הטבות במס לחברות למסחר בינלאומי

הטבות מס|סעיף 53|בעלי מניות

בהתאם לתזכיר חוק אשר פורסם בחודש נובמבר 2012, מוצע לתקן את סעיף 53 בפרק שביעי 2 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, (להלן - חוק עידוד), הקובע הטבות במס לחברות למסחר בינלאומי ולבעלי מניותיהן.

סעיף 53 שבפרק האמור קובע:

"הטבות לחברה ולבעלי מניותיה

53ו. שר האוצר רשאי, על פי המלצת המינהלה, לפטור ממס, כולו או מקצתו-

(1)הכנסתה של חברה למסחר בינלאומי, שמקורה במסחר בינלאומישרואים אותה כמופקת בישראל רק לפי סעיף5(1) לפקודה; פטור זה יכול להינתן לתקופה שלא תעלה על 10 שנים משנת המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת;

(2)דיבידנד שחולק לתושב חוץ על ידי חברה למסחר בינלאומי מתוך הכנסה שניתן עליה פטור לפי פסקה (1); כללה הכנסתה של החברה גם הכנסה אחרת, יחול הפטור רק על אותו חלק מהדיבידנד ששיעורו כיחס הכנסתה של החברה ממסחר בינלאומי לכלל הכנסתה; פטור זה יכול להינתן לתקופה שלא תעלה על 20 שנה משנת המס הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת."

"חברה למסחר בינלאומי" מוגדרת בסעיף ההגדרות שבפרק שביעי 2 כ"חברה הרשומה בישראל כחברה נכרית, ואשר כל עיסוקה הוא במסחר בינלאומי."

"מסחר בינלאומי" מוגדר בסעיף האמור כ"מסחר המתנהל כולו מחוץ לישראל ואינו כולל יצוא מישראל או יבוא אליה."

סעיף53ז שבפרק האמור קובע:

"פטור ממס רווח הון

53ז. משניתן פטור לפי סעיף53ו יהיה גם ריווח הון פטור ממס אם-

(1) הוא נבע לחבר ממכירת נכסים שמחוץ לישראל בתקופת הפטור שניתן לגבי הכנסת החברה;

(2) הוא נבע לתושב חוץ ממכירת מניות בחברה בתקופת הפטור שניתן לגבי הדיבידנד."

בדברי ההסבר נאמר כי סעיף 5(1)לפקודת מס הכנסה בוטל בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'132), התשס"ב-2002, (ס"ח התשס"ב, עמ' 770), בתחילה מ-1 בינואר 2003, ולפיכך אין משמעות לפרק שביעי 2 לחוק עידוד ולפיכך מוצע לבטלו.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

טואול - בניית אתרים