ניכוי מס במקור לתושב חוץ מהשקעות בישראל

הכנסות|דיבידנד|רווח הון|דמי ניכיון

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2013

יחיד תושב חוץ המבצע השקעות בישראל יהיה פטור מניכוי מס במקור במקרים מסוימים, ואילו במקרים אחרים יהיה חייב במס בישראל. תושב חוץ המעוניין ליהנות מהפטור לניכוי מס במקור, אמור לבחון את זכאותו לפטור וכן לחתום אחת לשלוש נשים על טופס 2402: "הצהרת הלקוח על היותו תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה".  

פטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ

בעיקרון, יחיד תושב חוץ יהיה פטור מניכוי מס במקור, במקרים הבאים:

 • רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל (לרבות עסקה עתידית ותעודות סל), למעט במקרים המפורטים להלן.
 • הכנסות דיבידנד מנייר ערך זר (גם אם נייר הערך נסחר בישראל).
 • הכנסות ריבית/דמי ניכיון על אג"ח שהונפקה על ידי חברה שאינה תושבת ישראל.
 • הכנסות ריבית/דמי נכיון על אג"ח הנסחרות בישראל שהנפיקה חברה תושבת ישראל.
 • הכנסות ריבית /דמי ניכיון על אג"ח מדינת ישראל בחו"ל.
 • הכנסות ריבית/דמי ניכיון על מק"מ ואג"ח מדינה שמועד פדיונם עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם, והרשומים למסחר בבורסה בישראל.
 • רווח הון מפדיון/מכירת יחידה ורווחים שחילקה קרן נאמנות פטורה להשקעות חוץ או קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ. 

חובת ניכוי מס במקור לתושב חוץ
יחיד תושב חוץ לא יהיה פטור מניכוי מס במקור, במקרים הבאים:

 • הכנסות דיבידנד על ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסה.
 • הכנסות ריבית/דמי ניכיון על מק"מ ואג"ח מדינה שמועד פדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם.
 • הכנסות מריבית בפיקדון שקלי או תוכנית חיסכון.
 • הכנסות ריבית /דמי ניכיון על אג"ח מדינה צמודות שנסחרים בבורסה בת"א ושהונפקו לפני 08/05/2000.
 • רווח הון ממכירת מק"מ ואג"ח מדינה שמועד פדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם.
 • רווח הון מעסקה עתידית, שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין אגרת חוב או מלווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושמועד פדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם.
 • רווח הון מפדיון/מכירת יחידה ורווחים שחילקה קרן נאמנות פטורה.
 • הכנסות ריבית/דמי ניכיון בגין אג"ח שהונפק ע"י חברות תושבות ישראל בחו"ל (למעט חריגים).

ראו גם: מדריך למיסוי תושבי חוץ 

להרחבה בנושא ניכוי מס במקור לתושבי חוץ, ראו: מדריך ניכוי מס במקור בהעברת כסף לתושב חוץ.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך על פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו על פיו, שכן הרשימה אינה מלאה ו/או אינה מעודכנת.

 

טואול - בניית אתרים