ממס באותה מדינה, אותה מדינה רשאית, אף על פי כן, בחישוב סכום המס על ההכנסה הנותרת של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה הפטורה. 

4.    כאשר הדיבידנדים משולמים על ידי חברה שהיא תושבת אחת המדינות המתקשרות לחברה שהיא תושבת הצד המתקשר האחר, ובבעלותה לא פחות מ-25 אחוזים מהון המניות של החברה המשלמת את הדיבידנדים, הזיכוי הנזכר בס"ק 1 ו-2 יביא בחשבון את המס של המדינה הנזכרת ראשונה ששולם ע"י אותה חברה ביחס להכנסתה שממנה חולקו הדיבידנדים. 

5.    הוראות תת-ס"ק ב) ו-ג) לס"ק 2 לסעיף זה יחולו רק לפרק זמן של 10 שנים אחרי תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה.

 

סעיף 25: אי-אפליה

 

1.    אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מס או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות. 

2.    המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. 

3.    למעט מקום שחלות הוראות ס"ק 1 לסעיף 9, ס"ק 8 לסעיף 11 או ס"ק 6 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת ההון החייב במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, יהיה בר ניכוי לפי אותם התנאים שהיו נזקפים לתושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה. 

4.    מיזם של מדינה מתקשרת, שהבעלות או השליטה על הונו נתונים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, בידי תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה לכל מיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי שהם שונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים או עשויים להיות כפופים להם. 

5.    אין בסעיף זה דבר שיתפרש כמחייב צד מתקשר להעניק ליחידים שאינם תושבי אותה מדינה קצבאות אישיות, הקלות והנחות כלשהן למטרות מס המוענקות ליחידים שהם תושבי אותה מדינה.

 6.    הוראות סעיף זה יחולו רק על המסים שהם נושא הסכם זה.

 

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

 

1.    מקום שאדם שהוא תושב מדינה מתקשרת סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להסכם זה, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מההודעה הראשונה על הפעולה שתוצאתה הייתה מיסוי שלא בהתאם להוראות ההסכם. 

2.    הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע מיסוי שלא בהתאם להסכם. כל הסכם שיושג ייושם על אף כל מגבלת זמן שבדין הפנימי של המדינות המתקשרות. 

3.    הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פרשנותו או החלתו של ההסכם. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת כפל מס במקרים שלגביהם אין הוראה בהסכם זה. 

4.    הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כמשמעותו בס"ק הקודמים.

 

סעיף 27: חילופי מידע

 

1.    הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראות הסכם זה או החוקים הפנימיים הדנים במסים המכוסים על ידי הסכם זה, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו סותר את ההסכם, בעיקר במניעת הונאה או השתמטות ממסים כאמור. חילופי המידע אינם מוגבלים על ידי סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת, יראו אותו כסודי באותה מידה כמידע שהושג לפי דיניה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנדונים בהסכם זה, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם יהיו רשאים לחשוף את המידע בהליכים ציבוריים של בית משפט או בהחלטות שיפוטיות. הרשויות המוסמכות, בהתייעצויות, יפתחו תנאים מתאימים בנוגע לעניינים שביחס אליהם יתקיימו חילופי מידע כאמור, כולל, מקום שמתאים, חילופי מידע בנוגע להתחמקות ממסים. 

2.    בשום מקרה אין לפרש את הוראות ס"ק 1 כמטילות על מדינה מתקשרת את ההתחייבות: 

(א)   לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לחוקים ולנוהג המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב)   לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג)    לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה למדיניות הציבורית.

 

סעיף 28: הגבלת הטבות

 

1.    על אף הוראותיו של כל סעיף אחר בהסכם זה, תושב מדינה מתקשרת לא יקבל את ההטבה שבהפחתה כלשהי או בפטור כלשהו ממס לפי הוראות הסכם זה מהמדינה המתקשרת האחרת אם המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות של תושב כאמור או אדם הקשור לתושב כאמור הייתה לקבל את ההטבות שבהסכם. 

2.    הסכם זה לא ימנע ממדינה מתקשרת להחיל את הדין הפנימי שלה על מניעת התחמקות ממס או השתמטות ממס. 

3.    ההטבות לפי הסכם זה לא יוענקו לאדם שאינו בעל הזכות שביושר על פריט ההכנסה.

 

סעיף 29: חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות

 

אין בהסכם זה דבר שיפגע בזכויות הפיסקליות של חברי משלחות דיפלומטיות ונציגויות קונסולריות לפי הכללים הכלליים של המשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

 

סעיף 30: כניסה לתוקף

 

הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך המאוחרת מבין ההודעות בכתב, בצינורות הדיפלומטיים, המאשרות את השלמת ההליכים הנדרשים לכניסתו של הסכם זה לתוקף על ידי המדינות המתקשרות, ולהוראותיו יהיה תוקף: 

(א)   בזיקה למסים המנוכים במקור, על הכנסה הנצמחת ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנס ההסכם לתוקף, או אחרי יום זה;

(ב)   בזיקה למסים אחרים על הכנסה ועל הון, על מסים שאפשר לחייב בהם ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה נכנס ההסכם לתוקף, או אחרי יום זה.

 

סעיף 31: סיום

 

הסכם זה יישאר בתוקף עד שאחת המדינות המתקשרות תביא אותו לידי סיום. כל מדינה מתקשרת רשאית להביא את ההסכם לידי סיום, בצינורות דיפלומטיים, על ידי מתן הודעה בכתב על סיום למדינה המתקשרת האחרת שישה חודשים לפחות לפני תום כל שנת לוח המתחילה אחרי תום חמש שנים מתאריך כניסתו של ההסכם לתוקף. במקרה כאמור, יחדל ההסכם להיות בתוקף: 

(א)   בזיקה למסים המנוכים במקור, על הכנסה הנצמחת החל מהיום הראשון בחודש ינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה על סיום כאמור;

(ב)   בזיקה למסים אחרים על הכנסה ועל הון, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי השנה שבה ניתנה הודעה על סיום כאמור. 

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, חתמו על הסכם זה. 

נעשה בהנוי ביום ה-4 בחודש אוגוסט בשנת 2009, שהוא יום שלישי, י"ד באב התשס"ט, בשני נוסחי מקור כל אחד בשפות וייטנאמית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדל כלשהו בפרשנות הוראות הסכם זה, יכריע הנוסח האנגלי.

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים