אמנת מס חדשה בין ישראל לוייטנאם

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2010

אמנת מס בין ישראל לוייטנאם (או בשמה הרשמי: "ממשלת הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם") נחתמה ביום 4 אוגוסט 2009, והיא נכנסה לתוקף בראשון בינואר 2010. האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנאם מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה-OECD. להלן מספר הוראות מרכזיות באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנאם:

תושבות

בשונה מאמנת המודל של ה - OECD, באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע כי במקרה של כפל תושבות של יחיד, בחינת קביעת התושבות (כללי שוברי שוויון) מתחיל במבחן מרכז האינטרסים החיוניים ולא במבחן בית הקבע (קיים גם באמנות, כדוגמת אירלנד ויפן).

מוסד קבע

בשונה מאמנת המודל של ה - OECD, באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע כי מתן שירותים (לרבות שירותי ייעוץ) במדינת המקור ייצור מוסד קבע בה, במידה שמשכם של שירותים אלה עולה על ששה חודשים בכל תקופה של שנים-עשר חודשים.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

דיבידנדים וריבית

באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע שיעור מס מקסימאלי של 10% במדינת המקור. ריבית המשתלמת לממשלת המדינה השנייה או לבנק המרכזי שלה תהיה פטורה ממס במדינת המקור. כך, גם לגבי ריבית המשתלמת על הלוואה שבוטחה ע"י חברה בבעלות מלאה של המדינה העוסקת בביטוח סיכוני סחר חוץ. אך, ראו בהמשך לגבי הוראת חסך המס באמנה.

תמלוגים

באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע שיעור מס מקסימאלי של 5% במדינת המקור לגבי תמלוגים בגין פטנט, מדגם, דוגמה, תכנית, נוסחה סודית ולגבי תמלוגים בגין שימוש בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי. תמלוגים מכל סוג אחר ימוסו במדינת המקור בשיעור של עד 15%.

תשלומים על שירותים טכניים (שירותי ניהול וייעוץ)

באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע שיעור מס מקסימאלי של 7.5% במדינת המקור.

רווח הון

באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע לגבי מכירת מקרקעין, כי תינתן זכות מיסוי מלאה וראשונה למדינה בה מצויים המקרקעין. לגבי מכירת מניות, נקבע פטור ממס במדינת המקור, אלא אם מדובר בחברה שנכסיה כוללים בעיקר מקרקעין (ייחשב כאילו נמכרו מקרקעין). ראו בהמשך ביחס לאחזקה עקיפה.

 

תכנון מס - כללי

בסעיף 24 לאמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע הוראת "חסך מס" חד-צדדית בתוקף עד ליום 31.12.2019, ולפיה חברה ישראלית תהיה זכאית לקבל בישראל זיכוי ממס כאמור גם אם בפועל לא שילמה את המס בוייטנאם (דיבידנד, ריבית או תמלוגים). הוראה זאת מאפשרת תכנון מס והפחתת המיסוי עד להעברת הרווחים לישראל.
 
תכנון מס ביחס למקרקעין
באמנת המס בין ישראל לוייטנאם נקבע כי הכלל ביחס למיסוי חברות נדל"ן יחול גם על אחזקה עקיפה. כך יוצא שמס רווחי הון עשוי לחול אם חברה ישראלית מחזיקה בחברת נדל"ן וייטנאמית באמצעות חברת אחזקות קפריסאית. עם זאת, אם חברת האחזקות הקפריסאית תחזיק גם בנדל"ן במדינות אחרות או שאין עיקר "פעילותה" החזקת נדל"ן בוייטנאם, הרי שבמקרה כזה לא אמור לחול מס רווח הון.
 
מערכת המיסוי בוייטנאם
 
להלן תיאור תמציתי של מערכת המיסוי בוייטנאם:
  • מיסוי יחידים: בוייטנאם מיושמת השיטה הפרוגרסיבית. שיעורי המס נעים בין 5% ל- 35%, בהתאם לגובה ההכנסה. עם זאת, מי שאינו תושב וייטנאם ומפיק בה הכנסה, כפוף לשיעור מס אחיד של 20%.
  • מס חברות: בחוקי המס בוייטנאם לא קיימת הגדרה לחברה. עם זאת, חברה תיחשב כתושבת וייטנאם במידה והיא התאגדה בוייטנאם. החל מינואר 2009, שיעור מס החברות הוא 25% (הופחת משיעור של 28%).
  • מס רווחי הון: מס רווחי הון נחשב כחלק מההכנסה החייבת של החברה.
  • מס ערך מוסף: שיעור מס ערך מוסף נע בין 0% ל- 10%.
  • הפסדים: ניתן לקזז עד חמש שנים קדימה. אין זכות קיזוז אחורה.
  • הטבות מס: בוייטנאם ניתנות הטבות מס שונות.
  • ניכוי מס במקור על דיבידנד: דיבידנדים המשולמים לחברה זרה אינם כפופים בעיקרון לניכוי מס במקור.
  • אמנות למניעת כפל מס: לוייטנאם כ- 50 אמנות למניעת כפל מס.
  
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
 
טואול - בניית אתרים