אמנת מס ישראל-קרואטיה
 

ניכוי מס|מדינת המקור|תושבות|הכנסה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2013 

ישראל חתמה על אמנת מס עם קרואטיה, אשר בתוקף מינואר 2008. אמנת מס ישראל קרואטיה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה-OECD והיא קובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במדינת המקור נמוכים. כמו כן, אמנת מס ישראל קרואטיה קובעת הוראות שונות כמפורט להלן. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס). 

ריבית – שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 5% לגבי ריבית המשולמת על הלוואה הניתנת על ידי בנק ול 10% בכל מקרה אחר. 

דיבידנד – שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 5% אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה ישירות ב-25% ומעלה בחברה משלמת הדיבידנדים. ניכוי מס בשיעור של 10% יתאפשר אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה ב- 10% ומעלה בחברה משלמת הדיבידנד, והדיבידנד משולם מרווחים הכפופים למס בישראל בשיעור הנמוך משיעור מס החברות בישראל. בכל מקרה אחר שיעור ניכוי המס במקור מדיבידנד מוגבל ל-15%. 

תמלוגים –שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 5%. 

רווח הון – שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 25% במכירת מניות כאשר המוכר החזיק, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו במהלך 12 החודשים שקדמו למכירה, מניות שהקנו לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה. רווח הון ממכירת מניות ש 50% ויותר מערכן נצמח ממקרקעין הממוקמים במדינה האחרת ניתן למיסוי באותה מדינה אחרת. 

מוסד קבע - אתר בניה ופרויקטים של בניה או התקנה ייחשבו למוסד קבע החייב במס במדינה בה הם ממוקמים רק אם הם קיימים למעלה מ- 12 חודשים. להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס

מבחן תושבות של יחיד – בדומה למודל ה-OECD, נקבעו באמנה מבחני שובר שוויון לקביעת מקום תושבותו של יחיד אשר נחשב כתושב של שתי המדינות (שובר השוויון הראשון הינו המדינה שבה עומד לרשותו של היחיד בית קבע – permanent home). להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

מבחן תושבות של חברה – בדומה למודל ה-OECD, נקבע באמנה כי במקרה של תושבות כפולה של חברה תיקבע התושבות לפי מקום הניהול האפקטיבי של החברה (effective management). להרחבה בנושא תושבות החברה (שליטה וניהול), ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס


אמנת מס ישראל קרואטיה
כוללת את ההוראות הבאות השונות מאמנת המודל של ה-OECD: 

הגדרת דין – בדומה לאמנת ה-OECD נקבע באמנת מס ישראל קרואטיה כי מונח שלא הוגדר במפורש באמנה יפורש בהתאם למשמעותו באותה עת לפי דיני המדינה. בהקשר זה, נקבע בפרוטוקול באמנת מס ישראל קרואטיה דנן כי לגבי ישראל, המונח "דין" כולל כללים, תקנות, הנחיות מינהליות והחלטות בתי משפט של מדינת ישראל. 

הכנסה ממקרקעין – היות והאמנה כוללת גם סעיף בדבר שירותים אישיים עצמאיים (מפורט להלן) נקבע באמנת מס ישראל קרואטיה כי ההוראה בדבר זכות המיסוי הראשונה הניתנת למדינת המקור, בקשר להכנסה ממקרקעין המצויים בתחומה, תחול גם על הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי. 

מחירי העברה – כאשר מדינה חייבה במס מיזם שלה, ורווחים אלה מוסו גם במדינה האחרת (עקב ישום מדיניות מחירי העברה) קובעת אמנת מס ישראל קרואטיה כי על מדינה זו לבצע התאמה ראויה של סכום המס שחויב בה, אם היא רואה הצדקה לכך. מטרת הוראה זו למנוע מסי כפל כלכליים על קבוצת החברות כולה. להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה (Transfer Pricing) כולל המלצות לתכנוני מס

ריבית - האמנה מעניקה פטור מניכוי מס במקור לריבית המשולמת למוכר באשראי של ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי או של סחורה. כמו כן, ניתן פטור מניכוי מס במקור לריבית המשולמת בקשר להלוואה ממשלתית (הלוואה הניתנת ע"י ממשלה, יחידות משנה מדיניות, רשויות מקומיות או הבנק המרכזי) או להלוואה שנעשתה, אושרה, נערבה או בוטחה על ידי מוסד לביטוח או מימון עסקאות בינלאומיות כלשהוא הפועל בשם המדינה. 

שירותים אישיים עצמאיים – בדומה לאמנת האו"ם, ובשונה מאמנת ה-OECD, כוללת אמנת מס ישראל קרואטיה סעיף בדבר שירותים אישיים עצמאיים. בהתאם לסעיף זה, ניתן למסות הכנסה שמפיק יחיד משירותים מקצועיים (בתחומי הרפואה, עריכת דין, ראיית חשבון, הנדסה, אדריכלות, מדע, ספרות, אמנות, חינוך והוראה) רק במדינת תושבותו של היחיד, אלא אם כן יש לו במדינה האחרת בסיס קבוע (fixed base) העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו, שאזניתן לחייב במס את ההכנסה שניתן לייחסה לאותו בסיס קבוע. בשונה מאמנת האו"ם, לא כוללת האמנה דנן הבהרה לפיה שהיה מצטברת של 183 ימים בתקופה של שנה המתחילה או מסתיימת בשנת המס נחשבת כבסיס קבוע באותה מדינה. 

יצוין סעיף ה"שירותים אישיים עצמאיים" נמחק בשנת 2000 מאמנת המודל של ה-OECD, ובהתאם לה, ממוסים הכנסות משירותים אישיים עצמאיים כאמור במסגרת סעיף רווחי העסקים הרגיל (סעיף 7), כאשר הגדרת "עסק" בסעיף 1 כוללת שירותים אלו. 

אמנים וספורטאים – האמנה מעניקה זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות אם ביקור האמן או הספורטאי ממומן בעיקרו, ישירות או בעקיפין, מקרנות ציבוריות של מדינה זו או של יחידות משנה מדיניות או רשויות מקומיות שלה. 

זיכוי בגין מס זר –שתי המדינות מיישמות לפי האמנה את שיטת הזיכוי.

סיוע בגביית מסים– האמנה אינה כוללת את סעיף הסיוע בגביית מסים הקיים במודל ה-OECD. להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס. 

בעל זכות שביושר – מובהר בפרוטוקול לאמנה כי ההטבות לפי האמנה לא יינתנו לאדם שאינו הבעלים שביושר על פריט ההכנסה הנצמח במדינה השנייה. ראו גם: חוזר מס הכנסה בעניין בעל זכות שביושר

מניעת ניצול לרעה של האמנה – עוד מובהר בפרוטוקול לאמנה מבהיר כי ישראל וקרואטיה רשאיות להחיל את הוראות הדין הפנימי שלהן לשם מניעת התחמקות ממס או הימנעות ממס.

 

ראו גם: תכנון מס להשקעות בקרואטיה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים