פטור ממס רווחי הון - סעיף 97 (ב3)

תושב חוץ|תושב חוזר|עולה חדש|מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2012

סעיף 97 (ב3) קובע פטור ממס לתושב חוץ, וגם ביחס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק בשינויים המחייבים, על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או במכירת זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ אשר עיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל, אם עמד בתנאים המפורטים להלן.

סעיף 97 (ב3) לפקודת מס הכנסה חוקק במסגרת תיקון מס' 147 לפקודה, ותוקן במסגרת תיקון מס' 169 לפקודה אשר תחולתו החל מיום 1 בינואר 2009.

להרחבה בנושא הפטורים במס לתושבים זרים, ראו:

· מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים

· פטור ממס רווחי הון לתושבי חוץ

התנאים לקבלת הפטור

תושב חוץ פטור ממס רווחי הון בהתאם לסעיף 97 (ב3) לפקודת מס הכנסה, בתנאים הבאים:

  • רווח ההון אינו במפעל קבע שלו בישראל. מדובר בדרישה אשר עשויה להיות בעייתית במקרים רבים, ולפיכך מומלץ בכל מקרה להסתמך על חוות דעת משפטית בעניין זה.
  • רכישת נייר הערך לא הייתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה2 לפקודה, או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין.
  • נייר הערך לא נסחר בבורסה בישראל במועד המכירה.
  • הפטור לא יחול במכירת נייר ערך של חברה אשרביום רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שהיא מחזיקה, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין.

עולה חדש ותושב חוזר ותיק

הוראות סעיף 97 (ב3) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על יחיד תושב ישראל אשר היה תושב חוץ במועד רכישתו של נייר הערך, אם התקיימו בו הוראות הפטור, ויחולו לעניין רווח ההון הוראות הפטור לעולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק כאילו נייר הערך היה נכס אשר היה לו מחוץ לישראל לפני היותו לתושב ישראל.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים