תשלום מס על הכנסות מחו"ל

הכנסת חוץ|מסי חוץ|שיעור המס|זיכוי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ספטמבר 2010

יחיד שהיו לו הכנסות חוץ, כמוגדר להלן, בשנת מס מסוימת, אמור לשלם מס בדרך של תשלום מקדמה שנתית עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחריה, זאת בהתאם לתקנות מס הכנסה המפורטות בהמשך.

להלן ההוראות המרכזיות מתוך תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004, אשר פורסמו ביום ג' בסיון התשס"ד (23 במאי 2004), לרבות הפניות למקורות נוספים.

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"הכנסת חוץ" - כל אחד מאלה:

(1) הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל (ראו: כללי מקור בדיני המס), שהיא חלק ממחזור עסקאות לפי סעיף 175(ב) לפקודה, ושהתקיימו בה שני אלה:

(א) לא נוכה ממנה מלוא המס לפי סעיפים 161 או 164 לפקודה;

(ב) חלו עליה שיעורי המס לפי אחד מהסעיפים 122א, 124ב, 125ב אם אינה הכנסה לפי סעיף 75ב או 125ג(ב) או (ד), לפי הענין;

(2) רווח הון במכירת נייר ערך זר או במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שלא נוכה ממנו מלוא המס לפי סעיף 164 לפקודה;

"יחיד" - למעט כל אחד מאלה:

(1) מי שחלות עליו הוראות תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982;

(2) מי שהיה לראשונה לתושב ישראל, או תושב חוזר, כמשמעותם בסעיף 14 לפקודה, ובלבד שכל הכנסות החוץ שלו באותה שנת מס פטורות ממס;

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

"מסי חוץ" - הגדרתם בסעיף 199 לפקודה;

"שיעור המס החל" - שיעור המס החל על הכנסת חוץ מסוימת, לפי הוראת הפקודה. 

מקדמה מיוחדת בשל הכנסת חוץ

2. יחיד שהיו לו הכנסות חוץ שאינן פטורות ממס בישראל, ישלם בשלהן מקדמה שנתית עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחריה.

חישוב המקדמה

3. המקדמה תחושב על ידי היחיד על בסיס הכפלת הכנסת החוץ בשיעור המס החל; ואולם בהכנסת חוץ שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודה, רשאי היחיד לנכות מהכנסת החוץ שעליה חלות הוראות אותו סעיף, את הוצאות הפחת לפי הוראות הפקודה ואת הניכוי בשל פחת לפי הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, כאמור באותו סעיף ובהכנסת חוץ שחלות עליה הוראות סעיף 124ב לפקודה, רשאי הוא להפחית את ההכנסה הפטורה לפי סעיף 9(28) לפקודה ולנכות את ההוצאה לפי סעיף 17(11) לפקודה.

זיכוי בשל מס זר

4. מסכום המקדמה שחושב על פי תקנה 3, יופחתו מסי החוץ ששילם היחיד בשל אותה הכנסת חוץ, למעט הכנסה שחלות עליה הוראות סעיפים 122א או 124ב לפקודה, אך לא יותר מסכום המקדמה שחושבה כאמור בתקנה 3 בשל המס החל על אותה הכנסה.

להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו:מדריך מיסוי בינלאומי זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס

דיווח

5. לתשלום המקדמה יצורף דוח שבו תפורט דרך קביעת המקדמה השנתית.

להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו:המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

הגבלת זיכוי ניכוי, או קיזוז

6. לא יותר בחישוב המקדמה כל ניכוי, זיכוי או קיזוז, כנגד תשלום המקדמה, למעט האמור בתקנות 3 או 4.

תחולת הפקודה

7. על מקדמה כאמור בתקנות אלה, יחולו הוראות הפקודה לענין מקדמות כמשמעותן בפרק שני בחלק י' לפקודה, בשינויים המחויבים.

הגדלת שיעור הפטור

8. סכום ששולם כמקדמה על פי תקנות אלה במועד האמור בתקנה 2, יהיה פטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של התקנות.

טואול - בניית אתרים